สถานที่ท่องเที่ยวขอนแก่น

 • วัดป่าแสงอรุณ

  วัดป่าแสงอรุณ

  ต.พระลับ, อ.เมือง

  มีสิมอีสานที่สวยงาม เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคง ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น

 • วัดเจติยภูมิ

  วัดเจติยภูมิ

  ต.บ้านขาม, อ.น้ำพอง

  พระธาตุขามแก่น เป็นปูชะนียสถานคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

 • วัดหนองแวง

  วัดหนองแวง

  ต.ในเมือง, อ.เมือง

  พระอารามหลวงชั้นตรี มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ 9 ชั้น ชั้นบนสุดของพระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า