พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

National Museum, Suphan Buri

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เมื่อปีพ.ศ. 2538 เพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานให้กรมศิลปากรเพิ่มสาขาวิชาอื่นๆ ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ เช่น ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เป็นอาคารทรงประยุกต์ 2 ชั้น มีพื้นที่ภายในประมาณ 3200 ตารางเมตร ประกอบด้วย ส่วนสำนักงาน ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องประชุม – สัมมนา ห้องคลังเก็บรักษาโบราณวัตถุ ห้องศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้นคว้า และส่วนบริการประชาสัมพันธ์ฯ

การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี แบ่งการจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ จำนวน 9 ห้อง ดังนี้

1. ห้องเมืองสุพรรณ
จัดแสดงพัฒนาการของเมืองตั้งแต่สมัยก่อนสุพรรณบุรี ประวัติศาสตร์ กระทั่งเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ คือ สมัยทวารวดี ลพบุรี อยุธยา ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตามลำดับโดยจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานสำคัญต่างๆ ในจังหวัด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

2. ห้องยุทธหัตถี
จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี คือ การกระทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชา เมื่อ พ.ศ. 2135 ณ ตำบลหนองสาหร่าย ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ อันเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจดีย์ยุทธหัตถีจัดแสดงโดยใช้สื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประกอบกับหุ่นจำลองและป้ายคำบรรยาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

3. ห้องคนสุพรรณ
จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ไทยละว้า ไทยพื้นบ้าน ไทยเชื้อสายจีน ไทยพวน ไทยทรงดำ ไทยกา ไทยเวียง ไทยเขมร ไทยกระเหรี่ยง และ ไทยญวน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

4. ห้องประวัติบุคคลสำคัญ
กล่าวถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีตที่เคยสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศชาติและจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว), สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (ปุ่น ปุณณสิริ), พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ), เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม), พลโทพระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) และนายมนตรี ตราโมท

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

5. ห้องศาสนศิลป์สุพรรณ
จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณศิลปวัตถุจากโบราณสถานสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะหลักฐานประเภทพระพิมพ์ หรือพระเครื่องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เช่น พระพิมพ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพิมพ์วัดพระรูป พระพิมพ์วัดบ้างกร่าง และพระพิมพ์วัดชุมนุมสงฆ์ เป็นต้น

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

6. ห้องแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน
จัดแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน ซึ่งพบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 7 กิโลเมตร ของตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 มีเอกลักษณ์สำคัญ คือ การประทับลวดลายบนผิวภาชนะ เช่น ลายรูปบุรุษไถนาเทียมโคคู่ ลายภาพบุคคลสวมเทริดกับโค ลายประทับรูปบุคคลหรือเทวดาประทับนั่งชันพระชานุ (เข่า) ฯลฯ จัดแสดงโดยการจำลองเตาเผาภาชนะ ประกอบโบราณวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

7. ห้องวรรณกรรมเมืองสุพรรณ
จัดแสดงเรื่องราวของวรรณกรรมสำคัญ 2 เรื่อง ที่เกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่ได้รับการยกย่องจากวรรคดีสโมสรให้เป็นเลิศประเภทกลอนเสภา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และโคลงนิราศสุพรรณซึ่งประพันธ์โดยสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมทั้งสองเรื่องเปรียบเสมือนภาพสะท้อนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสุพรรณบุรีในอดีต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

8. ห้องเพลงพื้นบ้านสุพรรณ
จัดแสดงโดยใช้หุ่นจำลองประกอบสื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำลองการเล่นเพลงพื้นบ้าน ซึ่งนิยมเล่นกันในงานรื่นเริงหรือเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เพลงอีแซว และเพลงเรือ โดยมีเนื้อหาของเพลงมักเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของชาวเกษตรกรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

จัดแสดงผลงานของศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวสุพรรณที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ก้าน แก้วสุพรรณ, สุรพล สมบัติเจริญ, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ศรเพชร ศรสุพรรณ, สายัณห์ สัญญา, พุ่มพวง ดวงจันทร์ โดยใช้สื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์เป็นตู้เพลง สำหรับกดฟังผลงานเพลงศิลปินท่านต่างๆ ประกอบป้ายคำบรรยาย

9. ห้องสุพรรณบุรีวันนี้
จัดแสดงสภาพทั่วไปในปัจจุบันของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่นที่ตั้งและอาณาเขต ประชากร และการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การกีฬา สภาพเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

การจัดแสดงในส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์นั้นทำได้อย่างน่าสนใจ มีลักษณะของการผสมผสานระหว่างการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ กับสื่อจัดแสดงประเภทต่างๆ เช่น หุ่นจำลอง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ชมได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน ของเมืองสุพรรณ ผ่านการจัดแสดงในส่วนห้องต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์

เวลาทำการ

เปิดให้บริการ วันพุธ-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์)
เวลา 9.00 – 16.00 น.

(ปิดวันจันทร์-อังคาร)

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆเข้าชมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
86 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์:  035-535-330, 035-536-100-1
โทรสาร: 035-535-330
อีเมล์: suphanmuseum@gmail.com
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/pages/พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-สุพรรณบุรี/183909771672901

เว็บไซต์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

สถานที่ตั้ง

186 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เส้นทางถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340) เมื่อมาถึงตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มาตามถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 340  (ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท) เรื่อยมาจนเห็นศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางซ้ายมือ ให้ตรงไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร แล้วกลับรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี อยู่ฝั่งซ้ายมือเยื้องกับศาลากลางจังหวัดฯ

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 14.5174
ลองจิจูด: 100.13154

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Songphanburi Hotel

Songphanburi Hotel

Songphanburi Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 135/1 Prachathipatai Road, Tambon Tha Pi Liang, Amphoe Mueang

จำนวนห้องพัก 220 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
Vasidtee City Hotel

Vasidtee City Hotel

Vasidtee City Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 64/31 Nainkeaw Road, T. Tapeeliang, A. Muang

จำนวนห้องพัก 79 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sri U-Thong Grand Hotel

Sri U-Thong Grand Hotel

Sri U-Thong Grand Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 19 Nangpim Road, T. Tapeeliang, A. Muang

จำนวนห้องพัก 96 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 65 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pornsangjaroensub Resort

Pornsangjaroensub Resort

Pornsangjaroensub Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 17 Moo.10, Tambon Plubplachai, Amphur Uthong

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Nub Dao

Baan Nub Dao

Baan Nub Dao

ระดับ 2

ที่ตั้ง Suphanburi

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 22.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฮมสเตย์คลองรางจระเข้

โฮมสเตย์คลองรางจระเข้

Klong Rang Jorakae Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 26/1 ม.10 ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 33.11 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (1 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com