การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตัวย่อ ททท. (Tourism Authority of Thailand) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดขึ้นโดยพระดำริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ใน พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรมรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ย้ายไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคมด้วย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นควรปรับปรุงหน่วยงานท่องเที่ยวขึ้นใหม่ จึงได้มีมติให้กรมโฆษณา การยกร่างโครงการปรับปรุงหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2492 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมโฆษณาการพิจารณาส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมโฆษณาการได้ทำความตกลงกับกระทรวงเศรษฐการ ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ขอโอนกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมมาอยู่กับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี และให้เรียกส่วนงานนี้ว่า สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ต่อมากรมโฆษณาการได้พิจารณาเห็นว่ากิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวกำลังตื่นตัวในประเทศไทยมาก จึงได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานท่องเที่ยว โดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมโฆษณาการในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2493

ใน พ.ศ. 2501 เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไปพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลวอลเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษากิจการท่องเที่ยวด้วยความสนใจ และได้ดำริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจัง ในปีต่อมาเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2502 โดยตัด “สำนักงานท่องเที่ยว” ออก แล้วจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การอิสระ เรียกว่า องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีชื่อย่อว่า อ.ส.ท. โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2502 นั้น มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จำเป็นต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ หน่วยงานการท่องเที่ยวของรัฐ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่รัฐสภาในการประชุมครั้งที่ 41 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 จัดตั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขึ้น มีชื่อย่อว่า ททท.

ที่ตั้งและสำนักงานสาขา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-250-5500
โทรสาร 02-250-5511
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังมีสำนักงานสาขาตามจังหวัดต่างๆ แบ่งหน่วยงานรับผิดชอบดังนี้

ภาคเหนือ

ททท. สำนักงานเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง
ที่อยู่ 105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-248-604, 053-248-607, 053-302-500
โทรสาร 053-248-605, 053-302-501
อีเมล์ tatchmai@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/chiangmai

ททท. สำนักงานเชียงราย

พื้นที่รับผิดชอบ เชียงราย, พะเยา
ที่อยู่ 448/16 ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-717-433, 053-744-674-5
โทรสาร 053-717-434
อีเมล์ tatchrai@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/chiangrai

ททท. สำนักงานพิษณุโลก

พื้นที่รับผิดชอบ เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
ที่อยู่ 209/7-8 ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-252-742-3, 055-259-907
โทรสาร 055-231-063
อีเมล์ tatphliok@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/phitsanulok

ททท. สำนักงานตาก

พื้นที่รับผิดชอบ ตาก
ที่อยู่ 193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 055-514-341-3
โทรสาร 055-514-344
อีเมล์ tattak@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/tak

ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

พื้นที่รับผิดชอบ แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ อาคารเลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-612-982-3
โทรสาร 053-612-984
อีเมล์ tatmhs@tat.or.th
เว็บไซต์ www.travelmaehongson.org
thai.tourismthailand.org/maehongson

ททท. สำนักงานแพร่

พื้นที่รับผิดชอบ แพร่,น่าน,อุตรดิตถ์
ที่อยู่ 34/130-131 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 054-521-118
โทรสาร 054-521-119
อีเมล์  
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/phrae

ททท. สำนักงานสุโขทัย

พื้นที่รับผิดชอบ สุโขทัย, กำแพงเพชร
ที่อยู่ 130 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-616-228-9, 055-616-366
โทรสาร 055-616-230
อีเมล์  
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/sukhothai

ททท. สำนักงานอุทัยธานี

พื้นที่รับผิดชอบ อุทัยธานี, นครสวรรค์, พิจิตร
ที่อยู่ อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทัยธานี ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 056-514-982
โทรสาร 056-512-916
อีเมล์  
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/uthaithani

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ททท. สำนักงานนครราชสีมา

พื้นที่รับผิดชอบ ชัยภูมิ, นครราชสีมา
ที่อยู่ 2102-2104 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
โทรศัพท์ 044-213-666, 044-213-030
โทรสาร 044-213-667
อีเมล์ tatsima@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/nakhonratchasima

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี

พื้นที่รับผิดชอบ ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
ที่อยู่ 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000
โทรศัพท์ 045-243-770, 045-250-714
โทรสาร 045-243-771
อีเมล์  
เว็บไซต์ www.tatubon.org
thai.tourismthailand.org/ubonratchathani

ททท. สำนักงานขอนแก่น

พื้นที่รับผิดชอบ ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
ที่อยู่ 15/5 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-244-498-9
โทรสาร 043-244-497
อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/khonkaen

ททท. สำนักงานนครพนม

พื้นที่รับผิดชอบ นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร
ที่อยู่ 184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513-490-1
โทรสาร 042-513-492
อีเมล์ tatphnom@tat.or.th
เว็บไซต์ www.isantourism.org
thai.tourismthailand.org/nakhonphanom

ททท. สำนักงานอุดรธานี

พื้นที่รับผิดชอบ หนองคาย, อุดรธานี
ที่อยู่ 16/5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-325-406-7
โทรสาร 042-324-508
อีเมล์ tatudon@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/udonthani

ททท. สำนักงานเลย

พื้นที่รับผิดชอบ เลย, หนองบัวลำภู
ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย (ตึกเก่า) ถ.เจริญรัฐ อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ 042-812-812
โทรสาร 042-811-480
อีเมล์ tatloei@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/loei

ททท. สำนักงานสุรินทร์

พื้นที่รับผิดชอบ สุรินทร์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ
ที่อยู่ 355/3-6 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-514-447
โทรสาร 044-518-529
อีเมล์  
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/surin

ภาคตะวันออก

ททท. สำนักงานพัทยา

พื้นที่รับผิดชอบ ชลบุรี
ที่อยู่ 609 หมู่ 10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ 038-427-667, 038-428-750, 038-423-990
โทรสาร 038-429-113
อีเมล์ tatchon@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/pattaya

ททท. สำนักงานระยอง

พื้นที่รับผิดชอบ จันทบุรี, ระยอง
ที่อยู่ 153/4 ถ.สุขุมวิท ต. ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-655-420-1, 038-664-585
โทรสาร 038-655-422
อีเมล์ tatryong@tat.or.th
เว็บไซต์ www.tat-rayong.com
thai.tourismthailand.org/rayong

ททท. สำนักงานตราด

พื้นที่รับผิดชอบ ตราด
ที่อยู่ 100 หมู่ 1 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
โทรศัพท์ 039-597-259-60
โทรสาร 039-597-255
อีเมล์ tattrat@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/trat

ททท. สำนักงานนครนายก

พื้นที่รับผิดชอบ นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว
ที่อยู่ 182/88 หมู่ 1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-312-282, 037-312-284
โทรสาร tatnayok@tat.or.th
อีเมล์  
เว็บไซต์ www.tat8.com
thai.tourismthailand.org/nakhonnayok

ภาคกลาง

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ กาญจนบุรี
ที่อยู่ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-511-200, 034-512-500
โทรสาร 034-511-200
อีเมล์ tatkan@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/kanchanaburi

ททท. สำนักงานเพชรบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ เพชรบุรี, ราชบุรี
ที่อยู่ 500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 032-471-005-6
โทรสาร 032-471-502
อีเมล์ tatphet@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/phetchaburi

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่รับผิดชอบ พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ 108/22 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035-246-076-7
โทรสาร 035-246-078
อีเมล์ tatyutya@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/ayutthaya

ททท. สำนักงานลพบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี
ที่อยู่ ถ.รอบวัดพระธาตุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-422-768-9
โทรสาร 036-424-089
อีเมล์ tatlobri@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/lopburi

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ สุพรรณบุรี, อ่างทอง, ชัยนาท
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น 3 ถ.สุพรรณ – ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 035-536-030, 035-535-789, 035-536-189
โทรสาร 035-536-030
อีเมล์ tatsuphan@tat.or.th
เว็บไซต์ www.suphan.net
thai.tourismthailand.org/suphanburi

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร

พื้นที่รับผิดชอบ สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, ปทุมธานี
ที่อยู่ เลขที่ 1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-250-5500
โทรสาร 02-250-5511
อีเมล์  
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org

ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่ 39/4 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-513-885, 032-513-871, 032-513-854
โทรสาร 032-513-898
อีเมล์ tatprachuap@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/prachuapkhirikhan

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

พื้นที่รับผิดชอบ สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, นครปฐม
ที่อยู่ 2/1 ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ 034-752-847-8
โทรสาร 034-752-846
อีเมล์ tatsmsk@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/samutsongkhram

ภาคใต้

ททท. สำนักงานหาดใหญ่

พื้นที่รับผิดชอบ สงขลา, พัทลุง
ที่อยู่ 1/1 ซอย 2 นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-231-055, 074-231-055, 074-238-518
โทรสาร 074-245-986
อีเมล์ tatsgkhl@tat.or.th
เว็บไซต์ www.songkhlatourism.org
thai.tourismthailand.org/hatyai

ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช

พื้นที่รับผิดชอบ นครศรีธรรมราช
ที่อยู่ สนามหน้าเมือง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-346-515-6
โทรสาร 075-346-517
อีเมล์ tatnksri@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/nakhonsithammarat

ททท. สำนักงานนราธิวาส

พื้นที่รับผิดชอบ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา
ที่อยู่ 102/3 หมู่ 2 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 073-522-411
โทรสาร 073-522-412
อีเมล์ tatnara@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/narathiwat

ททท. สำนักงานภูเก็ต

พื้นที่รับผิดชอบ ภูเก็ต
ที่อยู่ 191 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-211-036, 076-212-213
โทรสาร 076-213-582
อีเมล์ tatphket@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/phuket

ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี

พื้นที่รับผิดชอบ สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 5 ถ.ตลาดใหม่ บ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-288-818-9
โทรสาร 077-282-828
อีเมล์ tatsurat@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/suratthani

ททท. สำนักงานตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ ตรัง, สตูล
ที่อยู่ 199/2 ถ.วิเศษกล ตำบลทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-215-867, 075-211-058, 075-211-085
โทรสาร 075-215-868
อีเมล์ tattrang@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/trang

ททท. สำนักงานกระบี่

พื้นที่รับผิดชอบ กระบี่, พังงา
ที่อยู่ ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-622-163
โทรสาร 075-622-164
อีเมล์ tatkrabi@tat.or.th
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/krabi

ททท. สำนักงานชุมพร

พื้นที่รับผิดชอบ ชุมพร, ระนอง
ที่อยู่ (เยื้องสถานีบริการน้ำมัน ปตท.) ห่างจากสถานีรถไฟ 200 ม. เลขที่ 111/11-12 ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-501-831-2, 077-502-775-6
โทรสาร 077-501-832
อีเมล์  
เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org/chumphon
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 3.3 out of 5 based on 3 ratings

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: wikipedia, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เล่าสู่กันฟังใน:
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.3/5 (3 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com