เขื่อนศรีนครินทร์

Srinakarin Dam

ประวัติความเป็นมา

การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแควใหญ่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 แต่ยังไม่ละเอียดนัก ในปี พ.ศ. 2508 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทำการศึกษาและสำรวจอย่างจริงจังเพื่อหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาที่ตั้งเขื่อน และพิจารณาเห็นว่าที่บ้านเจ้าเณรเหมาะสมที่สุด  การก่อสร้างเขื่อนเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2523  พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีนครินทร์ มาขนานนามเขื่อน และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2524

ข้อมูลทั่วไป

เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นเขื่อนแห่งที่ 8 ในจำนวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำนวยประโยชน์ทางด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือแบบพักแรมตามใจชอบ

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร

โรงไฟฟ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 720,000 กิโลวัตต์

ประโยชน์
เขื่อนศรีนครินทร์เป็นโครงการอเนกประสงค์ ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ด้านชลประทาน - ช่วยส่งเสริมระบบชลประทานโครงการแม่กลองใหญ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี เขื่อนวชิราลงกรณ์ของกรมชลประทานเป็นหัวงานทดน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรได้ตลอดปีเป็นเนื้อที่ถึง 4,118 ล้านไร่
  • ด้านผลิตไฟฟ้า - สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละประมาณ 1,250 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
  • ช่วยบรรเทาอุทกภัย - สามารถกักเก็บน้ำที่หลากมาในช่วงฤดูฝนไว้ในอ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก ช่วย บรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กลองให้ลดน้อยลง
  • ด้านการคมนาคมทางน้ำ - สามารถใช้เป็นเส้นทางเดินเรือขึ้นไปยังบริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
  • ช่วยผลักดันน้ำเค็ม - สามารถปล่อยน้ำลงผลักดันน้ำเค็มมิให้หนุนล้ำเข้ามาทำความเสียหายแก่พื้นที่บริเวณ ปากน้ำแม่กลองในช่วงฤดูแล้ง
  • ด้านประมง - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

เขื่อนศรีนครินท์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้มาเที่ยวชมปีละกว่าแสนคน และก่อให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เช่น แพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

สวนเวลารำลึก
สร้างขึ้นในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินท์ทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา บนเนื้อที่ 30 ไร่ บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้ท่าเรือเขื่อนศรีนครินท์ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2533 แล้วเสร็จ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2534

ด้วยรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ และตระหนักในพระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระศรีนครินท์ทรา บรมราชชนนีที่ทรงยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งแสดงออกให้ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเวลา ทรงเชื่อมั่นว่าเวลาเป็นของมีค่า จึงควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

ในการออกแบบสวนจึงเลือกนาฬิกาแดดเป็นสัญญลักษณ์ เพื่อสือความสัมพันธ์เกี่ยวกับกาลเวลา นอกจากนี้ ยังได้แต่งเติมเสริมสร้างสิ่งตกแต่งต่างๆ ให้เป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบของสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

สัมผัสธรรมชาติบริเวณเขื่อน เล่นน้ำ ล่องเรือ ล่องแพ พายเรือแคนู เดินป่าชมธรรมชาติ

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.00 - 18.00 น.

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เขื่อนศรีนครินทร์
300 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนศรีนครินทร์
โทรศัพท์: 034-574-001 ต่อ 2010

เจ้าหน้าที่บ้านพักรับรองเขื่อนศรีนครินทร์
โทรศัพท์: 034-513-001 – 2 ต่อ 2455

ทางเขื่อนมีเจ้าหน้าที่บริการและรักษาความปลอดภัยคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น บ้านพัก ร้านอาหาร ห้องประชุม และสนามกีฬาต่างๆ ตลอดจนจัดเรือล่องชมอ่างเก็บน้ำไว้บริการด้วย

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรมกับแพที่พัก หรือรีสอร์ทต่างๆของเอกชนได้ตามต้องการ

เว็บไซต์

snr.egat.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

300 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สะพานข้ามแม่น้ำแควหรือทางรถไฟสายสันติภาพ น้ำตก ถ้ำพระธาตุ น้ำตกศรีนครินทร์ (ห้วยแม่ขมิ้น)

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามถนนสายเพชรเกษมหรือสายพุทธมณฑล ผ่านอำเภอนครชัยศรี-จังหวัดนครปฐม อำเภอบ้านโป่ง-ท่ามะกา-ท่าเรือ เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 3199 ผ่านตำบลลาดหญ้า และเขื่อนท่าทุ่งนา อีกเป็นระยะทาง 64 กิโลเมตร ก็จะถึงเขื่อนศรีนครินทร์

โดยรถไฟ
นั่งรถไฟสายท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟบางกอกน้อย (ธนบุรี) จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางที่ท่ารถในอำเภอเมือง มาลงปลายที่ตลาดเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วจ้างเหมารถยนต์รับจ้างให้พาเที่ยวชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 14.40737
ลองจิจูด: 99.12796

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก เขื่อนศรีนครินทร์
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Raya Buri Resort

Raya Buri Resort

Raya Buri Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 148 Tha Kradan Soi 12, A.Sri Sawad

จำนวนห้องพัก 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 234 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Green River Hill Resort

Green River Hill Resort

Green River Hill Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 153 Moo 1 Soi 6 Moo Baan Thakadan Road, Thakadan

จำนวนห้องพัก 39 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Floating Houses

The Floating Houses

The Floating Houses

ระดับ 3

ที่ตั้ง 246 Moo 5, Tumbol Tha Kradan

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 2.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pae Pee Krong Resort

Pae Pee Krong Resort

Pae Pee Krong Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 162 Moo 1 Thakradan Si Sawat

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ระยะห่าง 6.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
River Kwai Park & Resort

River Kwai Park & Resort

River Kwai Park & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7/1 Moo 2 Chongsadao District

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
River Kwai Resotel Resort

River Kwai Resotel Resort

River Kwai Resotel Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 55 Moo 5, Tambol Wangkrajae, Amphur Saiyoke

จำนวนห้องพัก 93 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 198 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sam's Jungle Guesthouse

Sam's Jungle Guesthouse

Sam's Jungle Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 285 Moo 4, T. Thasao

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

พอใช้ได้ 3.8 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pongsuda Chalet

Pongsuda Chalet

Pongsuda Chalet

ระดับ 3

ที่ตั้ง 61/1 Moo 1 T. Lumsum, A. Saiyok

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Float House River Kwai

The Float House River Kwai

The Float House River Kwai

ระดับ 5

ที่ตั้ง 55 Moo5, Tambol Wangkrajae

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 122 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
River Kwai Village Hotel

River Kwai Village Hotel

River Kwai Village Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 74/12 Moo 4, Tha Sao

จำนวนห้องพัก 191 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 78 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
River Kwai Jungle Rafts Resort

River Kwai Jungle Rafts Resort

River Kwai Jungle Rafts Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง Tambol Tasao, Amphur Saiyoke

จำนวนห้องพัก 112 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 102 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mom Chailai Kanchanaburi Forest Retreat Hotel

Mom Chailai Kanchanaburi Forest Retreat Hotel

Mom Chailai Kanchanaburi Forest Retreat Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 291 M.4 T. Tambon Thasao, Amphur Saiyoke

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Star Hill River Kwai Resort

Star Hill River Kwai Resort

Star Hill River Kwai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 135 Moo 3, Tumbol Tha Soa

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hin Tok River Camp @ Hell Fire Pass Hotel

Hin Tok River Camp @ Hell Fire Pass Hotel

Hin Tok River Camp @ Hell Fire Pass Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 109 Moo 9,Tambon Thasao, Ampur Saiyoke

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 38 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pechmaneekan Beach Resort

Pechmaneekan Beach Resort

Pechmaneekan Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90 moo 9 Tasao , Saiyok

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khaothone River View Resort

Khaothone River View Resort

Khaothone River View Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 191/1 M.3 Thasao Saiyok

จำนวนห้องพัก 38 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pung-waan Resort

Pung-waan Resort

Pung-waan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 123/3 Tumbol Thasao Ampur Saiyoke

จำนวนห้องพัก 147 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 162 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
Goodview Resort and Camping

Goodview Resort and Camping

Goodview Resort and Camping

ระดับ 3

ที่ตั้ง 199/1 Moo 3, Thasao

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 44 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Vorona Resort

Vorona Resort

Vorona Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 168 Wang Kre Jae

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ruenrimkwai Resort

Ruenrimkwai Resort

Ruenrimkwai Resort

ระดับ 1

ที่ตั้ง 482 Moo 3 Sukaphiban 3 Road, T. Tha Sao

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Boutique Raft Resort River Kwai

Boutique Raft Resort River Kwai

Boutique Raft Resort River Kwai

ระดับ 4

ที่ตั้ง 103 Moo 3, T.Tha-sao, A. Sai-yok

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 473 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
My Rose Valley Resort

My Rose Valley Resort

My Rose Valley Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 246 Phalad Waterfall, Moo 10, Street #3199, Wangdong

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
River Kwai Golf and Country Club

River Kwai Golf and Country Club

River Kwai Golf and Country Club

ระดับ 4

ที่ตั้ง 191 M.2 Wangkajae, Saiyok

จำนวนห้องพัก 96 ห้องพัก

เกือบดี 5.3 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wang Nok Kaew Park View

Wang Nok Kaew Park View

Wang Nok Kaew Park View

ระดับ 2

ที่ตั้ง 299 Moo 2 T.Sai Yok

จำนวนห้องพัก 106 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 62 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
Buritara Resort & Spa

Buritara Resort & Spa

Buritara Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 66 M.6 Loomsoom

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 55 ห้องพัก

เกือบดี 5.4 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
Saiyok River House

Saiyok River House

Saiyok River House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 31/2-4 Thesabarn 7,

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 76 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
Yoko River Kwai Resort

Yoko River Kwai Resort

Yoko River Kwai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 148 Moo 1 Wang Pho, Lumsum

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 90 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
Namsai Maisuay Resort

Namsai Maisuay Resort

Namsai Maisuay Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 63 Moo 4 T. Lumsum, A. Saiyok

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nern Im Aim Home Stay Kanchanaburi

Nern Im Aim Home Stay Kanchanaburi

Nern Im Aim Home Stay Kanchanaburi

ระดับ 2

ที่ตั้ง 159 Saeng Chooto (Asia Road 323), Tumbol Singh

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ระยะห่าง 34.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
Aek-Pailin River Kwai Hotel

Aek-Pailin River Kwai Hotel

Aek-Pailin River Kwai Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 245 Moo 4, Ladya-Arawan Road, Wangdong

จำนวนห้องพัก 105 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 122 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mida Resort Kanchanaburi

Mida Resort Kanchanaburi

Mida Resort Kanchanaburi

ระดับ 4

ที่ตั้ง 199 Moo 2, Ladya-Sri Sawat Road

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 77 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 525 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Saitharn Iyara Resort &Spa

Saitharn Iyara Resort &Spa

Saitharn Iyara Resort &Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 5/9 Moo4 T. Lumsum A.

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Happiness Resort

Happiness Resort

Happiness Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 10/13 Moo 10 T. Lumsum

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suansri Kanokporn Resort

Suansri Kanokporn Resort

Suansri Kanokporn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 149/4 Moo 1 Lumsum Saiyok

จำนวนห้องพัก 90 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pavilion Rim Kwai Resort

Pavilion Rim Kwai Resort

Pavilion Rim Kwai Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 79/2 Ladya-Erawan Road

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 194 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.8/5 (6 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com