อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Khao Sam Roi Yod National Park

ประวัติความเป็นมา

เขาสามร้อยยอด เป็นชื่อที่มีตำนานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเล มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกัน ครั้งหนึ่งเคยมีเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาประสบลมพายุรุนแรงจนเรือใกล้อับปาง จึงแวะหลบภัยเข้ามาตามร่องน้ำด้านทิศตะวันตกของเกาะ แต่เนื่องจากไม่ชำนาญพื้นที่ เรือได้ชนกับหินโสโครกอับปางลง ผู้คนจมน้ำตายจำนวนมากที่เหลือรอดตายขึ้นมาอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 300 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาระดับน้ำทะเลได้ลดลง เกาะกลายเป็นภูเขา ชาวบ้านเรียกคลาดเคลื่อนเป็น “เขาสามร้อยยอด” บริเวณที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นชาวบ้านเรียกว่า “อ่าวทะเลสาบ” เคยมีผู้พบซากเสากระโดงเรือโบราณในบริเวณนี้ด้วย บางข้อสันนิษฐานว่า เป็นเพราะมีต้นสามร้อยยอดขึ้นอยู่ หรือมียอดเขามากมายถึง 300 ยอด

ในปี พ.ศ. 2505 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 100 กำหนดพื้นที่ป่าเขาสามร้อยยอดพื้นที่ประมาณ 99.50 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นป่าสงวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ศ. 2481 ก่อน ซึ่งเหตุผลของการประกาศพื้นที่ดังกล่าวเพราะมีพันธุ์ไม้ที่มีค่าขึ้นอย่าง หนาแน่นมาก เช่น ไม้จันทน์ มะค่า มะเกลือ แสมสาร และทิวทัศน์ที่สวยงามที่ควรสงวนไว้ ต่อมาพื้นที่ดังกล่าว พื้นที่ประมาณ 61.28 ตารางกิโลเมตร ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่ง ชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 83 ตอนที่ 53 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 ของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ตอนล่างสุดของภาคกลาง หรือด้านเหนือสุดของภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ในท้องที่ของอำเภอสามร้อยยอด และอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลักษณะภูมิประเทศ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน มีอายุประมาณ 280 - 230 ล้านปีมาแล้ว ที่มีความสูงชันริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น รวมตลอดถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งยาวจากเขากระโหลกทางทิศเหนือถึงเขาแร้งทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ได้แก่ เกาะโครำ เกาะนมสาว เกาะระวาง เกาะระวิง เกาะสัตกูด และเกาะขี้นก
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีพื้นที่ราบที่มีน้ำขังตลอดปีอยู่ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติคือ ทุ่งสามร้อยยอด ซึ่งในอดีตเคยเป็นทะเลหรืออ่าว ต่อมาถูกปิดกั้นด้วยตะกอนและสันทราย ทะเลถอยร่นออกไป ได้รับอิทธิพลน้ำจืดจากแผ่นดิน มีการสะสมของตะกอนที่ราบลุ่ม ค่อยๆ กลายเป็นทุ่งน้ำกร่อยและทุ่งน้ำจืดตามลำดับ น้ำจืดในทุ่งสามร้อยยอดส่วนหนึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลผ่านห้วยโพระดก ห้วยขมิ้น ห้วยหนองคาง ห้วยไร่ตาพึง แล้วระบายลงสู่ทะเลตามคลองเขาแดง อีกส่วนหนึ่งไหลจากเทือกเขาสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอดมีระดับน้ำลึกเฉลี่ย 3 เมตร

เนื่องจากสภาพทางธรณีของเขาสามร้อยยอดเป็นหินปูนที่มีความลาดชันสูง ทำให้เกิดเป็นหน้าผาสูงชันและหุบเหวลึก มีความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติถึง 605 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาที่สำคัญได้แก่ ยอดเขาชโลงฟาง เขากระโจม เขาใหญ่ เขาถ้ำประทุน เขาแดง เขาเทียน เขาหุบจันทร์ และเขาขั้นบันได ฯลฯ บริเวณนี้มีสภาพธรณีเป็นหินปูน มีหลายแห่งที่หินปูนถูกอิทธิพลของธรรมชาติกัดเซาะหรือผุกร่อนกลายเป็นถ้ำหรือปล่องหุบเหวขนาดใหญ่ ที่สำคัญได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร ถ้ำพระยานคร เป็นต้น

พืชพรรณและสัตว์ป่า
สภาพทั่วไปของอุทยานแห่งชาติทุ่งสามร้อยยอด ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเขาหินปูน ชายหาด ป่าชายเลย และทุ่งน้ำจืด ทำให้มีทรัพยากรสัตว์ป่า และพรรณพืชที่แตกต่างกัน สัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ เลียงผา ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ และนกนานาชนิด พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะค่าโมง มะเกลือ กรวยป่า กุ่มบก พันธ์ไม้ป่าชายเลย เช่น โกงกางใบใหญ่ แสมทะเล และพืชน้ำ เช่น กก อ้อ แขม และบัวชนิดต่างๆ

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งภายในมีเจ้าหน้าที่ให้บริการสอบถามข้อมูล และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนไว้บริการนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจสภาพป่าและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ตลอดทางเดินจะมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับสภาพป่าและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน เป็นระยะๆ

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

คลองเขาแดง
คลองเขาแดงอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตร กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมได้แก่ การล่องเรือ โดยเช่าเรือจากบ้านเขาแดง ลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดงล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง ในระหว่างล่องคลองชมวิวทิวทัศน์ป่าชายเลน จะเห็นนกนานาชนิด เวลาที่เหมาะสมที่จะล่องเรือชมธรรมชาติอีก เวลา 16.30–17.00 น. เพราะสามารถชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

จุดชมวิวเขาแดง
ในบริเวณนี้จะมีจุดชมวิวบนยอดเขาแดงที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 157 เมตร จุดชมวิวนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปตามถนนลาดยาง 400 เมตร แล้วเดินขึ้นเขาไปอีก 300 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิว คือ ตอนเช้ามืดประมาณ 05.30 น. เพราะสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบทะเลบ้านเขาแดงและทัศนียภาพรอบๆ ได้ดี ตลอดจนชมนก ลิงแสม และค่างแว่นที่ออกหาอาหารในตอนเช้าตรู่

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ด้านหน้าเป็นทิวทัศน์ของทะเลเห็นชายหาดยาวและทิวเขาที่ไกลออกไป ด้านหลังนั้นเป็นทิวทัศน์ของภูเขาอันสลับซับซ้อน

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

หาดสามพระยา
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่สวยงามสงบเงียบท่ามกลางดงสน ความยาวของหาดทรายประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถกางเต็นท์พักแรมและมีอาหารบริการนักท่องเที่ยว

หาดเจ้าพระยาบางปู และบ้านบางปู
บ้านบางปูเป็นทางผ่านไปหาดเจ้าพระยาบางปูซึ่งเป็นจุดขึ้นเรือเพื่อไปยังถ้ำพระยานคร ที่บ้านบางปูจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่เรียบง่าย สองฝั่งคลองจะมีเรือประมงมาจอดไว้ยังท่าเรือหน้าบ้าน และในคลองยังเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์ทะเ­ลอีกหลายชนิด บริเวณในหมูบ้านบางปูมีโฮมสเตย์ริมน้ำ ร้านอาหาร ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

หาดเจ้าพระยาบางปูเป็นชายหาดที่สวยงาม มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และจุดติดต่อเรือนำเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

หาดแหลมศาลา
เป็นหาดสนที่มีทรายขาว ล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นรูปตัวยู ด้านหน้าเป็นชายทะเล มีเกาะสัตกูดบังคลื่นอยู่ด้านหน้า ทำให้เกิดบรรยากาศอันเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน มีบ้านพัก เต็นท์ ห้องน้ำ-ห้องสุขา เส้นทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้บริการ มีร้านอาหารของภาคเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

การเดินทางไปหาดแหลมศาลา หากเริ่มต้นที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ต้องมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปหมู่บ้านชาวประมง "บ้านบางปู" ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร นำรถยนต์ไปจอดที่วัดบางปู (รถยนต์เข้าไม่ถึงหาด) จากนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเดินทางโดยวิธีการใดใน 2 ทางเลือกนี้

- ทางเรือ มีเรือหางยาวของชาวบ้านให้บริการรับ-ส่ง จากหาดบ้านปูไปหาดแหลมศาลา เป็นการเดินทางเลียบชายฝั่ง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีสัมภาระมาก

- ทางเท้า ให้สอบถามชาวบ้านหรือสังเกตป้ายบอกทางไปหาดแหลมศาลา เดินข้ามเขาไปตามทางเดินที่อุทยานแห่งชาติจัดทำไว้ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที หรืออาจมากกว่าเล็กน้อย ระหว่างทางสามารถชมทิวทัศน์ท้องทะเล หมู่บ้านชาวประมง และพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามเทือกเขาหินปูน

ถ้ำพระยานคร
เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหาดแหลมศาลา มี 3 คูหา โดยสองคูหามีปล่องด้านบน ส่วนด้านล่างในถ้ำเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด ถ้ำพระยานครถูกค้นพบโดยพระยานคร ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช แต่ไม่ทราบนาม

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ในสมัยรัชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงทราบว่าถ้ำนี้สวยงามมาก จึงมีพระราชประสงค์ใคร่จะเสด็จประพาส จึงให้นายช่างประจำราชสำนักก่อสร้างพลับพลาแบบจตุรมุขขนาดย่อยตั้ง ไว้บนเนินดินกลางถ้ำ พระองค์เสด็จประพาสเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 และพระราชทานนามพลับพลานี้ว่า “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์” ถ้ำพระยานครนี้จะต้องเดินเท้าขึ้นไปจากหาดแหลมศาลาอีกประมาณ 430 เมตร

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ถ้ำแก้ว
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปทางบ้านบางปู ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณหุบเขาจันทร์ เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ลักษณะเด่นของหินงอกหินย้อยที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างใส และโปร่งแสง

การเดินชมภายในถ้ำค่อนข้างลำบาก เนื่องจากภายในถ้ำมืดมาก และพื้นไม่เรียบเต็มไปด้วยหินใหญ่น้อยระเกะระกะ จำเป็นต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุ หรือไฟฉาย การเที่ยวชมควรมีมัคกุเทศก์ท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำทาง ใช้เวลาเที่ยวชมภายในถ้ำ ประมาณ 2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไฟฉายไปด้วย

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ถ้ำไทร
อยู่บริเวณคุ้งโตนด ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 9 กิโลเมตร การขึ้นชมถ้ำมีระยะทางไม่ไกล สามารถนำรถยนต์ไปจอดไว้ที่เชิงเขาแล้วเดินเท้าขึ้นเขาไปอีก 280 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ภายในถ้ำค่อนข้างมืดต้องใช้ไฟฉายหรือตะเกียงซึ่งจะมีบริการในวันหยุดราชการ หากเป็นวันธรรมดาสามารถติดต่อขอเช่าตะเกียงได้ที่บ้านคุ้งโตนด ลักษณะภายในถ้ำพบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระยะเวลาที่เข้าชมภายในถ้ำประมาณ 1 ชั่วโมง

ทุ่งสามร้อยยอด
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง มีพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำขังหรือท่วมถึงตลอดทั้งปี มีทั้งส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อย เป็นแหล่งที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพ เป็นเอกลักษณ์ของระบบซึ่งมีความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และธาตุอาหาร ทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพตามฤดูกาล นับเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

บริเวณเชิงเขา มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทุ่งสามร้อยยอด สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนัดท่องเที่ยว การเดินทางเข้าถึงสะดวกเป็นทางลาดยางจนถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (ทางเข้าเดียวกับสถานีรถไฟสามร้อยยอด)

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

หมู่เกาะ
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนผสมกับที่ราบริมชายฝั่งทะเล มีหมู่เกาะหินปูนใกล้ชายฝั่ง ได้แก่ เกาะสัตกูด เกาะโครำ เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง และเกาะขี้นก ทางด้านตะวันออกของอทุยานแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวผจญภัย, เที่ยวเป็นคู่

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

 • เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
 • ชมพรรณไม้
 • ชมทิวทัศน์
 • ดูนก
 • เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
 • ล่องแพ/ล่องเรือ
 • พายเรือแคนู/คยัค
 • กิจกรรมชายหาด
 • ชมประวัติศาสตร์

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150
โทรศัพท์: 032-821-568, 032-646-293 (VoIP)
โทรสาร: 032-821-568
อีเมล์: reserve@dnp.go.th

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-562-0760

เว็บไซต์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แหล่งที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอดและอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 286-287 โดยห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอปราณบุรี ประมาณ 37 กิโลเมตร

การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ

 • เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนสายธนบุรี - ปากท่อ ) ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่อำเภอปากท่อ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ และเข้าสู่อำเภอหัวหินถึงอำเภอปราณบุรี เมื่อถึงสี่แยกปราณบุรี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายปากน้ำ – ปราณบุรี 4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปยังอุทยานฯ ให้เลี้ยวขวาไปตามถนน ซึ่งเป็นถนนลาดยางอีกประมาณ 31 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
 • เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน ถึงอำเภอปราณบุรี ไปอำเภอกุยบุรี ก่อนถึงอำเภอกุยบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร บ้านสำโหรงที่หลักกิโลเมตรที่ 286.5 มีทางแยกซ้ายไปประมาณ 14 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
 • เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงสายธนบุรี – พุทธมณฑล – นครชัยศรี และเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4 สู่จังหวัดเพชรบุรีเส้นชะอำ – บายพาส ตามเส้นทางถึงอำปราณบุรีเมื่อถึงสี่แยกปราณบุรี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายปากน้ำ – ปราณบุรี 4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปยังอุทยานฯ ให้เลี้ยวขวาไปตามถนน ซึ่งเป็นถนนลาดยางอีกประมาณ 31 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 12.197003
ลองจิจูด: 99.956253

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Stella Resort

Stella Resort

Stella Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 245 Moo 5

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
Long Beach Inn

Long Beach Inn

Long Beach Inn

ระดับ 3

ที่ตั้ง 223/4 Moo 4 Sam Roi Yot National Park

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Happy Mind Resort

Happy Mind Resort

Happy Mind Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 246 M.5 Bantaltaew

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Jeen Hotel Samroiyod Beach

Baan Jeen Hotel Samroiyod Beach

Baan Jeen Hotel Samroiyod Beach

ระดับ 3

ที่ตั้ง Samroiyod

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Brassiere Beach Hotel

Brassiere Beach Hotel

Brassiere Beach Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 210 Moo.5, Samroiyod Pranburi, Prachuap Khiri Khan

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Green Beach Resort

The Green Beach Resort

The Green Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 232, Moo 5, Samroiyod District

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bansabai Chaitalay Bungalow

Bansabai Chaitalay Bungalow

Bansabai Chaitalay Bungalow

ระดับ 2

ที่ตั้ง 150/35 Moo4 Samroiyot/samroiyot

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ระยะห่าง 5.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
Samroiyod Resort

Samroiyod Resort

Samroiyod Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 181 Moo4, Samroiyod, Sub- district Prachuap-khirikhan

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Med Saii Residence

Med Saii Residence

Med Saii Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 789 Moo 4 Soi. Anamai Bann Punoi, Ban Sam Roi Yot

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Anchana Resort

Anchana Resort

Anchana Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 228 Moo 4 Dolphin Bay

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Koram Resort

Koram Resort

Koram Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 230 Moo, Samroiyod Beach

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 101 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Beach Village Resort

The Beach Village Resort

The Beach Village Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 602 Moo.4

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 112 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Terra Selisa Hotel

Terra Selisa Hotel

Terra Selisa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 223 Moo 4, Phunoi Beach

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 80 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dolphin Bay Beach Villa

Dolphin Bay Beach Villa

Dolphin Bay Beach Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 223/1 Moo 4, Amphur Sam Roi Yot

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 5.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Privacy Beach Resort & Spa

Privacy Beach Resort & Spa

Privacy Beach Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 252 Moo 3, Sam Roi Yod Beach Sam Roi Yod sub-district

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 69 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 122 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dolphin Bay Resort

Dolphin Bay Resort

Dolphin Bay Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 227 Moo 4, Tambon Sam Roi Yot,

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 73 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tiewmaprao Ao Pran Resort

Tiewmaprao Ao Pran Resort

Tiewmaprao Ao Pran Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 232 Moo.2 Pranburi Samroiyod

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปรานมณีบีช รีสอร์ท

ปรานมณีบีช รีสอร์ท

Pranmanee Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 161 ม.1 หาดปราณบุรี ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mountain Breeze Villa

Mountain Breeze Villa

Mountain Breeze Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 247 moo 2 Nong Khao Niaw

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
La A Natu Bed & Bakery Resort

La A Natu Bed & Bakery Resort

La A Natu Bed & Bakery Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 234 Moo 2

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 121 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Sea Condominium

The Sea Condominium

The Sea Condominium

ระดับ 4

ที่ตั้ง 267 moo2, Dolphin Bay, Tambon Sam Roi Yot,Amphur Sam Roi Yot

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
Oriental Beach Pearl

Oriental Beach Pearl

Oriental Beach Pearl

ระดับ 5

ที่ตั้ง 265 Moo 2Baan Nong Kaew NhiawSam Roi Yod Sub district

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 112 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
แอทพราน รีสอร์ท

แอทพราน รีสอร์ท

At-Pran Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 72 ทางเข้าอุทยานสามร้อยยอด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 70 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปราณบุรี ดีไลท์ รีสอร์ท

ปราณบุรี ดีไลท์ รีสอร์ท

Pranburi Delight Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 177 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Vartika Resovilla kuiburi

Vartika Resovilla kuiburi

Vartika Resovilla kuiburi

ระดับ 4

ที่ตั้ง 65 M.5 Bornok Kuiburi

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
อะเวย์ หัวหิน ปราณบุรี บูติค เบด แอนด์ เบรคฟาสต์

อะเวย์ หัวหิน ปราณบุรี บูติค เบด แอนด์ เบรคฟาสต์

Away Hua Hin- Pranburi Boutique Bed and Breakfast

ระดับ 4

ที่ตั้ง 83 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
วิลล่ามาร็อครีสอร์ทปราณบุรี

วิลล่ามาร็อครีสอร์ทปราณบุรี

Villa Maroc Resort Pranburi

ระดับ 5

ที่ตั้ง 165/3 ม.3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 147 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปราณบุรี คาบานา รีสอร์ท

ปราณบุรี คาบานา รีสอร์ท

Pranburi Cabana Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7 ม.1 ต.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
แสงหิรัญ รีสอร์ท

แสงหิรัญ รีสอร์ท

Sanghirun Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 4 ปากน้ำปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Le Prandar Resort

Le Prandar Resort

Le Prandar Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 101 Moo9 Baan Nhong Yai, Tumbon Sam Roi Yod, Amphur Sam Roi Yod

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
Papa Monkey Resort

Papa Monkey Resort

Papa Monkey Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 351 Moo.4 Tumbol Paknumpran

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านชมทะเล

บ้านชมทะเล

Baan Chom Taley

ระดับ 2

ที่ตั้ง 152 หมู่ 4 ต. ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปูรานายา

ปูรานายา

Puranaya

ระดับ 3

ที่ตั้ง 315 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมฟร้อน บีช

โรงแรมฟร้อน บีช

Front Beach Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 129 หมู่ 4, ปากน้ำปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
อลีนตา รีสอร์ท ปราณบุรี

อลีนตา รีสอร์ท ปราณบุรี

Aleenta Resort Pranburi

ระดับ 5

ที่ตั้ง 183 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 232 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
ประเสบัน รีสอร์ท

ประเสบัน รีสอร์ท

Praseban Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 173 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 14 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Bora Bora Bed and Dream Hotel

The Bora Bora Bed and Dream Hotel

The Bora Bora Bed and Dream Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 321 Moo 4 Paknampran

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pranbeach Front Condo (K.M.)

Pranbeach Front Condo (K.M.)

Pranbeach Front Condo (K.M.)

ระดับ 4

ที่ตั้ง 303 moo 3 T.Paknampran

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวปลี เลซี่ บีช โฮเต็ล

หัวปลี เลซี่ บีช โฮเต็ล

Hua Plee Lazy Beach Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 163 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
Two Pieces Resort Pranburi

Two Pieces Resort Pranburi

Two Pieces Resort Pranburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 163, Moo 4,Tumbon Paknam Pranburi

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
อนันดาปราณรีสอร์ท

อนันดาปราณรีสอร์ท

Ananda Pran Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 83/7 หมู่ 3 ถ.เลียบทะเล ต.ปากน้ำปราณ, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 5 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมลาคาซาเดอปราณบุรี

โรงแรมลาคาซาเดอปราณบุรี

Lakaza De Pranburi Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 230 ม.3 ต.เขากะโหลก อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปราณเบอร์รี่ เบด แอนด์ เบรคฟาสท์

ปราณเบอร์รี่ เบด แอนด์ เบรคฟาสท์

Pranberry Bed and Breakfast

ระดับ 2

ที่ตั้ง หมู่ที่3 ปากน้ำปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟอเรสต้า รีสอร์ท

ฟอเรสต้า รีสอร์ท

Foresta Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 169/5 ม.3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
เลอเบย์บุรี ปราณบุรี

เลอเบย์บุรี ปราณบุรี

Le Bayburi Pranburi

ระดับ 4

ที่ตั้ง 306-9 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 41 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
อิล มาเร่ รีสอร์ท

อิล มาเร่ รีสอร์ท

Il Mare Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/9 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปราณธารารีสอร์ท

ปราณธารารีสอร์ท

Prantara Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 9/11 ตำบล ปากน้ำปราณ, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 11 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chaan Mai Hom Resort

Chaan Mai Hom Resort

Chaan Mai Hom Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 169/2 Moo 3 Paknampran

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kuiburi Hotel&Resort

Kuiburi Hotel&Resort

Kuiburi Hotel&Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 18/3 Moo.5 Tambol Bonok, Amphur mueng

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านบาหลีบีชรีสอร์ท

บ้านบาหลีบีชรีสอร์ท

Baanbali Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 168/1 ม.3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pranburi Blue Resort

Pranburi Blue Resort

Pranburi Blue Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 168.27 Moo 3 T.Paknam

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
สวิส บีช รีสอร์ท

สวิส บีช รีสอร์ท

Swiss Beach Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 167 ม.3 หนองเสือ ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพักชัยพัชรา

บ้านพักชัยพัชรา

Chai Pattchara Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 169/10 หมู่ที่ 3 ปากน้ำปราณ, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
รีสอร์ทปรีบุราณ

รีสอร์ทปรีบุราณ

Preeburan The Resort @ Pranburi

ระดับ 4

ที่ตั้ง 169 หมู่ที่ 3 ถนน เลียบชายหาด ปากน้ำปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel K. Nok Room For Rent

Hotel K. Nok Room For Rent

Hotel K. Nok Room For Rent

ระดับ 1

ที่ตั้ง Leabtalay Load

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 20.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pran Havana Resort

Pran Havana Resort

Pran Havana Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 178 Moo 4 Leabhadnarasuan

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pan Din Resort

Baan Pan Din Resort

Baan Pan Din Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 218/6 Moo 1 Khao Noi

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 41 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hill Beach Resort Pranburi

Hill Beach Resort Pranburi

Hill Beach Resort Pranburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 273 Moo 4 Na Huay - Nong Bua Road, T. Paknam- Pran

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปราณฟ้า รีสอร์ท

ปราณฟ้า รีสอร์ท

Pranfah Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 2/52 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำปราณ, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ธรรมดา 4.8 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

Pattawia Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 9/21 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 174 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 1,131 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dhevan Dara Beach Villa - Kui Buri

Dhevan Dara Beach Villa - Kui Buri

Dhevan Dara Beach Villa - Kui Buri

ระดับ 5

ที่ตั้ง 78 Moo5

จำนวนห้องพัก 120 ห้องพัก

ระยะห่าง 21.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pak Rim Nam

Baan Pak Rim Nam

Baan Pak Rim Nam

ระดับ 2

ที่ตั้ง 2/13 Moo 2 Tum Bon Paknam Pranburi

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nangpaya Resort

Nangpaya Resort

Nangpaya Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง Si-yaek Paknampran

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
เอวาซอน หัวหิน

เอวาซอน หัวหิน

Evason Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 9 ม.5 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 185 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 1,360 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซิกซ์เซ้นส์เซส หัวหิน

ซิกซ์เซ้นส์เซส หัวหิน

Six Senses Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 9/22 ม.5 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 232 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
Coolhouse Hotel

Coolhouse Hotel

Coolhouse Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 8 Moo 5 Suksawat Village Soi Paknampran-Khao-Ka-Lok 3 Paknampran

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านดาหลา บูติค ปราณบุรี

บ้านดาหลา บูติค ปราณบุรี

Baan Da Laar Boutique Pranburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 68/7 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม ปราณาลักษณ์

โรงแรม ปราณาลักษณ์

Pranaluxe Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
ตะนาวศรี รีสอร์ท

ตะนาวศรี รีสอร์ท

Tanao Sri Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 146/7 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 64 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 94 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
พูนสวัสดิ์ ปาล์ม รีสอร์ท

พูนสวัสดิ์ ปาล์ม รีสอร์ท

Pulsawat Palm Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 169/9 ม.3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
อินติเมท โฮเต็ล บาย ติ๋ม บูติค โฮเต็ล

อินติเมท โฮเต็ล บาย ติ๋ม บูติค โฮเต็ล

Intimate Hotel by Tim Boutique Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 397/42 ม.10 ซ.พัทยาสายสอง 14 ถ.พัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 82 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1,880 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.42 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมปราณเทวี

โรงแรมปราณเทวี

Prandhevee Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 456 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 70 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Beach House Hotel Pranburi

The Beach House Hotel Pranburi

The Beach House Hotel Pranburi

ระดับ 2

ที่ตั้ง 466, Beach Side Road, Paknampranburi

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
เจ้แก้ม โฮมสเตย์

เจ้แก้ม โฮมสเตย์

Jea Kam Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง ปากน้ำปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77220

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 22.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท

แบ็คคัส โฮม รีสอร์ท

Bacchus Home Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 478/7 ม.11 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 66 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 260 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซันไชน์ พูล วิลล่า

ซันไชน์ พูล วิลล่า

Sunshine Pool Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 478/20 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปาล์ม บีช รีสอร์ท ปราณบุรี

ปาล์ม บีช รีสอร์ท ปราณบุรี

Palm Beach Resort Pranburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 494 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
โกลเด้น ไพน์ บีช รีสอร์ท

โกลเด้น ไพน์ บีช รีสอร์ท

Golden Pine Beach Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 454/25 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 35 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 138 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพักสุขประเสริฐ

บ้านพักสุขประเสริฐ

Sookprasart Home for Rent

ที่ตั้ง 32-32/1 ซอยผาสุกวนิช 12 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ 77220

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
พะพรายวิลล่า แอท เดอะ แพลนเทชั่น

พะพรายวิลล่า แอท เดอะ แพลนเทชั่น

Pa Prai Villa At The Plantation

ระดับ 4

ที่ตั้ง T.Wangpong,Pranburi, ปราณบุรี, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77710

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
ลาวาณา เอสเคป บีช รีสอร์ท

ลาวาณา เอสเคป บีช รีสอร์ท

Lawana Escape Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 5/1 ม.1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 151 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Hideaway Beach Villas Kuiburi (Hua Hin)

The Hideaway Beach Villas Kuiburi (Hua Hin)

The Hideaway Beach Villas Kuiburi (Hua Hin)

ระดับ 5

ที่ตั้ง Bonok Beach Road

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Talay Naresuan Beach House Kuiburi

Talay Naresuan Beach House Kuiburi

Talay Naresuan Beach House Kuiburi

ระดับ 3

ที่ตั้ง 41/5 Moo 6 Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Resort Pranburi

The Resort Pranburi

The Resort Pranburi

ระดับ 2

ที่ตั้ง 520 Moo 7, Tambol Wang Pong

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
สันติปุระ

สันติปุระ

Santipura

ระดับ 4

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ธรรมดา 4.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
ธัญย์สิตาเฮ้าส์

ธัญย์สิตาเฮ้าส์

Tansita House

ระดับ 4

ที่ตั้ง 148 ม.3 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ระยะห่าง 26.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Santorini Hua Hin - Khao Tao

Santorini Hua Hin - Khao Tao

Santorini Hua Hin - Khao Tao

ระดับ 4

ที่ตั้ง 101/1 Petchakasem Road, Par Nam Pran

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 35 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
มิลฟอร์ดพาราไดซ์เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์

มิลฟอร์ดพาราไดซ์เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์

Milford Paradise Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง ห้อง 200/245, 200 หมู่ที่ 1, ปากน้ำปราณ, เขาเต่า, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ozone Resort Pranburi

Ozone Resort Pranburi

Ozone Resort Pranburi

ระดับ 2

ที่ตั้ง 321 Moo 7 Wang Pong, Pranburi

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านนับดาว

บ้านนับดาว

Baan Nub Dao Holiday Home

ระดับ 3

ที่ตั้ง 43/28, ซอยหัวหิน 101, เขาเต่า, เขาเต่า, หัวหิน / ชะอำ, ไทย

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
โอเรียนทอลเมาเท่นวิว

โอเรียนทอลเมาเท่นวิว

Oriental Mountain View

ระดับ 4

ที่ตั้ง Soi Wat Koh Din, เขาเต่า, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 297 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีริดจ์ รีสอร์ท

ซีริดจ์ รีสอร์ท

SeaRidge Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 109/202 ซ.หัวหิน 134 หมู่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 28 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 89 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
สุดา รีสอร์ท

สุดา รีสอร์ท

Suda Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 49/5 หมู่บ้านเขาเต่า ถนนหัวหิน 101 (ถนนเขาเต่า) ตำบลหนองแก, เขาเต่า, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77100

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khaotao Resort Hua Hin

Khaotao Resort Hua Hin

Khaotao Resort Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 92/139 soi Mooban Khaotao, Petchakasem Road, Nongkae

จำนวนห้องพัก 26 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เคิร์ฟ เรสซิเดนซ์

เดอะ เคิร์ฟ เรสซิเดนซ์

The Curve Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 66/26-29 บ้านเขาเต่า ซ.หัวหิน 101 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
กรีนฟิลด์วัลเลฟิชชิ้งแอนด์คอทเทจรีสอร์ท

กรีนฟิลด์วัลเลฟิชชิ้งแอนด์คอทเทจรีสอร์ท

Greenfield Valley Fishing & Cottage Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 56 หมู่ 9,ทับใต้, ทับใต้, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
พลอยพูลรีสอร์ท แอท หัวหิน

พลอยพูลรีสอร์ท แอท หัวหิน

Ploy Pool Resort @ Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 211 ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 11 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Aod Add

Baan Suan Aod Add

Baan Suan Aod Add

ระดับ 2

ที่ตั้ง 232 T.

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 33.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
X2 Kui Buri Hotel

X2 Kui Buri Hotel

X2 Kui Buri Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง Moo 13, Aoi Noi, Muang District, Prachuap Khirikhan

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 240 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเดอะไบฮาย

โรงแรมเดอะไบฮาย

The Bihai Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 89 ม.5 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 131 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
โบ๊ท ลอดจ์ รีสอร์ท

โบ๊ท ลอดจ์ รีสอร์ท

Boat Lodge Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 84/12 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านคุณหลวง หัวหิน

บ้านคุณหลวง หัวหิน

Baan Khun Luang Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 89 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีซ่า บังกะโล

ซีซ่า บังกะโล

ZeaZa Bungalow

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29 หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟรานจิพานี รีสอร์ท

ฟรานจิพานี รีสอร์ท

Franjipani Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 88/17 ซ.หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 45 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 266 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีซ่า วิลล่า

ซีซ่า วิลล่า

ZeaZa Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/20-21 หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชมตะวัน รีสอร์ท

ชมตะวัน รีสอร์ท

Chomtawan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88 บ้านหัวดอน ถ.เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 31 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 106 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

Hua Hin Blue Wave Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 15 ชั้น 103 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 186 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมริยาด หัวหิน

โรงแรมริยาด หัวหิน

Riad Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 75 หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 120 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านระเบียงทะเล

บ้านระเบียงทะเล

Baan Rabiang Talay

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37/1 หมู่บ้านหัวดอน ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
ตะเกียบ บีช รีสอร์ท

ตะเกียบ บีช รีสอร์ท

Takiab Beach Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 33/5-6 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 27 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 121 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอนันตศิลา หัวหิน

โรงแรมอนันตศิลา หัวหิน

Anantasila Hua Hin Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 33/15 ม.บ้านหัวดอน ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 540 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
บันยัน รีสอร์ท หัวหิน

บันยัน รีสอร์ท หัวหิน

Banyan Resort Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 68/34 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 86 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 550 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชเล มนตา รีสอร์ท

ชเล มนตา รีสอร์ท

Chalay Monta Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 13/65 ซ.อ่าวตะเกียบ 1 ถ.หัวหิน-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 137 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
นภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

นภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

Napalai Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 21/1 หมู่บ้านหัวดอน ถ.หัวหิน-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 508 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมซีฮอร์ส หัวหิน

โรงแรมซีฮอร์ส หัวหิน

Seahorse Hua Hin Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 123/45 ม.บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 29 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 698 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
นภาลัย เฮ้าส์ แอนด์ สปา

นภาลัย เฮ้าส์ แอนด์ สปา

Napalai House and Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/8-9 หมู่บ้านหัวดอน ถ.หัวหิน-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท

สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท

Supatra Hua Hin Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 143/18 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
คุณป้าบังกะโล

คุณป้าบังกะโล

Bungalow Khun Pa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 144/4 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านกางมุ้ง หัวหิน

โรงแรมบ้านกางมุ้ง หัวหิน

Baan Kang Mung Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122 ซ.หมู่บ้านตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเนินชเล บีช ฟรอนท์

โรงแรมเนินชเล บีช ฟรอนท์

Nern Chalet Beachfront Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 144/7 ถ.หนองแก-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Hua Na Pool Villa Hua Hin

Baan Hua Na Pool Villa Hua Hin

Baan Hua Na Pool Villa Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99/51 Hua Na Village T.Hua Na

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
กบาล ถมอ รีสอร์ท

กบาล ถมอ รีสอร์ท

Kaban Tamor Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122/43-57 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 229 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสมอ สปา วิลเลจ

โรงแรมสมอ สปา วิลเลจ

S mor Spa Village Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 22/64 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 140 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
Black Lotus Villas

Black Lotus Villas

Black Lotus Villas

ระดับ 4

ที่ตั้ง Soi 112, Tumbon Tab Tai

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
สมัยเฮ้าส์

สมัยเฮ้าส์

Samai House

ระดับ 3

ที่ตั้ง ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 72 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนกนกไทยเฮาส์

เรือนกนกไทยเฮาส์

Ruen Kanok Thai House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 46/4 หมู่บ้านเขาตะเกียบ ซ.พิมพ์พร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 61 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีฮาร์โมนี่ หัวหิน เกสต์เฮาส์

ซีฮาร์โมนี่ หัวหิน เกสต์เฮาส์

Sea Harmony Guesthouse Villa HuaHin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 8/10, เขาตะเกียบซอบ 6, เขาตะเกียบ, หนองแก, เขาตะเกียบ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 82 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอพาสคานีรีสอร์ท

เดอพาสคานีรีสอร์ท

Resort De Paskani

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/2 ซ.หมู่บ้านตะเกียบ, ถ.หัวหิน-ตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Na Takiab Hua Hin

Baan Na Takiab Hua Hin

Baan Na Takiab Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/1-2 Mooban Takiab Hua-hin

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ ร็อค หัวหิน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

เดอะ ร็อค หัวหิน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

The Rock Hua Hin Beach Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 4/44 ถ.ตะกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 26 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 343 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Simplicity Resort

Simplicity Resort

Simplicity Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 146/138-139 Soi Hua Hin 87/1 Phetkasem Rd.

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
ออสซี่ บาร์ เบียร์ โอคล็อก

ออสซี่ บาร์ เบียร์ โอคล็อก

Aussie Bar Beer O'Clock

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1/81 ซ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
นายดี สครับเจอร์ ฮัทส์ @ วิคหัวหิน

นายดี สครับเจอร์ ฮัทส์ @ วิคหัวหิน

Naidee Sculptured Huts @ Vic Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 62/70 ซ.หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านทะเลดาว รีสอร์ท

บ้านทะเลดาว รีสอร์ท

Baan Talay Dao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2/10 ซ.หมู่บ้านเขาตะเกียบ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 32 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 198 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
นาวิโอหัวหินเซอวิสอพาร์ตเมนท์

นาวิโอหัวหินเซอวิสอพาร์ตเมนท์

Navio Hua Hin Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/170 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amari Hua Hin

Amari Hua Hin

Amari Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 117/74 Takiab Road, Nongkae

จำนวนห้องพัก 223 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 175 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา

วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Wora Bura Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 83/199 ซ.หมู่บ้านหนองแค ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 77 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 542 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
เลตซีหัวหินแอทเฟรสโกรีสอร์ท

เลตซีหัวหินแอทเฟรสโกรีสอร์ท

Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 83/188 ซ.ทะเล 12 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 1,181 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน มันตรา รีสอร์ท

หัวหิน มันตรา รีสอร์ท

Hua Hin Mantra Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 83/181 ซ.หัวถนน23 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 49 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 488 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

หัวหิน ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

Hua Hin Hillside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 35/6 ซ.หัวหิน 114 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 85 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 390 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชมวิว

โรงแรมชมวิว

Chom View Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 93 ซ.ทะเล12 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 135 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 864 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านสระสวน

โรงแรมบ้านสระสวน

Baan Sarsuan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 83/158 หมู่บ้านหนองแค ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท

บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท

Baan Duangkaew Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 83/158 ซ.ทะเล 12 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 157 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
วนา วาริน รีสอร์ท หัวหิน

วนา วาริน รีสอร์ท หัวหิน

Vana Varin Resort Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 183 ม.14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านแสนสุข เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

บ้านแสนสุข เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

Baan Sansuk Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง บ้านแสนสุข คอนโด ต. หัวหิน ถ. เพชรเกษม, เขาตะเกียบ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Daddy's Home

Daddy's Home

Daddy's Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง 123/69 Chumchon Hua Tanon T.Nongkae Huahin

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Barai at Hyatt Regency Hua Hin

The Barai at Hyatt Regency Hua Hin

The Barai at Hyatt Regency Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 91 Hua Hin, Khao Takiap Road

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 37.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

Hyatt Regency Hua Hin Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 91 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 212 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 149 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไอบิสหัวหิน

โรงแรมไอบิสหัวหิน

Ibis Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง Petchkasem Road Hua Hin 87, เขาตะเกียบ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 200 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 1,047 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
มายเวย์บูติค โฮเต็ล

มายเวย์บูติค โฮเต็ล

My Way Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 20/50 ซ.หัวหิน 106 ถ.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 38 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 150 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม วี วิลล่าส์ หัวหิน

โรงแรม วี วิลล่าส์ หัวหิน

V Villas Hua Hin Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 63-39 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 13 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
มาราเกช หัวหิน เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

มาราเกช หัวหิน เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

Marrakesh Hua Hin Serviced Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง 63/411 ถ. เพชรเกษม หมู่บ้าน หนองแค, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
มาราเกชหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา

มาราเกชหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา

Marrakesh Hua Hin Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 63/411 หมู่บ้านหนองแค ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 76 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 392 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
8 วิลล่า หัวหิน

8 วิลล่า หัวหิน

8 Villas Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/784 ซ.หัวหิน 102 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านวรเนตร

โรงแรมบ้านวรเนตร

Baan Voranate Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/111 ซ.หัวหิน102/1 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
รูมแอด102เกสท์เฮ้าส์

รูมแอด102เกสท์เฮ้าส์

Room@102 Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 136/336-367, ซอย หัวหิน 102, ถนน เพชรเกษม, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Issara Resort

Baan Issara Resort

Baan Issara Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 39/40 Hua Hin Soi 102, Nongkae

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม เดอะ ลาภา

โรงแรม เดอะ ลาภา

The Lapa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 4/115 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 32 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 443 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสายลม

โรงแรมสายลม

Sailom Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 29 ซ.หัวหิน 81 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 66 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 624 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมคาซา เดล มาเร

โรงแรมคาซา เดล มาเร

Casa Del Mare Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 25/2 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 46 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 792 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมณิชา สวีท หัวหิน

โรงแรมณิชา สวีท หัวหิน

Nicha Suite Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/125 ซ.98 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 251 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
เสิร์ฟ เฮ้าส์ หัวหิน

เสิร์ฟ เฮ้าส์ หัวหิน

Surf House Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง หัวหิน ซอย 77, ชายหาดหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม เดอะ ซีเครท หัวหิน

โรงแรม เดอะ ซีเครท หัวหิน

The Sea Cret Hua Hin Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/9 ซ.หัวหิน 75/2 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 42 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 676 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Donkey's Rest Hotel

The Donkey's Rest Hotel

The Donkey's Rest Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง Dusit 10, Hua Hin 94

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 14 ห้องพัก

เกือบดี 5.2 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suk Kai

Baan Suk Kai

Baan Suk Kai

ระดับ 2

ที่ตั้ง No.9, Hua Hin Palm Beach, Tumbon Bor Fai

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 39.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมนราวรรณ

โรงแรมนราวรรณ

Narawan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 250/131 ซ.หัวหิน 94 (ซ.แม่เก็บ) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 51 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 781 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
สไมล์ หัวหิน รีสอร์ท

สไมล์ หัวหิน รีสอร์ท

Smile Hua Hin Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 250/138 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 39 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 97 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านหัวหิน

โรงแรมบ้านหัวหิน

Baan Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 6/14 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 30 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sahwan Boutique Resort

Sahwan Boutique Resort

Sahwan Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/1 Tubtai, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mykonos Service Apartment

Mykonos Service Apartment

Mykonos Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง Hua Hin, Petchakasem Road

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 39.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
G Hua Hin Resort & Mall

G Hua Hin Resort & Mall

G Hua Hin Resort & Mall

ระดับ 4

ที่ตั้ง 250/201, Soi Hua Hin 94, Phetchkasem Rd

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 288 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
อมรา รีสอร์ท หัวหิน

อมรา รีสอร์ท หัวหิน

Amara Resort Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 16/55 ซ.หัวหิน 94 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 325 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pearl@Hua Hin Apartment

Pearl@Hua Hin Apartment

Pearl@Hua Hin Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 250/88 Petchakasem Rd., Hua Hin 94

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Keaw Ngam Holiday Home

Baan Keaw Ngam Holiday Home

Baan Keaw Ngam Holiday Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง Hua Hin Soi 92, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 39.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซันไชน์โฮสเทล

ซันไชน์โฮสเทล

Sunshine Hostel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 250/132 ซ.หัวหิน 92 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 76 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Blueberry Hua Hin Hotel

Blueberry Hua Hin Hotel

Blueberry Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 123/245 Petchakasem Road.T. Hua Hin

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.98 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.6/5 (7 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com