อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

Siam Cultural Park

ศิลปะสืบสาน อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จังหวัดราชบุรี

ความสำคัญ

 • เป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน
 • เป็นสถานที่อนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันเพื่อปลูกจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
 • เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ

ประวัติความเป็นมา

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และความคิดของท่านผู้ก่อตั้ง ซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูป งานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆ นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา จากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ของพระสงฆ์รูปต่างๆ ซึ่งจำพรรษาในกุฏิ และรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆ ที่ท่านผู้ก่อตั้ง มีความศรัทธายกย่อง ในด้าน แนวความคิด ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต จนประสบความสำเร็จ รวมทั้งรูปเหมือน วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นไทย ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้เริ่มก่อตั้ง โครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมา ในปีพุทธศักราช 2540 และด้วยความ มุ่งมั่น ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ จากความเชื่อมั่น ในคำสอน เรื่องทำความดี ความศรัทธาในบุคคล กำลังใจจากครูอาจารย์ เพื่อนมิตรและครอบครัว ทำให้โครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้ง ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่จะนำเสนอ งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสืบทอด สิ่งดีงามเอกลักษณ์ ของไทยให้คงอยู่สืบต่อชนรุ่นหลัง.

ข้อมูลทั่วไป

ภายใน อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม มีส่วนพื้นที่การแสดงผลงานประติมากรรมรูปเหมือนเป็นส่วนๆ ดังนี้

 • อาคารเชิดชูเกียรติ
  เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างของอาคารจัดแสดงเรื่องราวรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาค โดยบุคคลสำคัญที่ถูกเลือกมานำเสนอนั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีเกียรติ ประวัติ และคุณความดี ในการสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จนได้รับการยกย่องนับถือ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ

  ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุลศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
  เกิดเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2446
  สถานที่เกิด ณ บ้านพักถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั้งระดับโรงเรียน วิทยาลัย ตลอดจนมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และได้รับยกย่องให้เป็นนักการศึกษาดีเด่นของโลก จากองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2546
  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
  เกิดเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ. 2450
  สถานที่เกิด ณ บ้านหลวงศักดิ์โยธาบาล จ. ธนบุรี
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านได้รับเกียรติสูงสุดทั้งฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ
  ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  เกิดเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2458
  สถานที่เกิด ตลาดน้อย กรุงเทพฯ
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านเป็นผู้วางนโยบายเศรษฐกิจ พัฒนาด้านการเงิน การธนาคาร และรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ และยังเป็นผู้บุกเบิกให้มีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  สืบ นาคะเสถียร คุณสืบ นาคะเสถียร
  เกิดเมื่อ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2492
  สถานที่เกิด ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่านเป็นผู้ปกป้องผืนป่าและชีวิตสัตว์ซึ่งเดิมพันด้วยชีวิต ท่านเป็นผู้ผลักดันให้ผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นมรดกโลก จนทำให้ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
  ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ ประธานาธิบดี โฮจิมินห์
  เกิดเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1880
  สถานที่เกิด หมู่บ้านคิมเลียน อ.นามดาน มณฑลเหงียน
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านเป็นรัฐบุรุษซึ่งต่อสู้ จนสามารถเรียกร้องเอกราชและเสรีภาพให้กับประชาชนชาวเวียดนามได้เป็นผลสำเร็จ
  ประธานาธิบดี เหมาเจ๋อตุง ประธานาธิบดี เหมาเจ๋อตุง
  เกิดเมื่อ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1893
  สถานที่เกิด มณฑลเสฉวน ประเทศจีน
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านเป็นประธานาธิบดีที่สามารถรวมประเทศจีนได้เป็นปึกแผ่น และจัดตั้งรัฐบาลใหม่จนนำพาจีนสู่ความเจริญ
  ประธานาธิบดี เติ้งเสี่ยวผิง ประธานาธิบดี เติ้งเสี่ยวผิง
  เกิดเมื่อ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1904
  สถานที่เกิด เมืองกว่างอัน ประเทศจีน
  ผลงานที่ได้รับการยกย่อง ท่านเป็นผู้นำผู้มีวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนให้มีความทันสมัยและมีความเจริญสู่ระดับโลก

  ทั้งนี้ เพื่อให้การนำเสนอเรื่องราว ของบุคคลสำคัญดังกล่าวสมจริง ทางอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ได้แบ่งการจัดแสดง หุ่นขี้ผึ้งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องถูกสร้าง และตกแต่งให้ เหมือนสถานที่ทำงานจริง ของบุคคลท่านต่างๆ ในอดีตอย่างมากที่สุด เท่าที่จะ ทำได้

  นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีจัดแสดงภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลสำคัญท่านต่างๆ ควบคู่ไปกับการแสดงหุ่นขี้ผึ้งด้วย เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวประวัติของ แต่ละท่านครอบคลุม และชัดเจนยิ่งขึ้น

 • ลานพระสามสมัย
  เป็นส่วนแสดงผลงานประติมากรรมพระพุทธรูปสามสมัย ได้แก่ พระพุทธรูปในสมัยอยุธยา พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปในสมัยเชียงแสน (ล้านนา)
 • ถ้ำชาดก เรื่องพระเวสสันดร ตอนชูชกสองกุมารภายในถ้ำเป็นการแสดงหุ่น ที่เล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ที่ได้บำเพ็ญเพียรทานบารมี เป็นเรื่องที่มีคติธรรม ที่สอนในเรื่องของการให้ ระหว่างพระเวสสันดร ผู้เสียสละโดยเป็นผู้ให้ และชูชกเป็นฝ่ายรับ
 • กุฎิพระสงฆ์
  เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง จาก 4 ภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคใต้ ภายในกุฎิแต่ละหลังจะเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ดังนี้

  ภาคเหนือ
  ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโยครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน
  เกิดเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2439
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2442
  มรณภาพเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2481
  สิริรวมอายุ 59 ปี 39 พรรษา
  หลวงปู่แหวน สุจิณโณหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
  เกิดเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2430
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2439
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2450
  ละสังขารเมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
  สิริรวมอายุ 98 ปี 78 พรรษา
  ภาคกลาง
  สมเด็จพระพุฒาจารย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพมหานคร
  เกิดเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2331
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2342
  มรณภาพเมื่อ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415
  สิริรวมอายุ 84 ปี 64 พรรษา
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทัย) วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
  ประสูติเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2417
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2429
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2437 ณ พัทธสีมาวัดสระเกศวรมหาวิหาร
  สิ้นพระชนม์เมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
  สิริรวมอายุ 90 ปี 71 พรรษา
  ภาคอิสาน
  พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
  เกิดเมื่อ 20 มกราคม พ.ศ. 2413
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2428
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2436
  ละสังขารเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
  สิริรวมอายุ 78 ปี 56 พรรษา
  พระสุธรรมคณาจารย์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
  เกิดเมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2455
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2475 ณ วัดบ้านหงส์ทอง
  ละสังขารเมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2548
  สิริรวมอายุ 93 ปี 73 พรรษา
  ภาคใต้
  พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ทวด) วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี
  เกิดเมื่อ 3 มีนาคม พ.ศ. 2125
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2140
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2145
  มรณภาพเมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2225
  สิริรวมอายุ 100 ปี 80 พรรษา
  พระครูวิสัยโสภณพระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร) วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี
  เกิดเมื่อ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2455
  บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2473
  อุปสมบทเมื่อ ปี พ.ศ. 2476
  มรณภาพเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
  สิริรวมอายุ 57 ปี 37 พรรษา
 • บ้านไทยสี่ภาค
  เป็นการจำลองบ้านไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดจาก 4 ภาคในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคใต้ ภายในบ้านแต่ละหลังจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาค ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 • ลานพระโพธิสัตว์
  เป็นส่วนแสดง "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร" (พระโพธิสัตว์ คือ อริยบุคคลที่ได้บรรลุอรหันต์ ทรงได้ตรัสรู้แล้ว แต่ยังไม่ยินดีด้วยการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน) ซึ่งสำหรับองค์ที่จำลองขึ้นมานี้ เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ กวนซิอิมผ่อสัก เป็นศิลปะแบบกลาง ปลายสมัยราชวงศ์ซ้องของจีน เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านั่งมหาราชลีลาลักษณะเป็นบุรุษเพศ

นอกจากส่วนพื้นที่การแสดงผลงานประติมากรรมรูปเหมือนแล้ว ภายในเนื้อที่อันกว้างขวางและร่มรื่นของทาง อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อาทิ น้ำตกจำลองขนาดใหญ่ตรงทางออกของถ้ำชูชก ซึ่งสร้างขึ้นจากการนำก้อนหินขนาดมหึมาหลายก้อนมาจัดวางให้ลดหลั่นกันอย่างสวยงามและเป็นธรรมชาติ มีบ้านกาแฟที่ให้บริการเครื่องดื่มอย่างกาแฟสดและน้ำสมุนไพรต่างๆ พร้อมกับมุมนั่งพักริมลำธารรวม 2 หลังด้วยกัน โดยบ้านกาแฟหลังแรกตั้งอยู่ใกล้กับถ้ำชูชก ส่วนหลังที่สองตั้งอยู่ระหว่างบ้านไทย 4 ภาคและลานพระโพธิสัตว์ฯ

นอกจากนี้ภายในจุดแสดงงานต่างๆ ของทางอุทยานและบริเวณทางเดิน ยังมีเก้าอี้วางไว้เป็นจุดๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักและชื่นชมธรรมชาติภายในอุทยานได้ตลอดเวลา ส่วนหน้าของอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามตรงข้ามกับลานจอดรถ มีร้านอาหาร ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปห้าดาว และของที่ระลึกจากทั่วประเทศ และห้องแสดงงานศิลปะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและเลือกซื้อผลงานอันสวยงามและมีค่าจากหลากหลายศิลปินได้

แผนผังภายในอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
แผนผังภายในอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆ และบุคคลสำคัญต่างๆ

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ครอบครัว, คนชรา, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

ของฝาก/ของที่ระลึก

 • ผลงานอันสวยงามและมีค่าจากหลากหลายศิลปิน
 • สินค้าโอท็อปห้าดาว
 • ของที่ระลึกจากทั่วประเทศ

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์: 9.00-16.30 น.
วันเสาร์,วันอาทิตย์ และวันหยุดนัตขฤกษ์: 8.30-17.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ ท่านละ 50 บาท
เด็ก ท่านละ 20 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่: 41/1 ม.3 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
โทรศัพท์: 032-381-401, 032-381-404
โทรสาร: 032-381-403
อีเมล์: info@scppark.com

เว็บไซต์

Siam Cultural Park

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ขอขอบคุณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ที่อนุญาตให้นำข้อมูลและรูปภาพประกอบมาใช้ได้

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม, 5.0 out of 5 based on 4 ratings

สถานที่ตั้ง

41/1 ม.3 ถนนทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ที่จอดรถ

ลานจอดรถด้านหน้าของอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม

การเดินทาง

จากถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ (ดูเส้นทาง)
ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า ใช้ทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี เข้าถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338) ไปจนสุดตัดเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ไปตามทางระยะทางประมาณ 40 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ไปประมาณ 1.8 กม. แล้วกลับรถหน้าวัดกลางบางเย็น ไปตามทางประมาณ 1 กม. อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อยู่ทางด้านซ้ายมือ

จากทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ (ดูเส้นทาง)
เข้าถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงหมายเลข 9) ไปตามทาง ระยะทางประมาณ 20 กม. เบี่ยงซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ไปตามทางระยะทางประมาณ 66 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 325 ไปประมาณ 1.8 กม. แล้วกลับรถหน้าวัดกลางบางเย็น ไปตามทางประมาณ 1 กม. อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อยู่ทางด้านซ้ายมือ

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 13.70132
ลองจิจูด: 99.90216

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Uniland Golf & Resort

Uniland Golf & Resort

Uniland Golf & Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 9/4 Moo 3, Wang Yen

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Diary Suite Hotel

Diary Suite Hotel

Diary Suite Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 54/2 Tambon Sanamjan, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 59 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
Trendy Hotel

Trendy Hotel

Trendy Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 248/7 Tanon Yingpao

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 124 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Coco Sweet Homestay

Coco Sweet Homestay

Coco Sweet Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 232, Donklouy, Damnernsaduak

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Jantra Place

Baan Jantra Place

Baan Jantra Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 600/8 Rodfaitawantok Road, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phungluang Resort

Phungluang Resort

Phungluang Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 197/1 Moo1,Khunpitak,Damnoensaduak

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

เกือบดี 5.5 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Maikaew Damnoen Resort

Maikaew Damnoen Resort

Maikaew Damnoen Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 333 Moo 9 Damnoensadouk Floting Market

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 41 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 143 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Maeklong Marina Resort

Maeklong Marina Resort

Maeklong Marina Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 64 Moo 5, Ratchaburi-Wad Boad Road, Khung Nam Won, Muang, Ratchaburi 70000 Thailand

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท

บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท

Ban Platabtim Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 54 ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

จำนวนห้องพัก 32 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.54 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baan Thai Damnoen Resort

Baan Thai Damnoen Resort

Baan Thai Damnoen Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29 Moo 6, Route 325, Km.27,Ta Luang, Damnoen Saduak

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
PJ Mansions and Guesthouse

PJ Mansions and Guesthouse

PJ Mansions and Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 99/99 Moo10 Tambon Dontako, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 23.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Great Hotel & Resort

The Great Hotel & Resort

The Great Hotel & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 276 Moo 3, Dontako, Muang

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 74 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Nuchliang Homestay

Baan Suan Nuchliang Homestay

Baan Suan Nuchliang Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 25/1 Moo 6 Tumbon Taluang, Damnoen Saduak

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 23.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้าน พ บางคนที

บ้าน พ บางคนที

BAANPHOR @Bangkontee

ระดับ 4

ที่ตั้ง 36 ม.2 ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.70 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท

เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท

Ruenthai Bangkung Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 15/1 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.84 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เรือนมาลัย โฮมสเตย์

เรือนมาลัย โฮมสเตย์

Rueanmalai Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9/2 ม.4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 3 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.1 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.91 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม

บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม

Serene Home@Samutsongkhram

ระดับ 3

ที่ตั้ง 58 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.07 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสานฝัน อัมพวา

บ้านสานฝัน อัมพวา

Baansanfan Amphawa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29/1 ม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.78 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เรือนอัมพวา

เรือนอัมพวา

Ruan Amphawa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/1 ถ.บางจาก-โรงเจ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.58 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสวนศรีวรา

บ้านสวนศรีวรา

Baan Suan Sriwara

ระดับ 2

ที่ตั้ง 10 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ระยะห่าง 30.73 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
น้ำอิง รีสอร์ท

น้ำอิง รีสอร์ท

Naming Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 57/3 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.88 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ลำพวา อัมพวา

ลำพวา อัมพวา

Lumphawa Amphawa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 ม.4 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 54 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.97 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา

ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา

Thanicha Healthy Resort Amphawa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 261 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.05 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Suwan Golf & Country Club

Suwan Golf & Country Club

Suwan Golf & Country Club

ระดับ 3

ที่ตั้ง 15/3 Moo2 Sisatong, Nakornchaisri

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท

ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท

ChananaanCham Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 198/1-3 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.09 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา

โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา

Amphawa Na Non Hotel & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 96 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 36 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 104 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.11 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสราญรมย์

บ้านสราญรมย์

Baan Saranrom

ระดับ 3

ที่ตั้ง 77 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.28 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
กำปั่น เฮ้าส์

กำปั่น เฮ้าส์

Kumpan House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 31 ถ.ศรีอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.33 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านพี่อุ้ม เรือนพี่ต๋อง อัมพวารีสอร์ท

บ้านพี่อุ้ม เรือนพี่ต๋อง อัมพวารีสอร์ท

Baanpeeaum Ruenpeetong Amphawa Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 5 ม.3 ถ.โชติธำรงค์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.37 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Chawalun Resort

Chawalun Resort

Chawalun Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/1 Moo.9 liap Khlong Chonlaprathan, Tumbon Lam Hoei, Ampher Don Tum

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 30 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
10 Billion Resort

10 Billion Resort

10 Billion Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 23 moo 5 Tambon Nangthakean,Mueangsamutsongkham

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ระยะห่าง 31.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปานวิมานอัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ปานวิมานอัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Panviman Amphawa Riverside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 306 ถ.บ้านหัวแหลม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 216 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.45 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ปานวิมาน อัมพวา การ์เด้น รีสอร์ท

ปานวิมาน อัมพวา การ์เด้น รีสอร์ท

Panviman Amphawa Garden Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 218 ถ.บ้านหัวแหลม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 71 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.45 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Amphawaclub Resort & Spa

Amphawaclub Resort & Spa

Amphawaclub Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 168 Moo11, Soi Banprok49, Baanprok, Muang District

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ระยะห่าง 31.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท อัมพวา

เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท อัมพวา

Khetwarin Resort Amphawa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 78/2 ม.11 ซ.บ้านปรก 45 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.64 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสวนนวลตา

บ้านสวนนวลตา

Baan Suan Nuanta

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37/1 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.92 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสวนอัมพวา

บ้านสวนอัมพวา

Baan Suan Amphawa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 15 ม.12 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.72 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baan View Maenum

Baan View Maenum

Baan View Maenum

ระดับ 3

ที่ตั้ง 51/1 Moo6 Tambon Baanprok, Amphur Mueang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 32.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Baan Amphawa Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 22 ถ.บางกระพ้อมหลวงแก้ว ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 61 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 60 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.02 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านเพียงตะวัน

บ้านเพียงตะวัน

Baan Piang Tawan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 41/4 ซ.บ้านปรก 22 ถ.โครงการหมู่บ้านวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.04 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านท้ายหาด รีสอร์ท

บ้านท้ายหาด รีสอร์ท

Baan Tai Had Resort & Water Sports

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1 ม.2 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 53 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 42 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.05 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านอิ่มอุ่น

บ้านอิ่มอุ่น

Baan Im Oun Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/5 ม.9 ถ.โครงการหมู่บ้านวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.06 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรม เหย้าอินจัน

โรงแรม เหย้าอินจัน

Yao In Chan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 95 ม.7 ถ.โครงการในหมู่บ้านซอยชัชวาลย์-ศาลอาม้า ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 75 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.35 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Nanthachart Resort

Nanthachart Resort

Nanthachart Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 42 moo.3 LadYai,Mueng,

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bann Angkana

Bann Angkana

Bann Angkana

ระดับ 2

ที่ตั้ง 118/2 Moo1 Tambon Bangkhantaek, Amphur Mueng

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนลีลาวดี

บ้านสวนลีลาวดี

Leelawadee Canal Home

ระดับ 4

ที่ตั้ง 101/1 ม.4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.71 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เดอะ เลจเจนด์ แม่กลอง

เดอะ เลจเจนด์ แม่กลอง

The Legend Maeklong

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1285 ถ.ถ.ปทุมมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.91 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เจริญรัตน์ รีสอร์ท

เจริญรัตน์ รีสอร์ท

Jaroenrat Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90 ม.9 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 160 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.08 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Kulnatee Resort

Kulnatee Resort

Kulnatee Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง Paipongpang

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท

เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท

The Grace Amphawa Resort

ที่ตั้ง 26 ม.8 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 63 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.46 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baansuanjarean Resort

Baansuanjarean Resort

Baansuanjarean Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 145 moo3, Tambon Bangkhantaek, Amphur Mueang

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 34.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนไทยอัมพวา รีสอร์ท

เรือนไทยอัมพวา รีสอร์ท

Ruenthai Ampawa Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 57/2 ม.3 ต.บางขันแตก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.72 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Sanita Cottage

Sanita Cottage

Sanita Cottage

ระดับ 4

ที่ตั้ง 264 Moo 1 Soi Tesaban15 Chombung

จำนวนห้องพัก 32 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านบุญท้วม ตะโหงก รีสอร์ท

บ้านบุญท้วม ตะโหงก รีสอร์ท

Banbauntoum Ta-Ngok Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 78 ม.7 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.27 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Sampran Riverside

Sampran Riverside

Sampran Riverside

ระดับ 4

ที่ตั้ง Km 32, Pet Kasem Road, Sampran

จำนวนห้องพัก 160 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 117 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Parn Dhevi Riverside Resort & Spa

Parn Dhevi Riverside Resort & Spa

Parn Dhevi Riverside Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29 Moo3 Homkred Samparn

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
รีแลกซ์ สไมล์ รีสอร์ท

รีแลกซ์ สไมล์ รีสอร์ท

Relax Smile Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง ถ.วัดประดู่-ราชบุรี ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.59 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (4 โหวต)