อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

Phra Nakhon Khiri Historical Park (Khao Wang)

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาสมณ (สะ-หมน) หรือ เขามไหศวรรย์ (เพี้ยนมาจากเขามหาศวรรค์) ซึ่งเป็นภูเขาที่มียอดใหญ่ 3 ยอด มีความสูง 95 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อสร้างพระราชวังแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2403 จึงพระราชทานนามว่า "พระนครคีรี" คนทั่วไปเรียกว่า "เขาวัง"

พระนครคีรีเป็นที่ประทับในฤดูร้อนเมื่อเสด็จประพาสเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับแรมหลายครั้ง ครั้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราว และใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ  แต่หลังจากนั้นพระนครคีรีไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อีก ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้ และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม

กรมศิลปากรได้บูรณะปรับปรุงอาคารของพระราชวังด้านทิศตะวันตก และจัดตั้งเป็น "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี" และได้ประกาศให้พื้นที่ทั้งหมดเป็น "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี"

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตั้งอยู่บนเขาที่มียอดสูงประมาณ 95 เมตร ริมถนนเพชรเกษม ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่รวม 8,500 ไร่ และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี

พระนครคีรี ประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิค สถาปัตยกรรมไทย และจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด

การขึ้นชมเขาวัง ทำได้ 2 วิธี คือ

 1. เดินขึ้นเขาวัง เป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่เดิม แม้จะต้องเหนื่อยสักหน่อยแต่จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะอุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะลั่นทมไทยที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมในฤดูร้อน ยังมีฝูงลิงใหญ่น้อยเจ้าของถิ่นออกมาทักทายและต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ตามรายทางด้วย
 2. ขึ้นรถรางไฟฟ้า หรือเคเบิลคาร์ สำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

พระนครคีรีมีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และน่าสนใจบนยอดเขาทั้ง 3 ยอด ดังนี้

ยอดเขาด้านทิศตะวันตก
เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันซึ่งมีพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น

 • พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ประกอบด้วย ห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์ ห้องเสวย และห้องโถงออกขุนนาง (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี)
 • พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ เป็นพระที่นั่งสองชั้น ประกอบด้วยห้องบรรทม และห้องโถง
 • พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทยอดปรางค์สวยงามสูง 14 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นพระที่นั่งชั้นเดียวคล้ายเก๋งจีน แต่มีสถาปัตยกรรมแบบโรมันผสม ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระพุทธรูป ใช้เป็นที่ประชุมสาธยายธรรม
 • หอพิมานเพชรมเหศวร์ ประกอบด้วยหอย่อยเล็ก 3 หอ หอทางขวาเป็นศาลเทพารักษ์ (ศาลพระภูมิเจ้าที่) หอตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และหอทางซ้ายเป็นที่ประโคมสังคีต
 • ตำหนักสันถาคารสถาน เป็นหมู่ตำหนักขนาดใหญ่ สำหรับรับแขกเมือง ซึ่งสามารถพักแรมได้
 • หอจตุเวทปริตพัจน์ เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงสดับพระธรรมเทศนาในวันพระธรรมสวนะ
 • หอชัชวาลเวียงชัย เป็นอาคารทรงกลมคล้ายกระโจมไฟ หลังคาเป็นรูปโดม มุงด้วยกระจกโค้ง ภายในห้อยโคมไฟ ภายในโดมหอยโคมไฟไวมองเห็นได้ระยะไกลจากทะลซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตของการเดินเรือในอดีต (ชาวบ้านเรียกว่า หอกระโจมแก้ว หรือ หอส่องกล้อง) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดให้สร้างไว้โดยมีพระราชประสงค์จะทรงส่องกล้องทอดพระเนตรดวงดาวในตำราดาราศาสตร์

นอกจากนี้แล้วยังมี ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์ โรงรถ โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาด่าน ศาลาเย็นใจ ทิมดาบองครักษ์ โรงครัว รอบพระราชวังมีป้อมล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศ คือ ป้อมธตรฐป้องปกทางทิศตะวันออก ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์ทางทิศใต้ ป้อมวิรูปักษ์ป้องกันทางทิศตะวันตก และป้อมเวสสุวรรณรักษาทางทิศเหนือ

กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกนี้ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปหล่อโลหะสำริดและทองเหลืองที่ใช้สำหรับตกแต่งห้องต่างๆ ในพระที่นั่ง และเครื่องกระเบื้องของจีน ญี่ปุ่น และยุโรป

ยอดเขาด้านทิศตะวันออก
บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่งบนผนังทั้งสี่ด้าน

ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว เป็นวัดที่สร้างใหม่เพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรี เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ แต่เดิมมีพระแก้วผลึกเป็นพระประธานแต่เมื่อสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางการได้นำพระแก้วผลึกกลับคืนไปกรุงเทพฯ โดยเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนมาประดิษฐานเป็นพระประธานแทน

ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็กประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังพระอุบสถเป็นพระพุทธเสลเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงกลม ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 9 เมตร องค์เจดีย์สูง 9 เมตร ทำด้วยหินอ่อนสีเทาอมเขียว ด้านหน้าพระอุโบสถ มีศาลา และพระปรางค์แดง ซึ่งเป็นพระปรางค์เป็นแบบไทย ย่อมุม ภายในโปร่ง มีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ (ปกติพระปรางค์จะตันและทึบ) ภายในมีแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ชาวบ้านเรียกพระปรางค์นี้ว่า เจดีย์แดง

ยอดเขากลาง
เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร เป็นเจดีย์ทรงลังกาสีขาว ลักษณะภายในฐานกลวงเป็นหอกลมกลางฐานตรงกลางมีเสาใหญ่รับน้ำหนักองค์พระเจดีย์ รอบพระเจดีย์มีทางเข้าไปยังหอกลมสี่ทางด้วยกัน องค์เจดีย์สร้างบนภูเขาสูง 92 เมตร มีความสูงจากฐานเจดีย์ 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน จากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆ บนยอดเขาอีก 2 ยอด รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรีได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) นมัสการพระพุทธรูป เจดีย์โบราณ และชมภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ตามวัดต่างๆ

เทศกาล-งานประจำปี

จังหวัดเพชรบุรีมีการจัดงานประจำปี "พระนครคีรีเมืองเพชร" เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชวังที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนเมษายน ของทุกปี รวม 10 วัน 10 คืน มีวัตถุประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตราธิราชไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดง และสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในช่วงของการจัดงานจะมีการประดับไฟบนเขาวังอย่างสวยงาม

ของฝาก/ของที่ระลึก

ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีร้านขายของที่ระลึกที่มีสินค้าของฝากประจำจังหวัดให้เลือกซื้อตามความชอบ เช่น ขนมหม้อแกง ขนมไทย ขนมพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังผลิตจากหนังปลานิล

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี)
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างประเทศ 150 บาท

ค่าบริการโดยสารรถรางไฟฟ้าขึ้นลงเขา (ตั๋วไป-กลับ)
ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก 10 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี
โทรศัพท์: 032-401-006, 032-425-600

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

สถานที่ตั้ง

ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ตาม ถนนเพชรเกษมสายเก่า (ทางเข้าตัวเมือง) (ทางหลวง หมายเลข 4) เลี้ยวซ้ายเข้าเพชรบุรีมาประมาณ 1 กิโลเมตร จะมองเห็นธนาคารกรุงไทย สาขาพระนครคีรี อยู่ด้านขวามือ ให้กลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลียบคลองชลประทานข้างธนาคาร ประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงที่ตั้งสถานีรถราง

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 13.10914
ลองจิจูด: 99.93666

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Royal Diamond Hotel

Royal Diamond Hotel

Royal Diamond Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 555 Moo1, Petchakasem road, Tambon Rai Som, Amphur Mueang

จำนวนห้องพัก 54 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 513 เมตร

เช็คราคา
Phetkasem Hotel

Phetkasem Hotel

Phetkasem Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 86/4 Petchakasem rd., Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ระยะห่าง 719 เมตร

เช็คราคา
Sun Hotel

Sun Hotel

Sun Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 43/33 Moo 5 Muang

จำนวนห้องพัก 52 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
ดรีมดีเรซิเดนซ์

ดรีมดีเรซิเดนซ์

Dream D Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 138 ตำบล ต้นมะม่วง อำเภอ เมือง, เพชรบุรี, เพชรบุรี, ไทย 76000

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 52 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baandin Resort and Restaurant

Baandin Resort and Restaurant

Baandin Resort and Restaurant

ระดับ 4

ที่ตั้ง Baan mo Subdistrict, Muang Distrit

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเทพ

โรงแรม อมารี เอเทรียม กรุงเทพ

Amari Atrium Bangkok Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1880 ถ.เพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จำนวนห้องพัก 23 ชั้น 568 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 1,740 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.94 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชนู บูติก รีสอร์ท

เชนู บูติก รีสอร์ท

Cheznous Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 274 หมู่ 2, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 69 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Khun Nong

Baan Khun Nong

Baan Khun Nong

ระดับ 2

ที่ตั้ง 253 Moo2 Tambon Hadchaosamran, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 18.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท

ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท

Fisherman's Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 170 ม.1 หาดเจ้าสำราญ, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 161 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
แคพสโตน รีสอร์ท

แคพสโตน รีสอร์ท

Capstone Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 299 หมู่ 2 หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี, ไทย 76100

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชิดลม รีสอร์ท

ชิดลม รีสอร์ท

Chidlom Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง เลียบชายหาด, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี, ไทย 76100

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฮฟเว่น บีช โฮเต็ล

เฮฟเว่น บีช โฮเต็ล

Heaven Beach at Chao Samran Beach

ระดับ 3

ที่ตั้ง 271 หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อ. เมือง, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

i Tara Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง หมู่ 1 หาดแหลมผักเบีย อ.บ้านแหลม, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี, ไทย 76100

จำนวนห้องพัก 73 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 197 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Caruso

Baan Caruso

Baan Caruso

ระดับ 4

ที่ตั้ง 33/22 Lamlaung Resort Moo 3, T.Lampakbea

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชะอำโรยัลบีช

ชะอำโรยัลบีช

Cha-am Royal Beach Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 82/6 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 82 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไวท์บีช รีสอร์ท

ไวท์บีช รีสอร์ท

White Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 97 หมู่ 3 หาดเจ้าสำราญ ตำบล แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม, หาดเจ้าสำราญ, เพชรบุรี, ไทย 76100

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
RedZ Resort

RedZ Resort

RedZ Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 101 Moo 3, Tambon Puektian, Amphur Tayang

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Puktien Cabana Beach Resort & Residence

Puktien Cabana Beach Resort & Residence

Puktien Cabana Beach Resort & Residence

ระดับ 4

ที่ตั้ง 143 Moo.3 Tambon Puktien, Amphur Tayang

จำนวนห้องพัก 62 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
เพชรบลูมารีน รีสอร์ท

เพชรบลูมารีน รีสอร์ท

Phet Blue Marine Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 333/3 ม.3 ถ.กั้นน้ำเค็มคลองโคลน-ชะอำ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
คาชัวรินา รีสอร์ท

คาชัวรินา รีสอร์ท

Casuarina Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 33 หมู่ 3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง หาดปึกเตียน, หาดปึกเตียน, เพชรบุรี, ไทย 76130

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 34 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 153 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
เวราโน บีช วิลล่า

เวราโน บีช วิลล่า

Verano Beach Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 168/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง, หาดปึกเตียน, เพชรบุรี, ไทย 76130

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชะอำฟิชชิ่งอินน์แอนด์รีสอร์ท

ชะอำฟิชชิ่งอินน์แอนด์รีสอร์ท

Cha-am Fishing Inn and Resort)

ระดับ 2

ที่ตั้ง 222 หมู่ 3, ถนน เพชรเกษม, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 67 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phet Cha-am Plaza&Resort

Phet Cha-am Plaza&Resort

Phet Cha-am Plaza&Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222 Moo 2 , Phetchakrasem Rd., Tumbon Don Khun Huay

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
รีแลกซ์ สไมล์ รีสอร์ท

รีแลกซ์ สไมล์ รีสอร์ท

Relax Smile Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง ถ.วัดประดู่-ราชบุรี ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.39 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Rithima Srichumsaeng Riverside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79 หมู่ 13 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี, เพชรบุรี, ไทย 76130

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟินเดอร์แลนด์ รีสอร์ท

ฟินเดอร์แลนด์ รีสอร์ท

Finderland Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 72/1 หมู่ 7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง, เพชรบุรี, เพชรบุรี

ไม่เลวร้ายนัก 2.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน

โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน

Eurasia Chaam Lagoon Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24/24 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 59 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฮเทล เดอ ลา เปซ์ ชะอำ

โฮเทล เดอ ลา เปซ์ ชะอำ

Hotel de la Paix Cha-Am

ระดับ 5

ที่ตั้ง 115 ม.7 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 79 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 1,299 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านบุญท้วม ตะโหงก รีสอร์ท

บ้านบุญท้วม ตะโหงก รีสอร์ท

Banbauntoum Ta-Ngok Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 78 ม.7 ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.15 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมบ้านทะเลสำราญ

โรงแรมบ้านทะเลสำราญ

Baan Talay Samran Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 135/2 ถ.คลองเทียน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 189 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนไทยอัมพวา รีสอร์ท

เรือนไทยอัมพวา รีสอร์ท

Ruenthai Ampawa Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 57/2 ม.3 ต.บางขันแตก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.53 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Baansuanjarean Resort

Baansuanjarean Resort

Baansuanjarean Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 145 moo3, Tambon Bangkhantaek, Amphur Mueang

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 31.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suanphet Riverview Resort

Suanphet Riverview Resort

Suanphet Riverview Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/1 Moo7, Tambon Tha Mai Ruak, Amphur Tha Yang

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kulnatee Resort

Kulnatee Resort

Kulnatee Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง Paipongpang

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนลีลาวดี

บ้านสวนลีลาวดี

Leelawadee Canal Home

ระดับ 4

ที่ตั้ง 101/1 ม.4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.25 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท

เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท

The Grace Amphawa Resort

ที่ตั้ง 26 ม.8 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 63 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.77 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Bann Angkana

Bann Angkana

Bann Angkana

ระดับ 2

ที่ตั้ง 118/2 Moo1 Tambon Bangkhantaek, Amphur Mueng

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Baan Amphawa Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 22 ถ.บางกระพ้อมหลวงแก้ว ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 61 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 60 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.60 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสวนอัมพวา

บ้านสวนอัมพวา

Baan Suan Amphawa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 15 ม.12 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.67 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านอิ่มอุ่น

บ้านอิ่มอุ่น

Baan Im Oun Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/5 ม.9 ถ.โครงการหมู่บ้านวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.86 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
99 Cha-am Guesthouse

99 Cha-am Guesthouse

99 Cha-am Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 208/9-10 Raumjit Road Tumbon Cha-am Aumpur Cha-am Petchburi

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านเพียงตะวัน

บ้านเพียงตะวัน

Baan Piang Tawan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 41/4 ซ.บ้านปรก 22 ถ.โครงการหมู่บ้านวัดจันทร์เจริญสุข ต.บ้านปรก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.86 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ธารามันตรารีสอร์ท

ธารามันตรารีสอร์ท

Tara Mantra Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 225/99 ถ.เลียบชายหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 130 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไทย แบมบูรีสอร์ท

ไทย แบมบูรีสอร์ท

Thai-Bamboo Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 100 หมู่ 9 บางกระพง เขาใหญ่, เขาใหญ่ (ชะอำ), หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม นานา เฮ้าส์

โรงแรม นานา เฮ้าส์

Nana House Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 208/3-4 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 54 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
น้ำตกกวางโจว เนเชอรัล เฮลท์ รีสอร์ท

น้ำตกกวางโจว เนเชอรัล เฮลท์ รีสอร์ท

Kwangchow Waterfall Natural Health Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 199 Moo 4 Nhongyaphong District, เพชรบุรี, เพชรบุรี, ไทย

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 5.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 33.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชะอำซีไซด์

โรงแรมชะอำซีไซด์

Cha-Am Seaside Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 223/30 ถ.ร่วมจิต ปากซอยชะอำเหนือ10 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม เหย้าอินจัน

โรงแรม เหย้าอินจัน

Yao In Chan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 95 ม.7 ถ.โครงการในหมู่บ้านซอยชัชวาลย์-ศาลอาม้า ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 75 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.01 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมลองบีช ชะอำ

โรงแรมลองบีช ชะอำ

Long Beach Cha-Am Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 225/75 ถ.เลียบชายหาด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 193 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 159 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เลจเจนด์ แม่กลอง

เดอะ เลจเจนด์ แม่กลอง

The Legend Maeklong

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1285 ถ.ถ.ปทุมมาลัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.11 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ

โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ

Golden Beach Cha-Am Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 208/14 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 20 ชั้น 203 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 655 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านท้ายหาด รีสอร์ท

บ้านท้ายหาด รีสอร์ท

Baan Tai Had Resort & Water Sports

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1 ม.2 ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 53 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 42 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.39 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Urs Treff Guesthouse

Urs Treff Guesthouse

Urs Treff Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 208/6 Ruamchit Road

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Deelek Guesthouse and Restaurant 3

Deelek Guesthouse and Restaurant 3

Deelek Guesthouse and Restaurant 3

ระดับ 3

ที่ตั้ง 255/10 Ruamchit Road Cha Am

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
Little Nordic Cha Am Apartment

Little Nordic Cha Am Apartment

Little Nordic Cha Am Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 259/24 Ruamchit Road, Cha-am Beach,

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 34.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Golf Bungalows Resort

Golf Bungalows Resort

Golf Bungalows Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 8/1 Soi 9, Banchaam 1 Road, Cha-am

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paisiri Hotel

Paisiri Hotel

Paisiri Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 259/9 Cha-am Beach, Ruamchit Road

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan View Maenum

Baan View Maenum

Baan View Maenum

ระดับ 3

ที่ตั้ง 51/1 Moo6 Tambon Baanprok, Amphur Mueang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 34.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมยูนิโคแซนดารา

โรงแรมยูนิโคแซนดารา

Unico Grand Sandara

ระดับ 4

ที่ตั้ง 241/4 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 68 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 877 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Deelek Guesthouse & Restaurant 1

Deelek Guesthouse & Restaurant 1

Deelek Guesthouse & Restaurant 1

ระดับ 3

ที่ตั้ง 225/30-36 Ruamchit Road, Cha Am

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pud Duj Pien

Baan Pud Duj Pien

Baan Pud Duj Pien

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1432/12 Petkasam Cham-am

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฟิร์สท & ฟีลด์ เรสซิเดนซ์

เฟิร์สท & ฟีลด์ เรสซิเดนซ์

First & Field Resident

ระดับ 2

ที่ตั้ง 247/20 ซ.ชะอำเหนือ 1 หาดเจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
Deelek Guesthouse and Restaurant 2

Deelek Guesthouse and Restaurant 2

Deelek Guesthouse and Restaurant 2

ระดับ 2

ที่ตั้ง 274/2-3 Ruamchit Road, Cha Am

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
เมจิกเฮ้าส์ โฮสเทล

เมจิกเฮ้าส์ โฮสเทล

Magic House Hostel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241/62 ถนน ร่วมจิต หาดชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Scandy Resort

Scandy Resort

Scandy Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 274/32-33 Ruamjit Road

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชาอินน์ แอ็ท ชะอำ

ชาอินน์ แอ็ท ชะอำ

Cha Inn@ Cha-am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 274/34 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 213 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฟิร์ส & ฟิลด์ บอม-เดีย รีสอร์ท

เฟิร์ส & ฟิลด์ บอม-เดีย รีสอร์ท

First & Field Bom-Dia Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 247/21 ถ.ชาวเล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปานวิมานอัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ปานวิมานอัมพวา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Panviman Amphawa Riverside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 306 ถ.บ้านหัวแหลม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 216 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.88 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ปานวิมาน อัมพวา การ์เด้น รีสอร์ท

ปานวิมาน อัมพวา การ์เด้น รีสอร์ท

Panviman Amphawa Garden Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 218 ถ.บ้านหัวแหลม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 71 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.88 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Nanthachart Resort

Nanthachart Resort

Nanthachart Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 42 moo.3 LadYai,Mueng,

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
เจริญรัตน์ รีสอร์ท

เจริญรัตน์ รีสอร์ท

Jaroenrat Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 90 ม.9 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 160 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.98 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Cha Am Villa Beach

Cha Am Villa Beach

Cha Am Villa Beach

ระดับ 3

ที่ตั้ง 241/2 Ruamjit Rd., Cha-Am Beach

จำนวนห้องพัก 105 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
กำปั่น เฮ้าส์

กำปั่น เฮ้าส์

Kumpan House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 31 ถ.ศรีอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.09 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Sala Thai Guesthouse

Sala Thai Guesthouse

Sala Thai Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 241/52-53 Soi Norton Cha-am Petchburi

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ระยะห่าง 35.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Charlie Place

Charlie Place

Charlie Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241/44 Ruamchit Rd., Cha-Am Beach

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพี่อุ้ม เรือนพี่ต๋อง อัมพวารีสอร์ท

บ้านพี่อุ้ม เรือนพี่ต๋อง อัมพวารีสอร์ท

Baanpeeaum Ruenpeetong Amphawa Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 5 ม.3 ถ.โชติธำรงค์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.14 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Charlie House

Charlie House

Charlie House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241/60-61 Ruamjit Rd. Cha-am

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิรันดรรีสอร์ท

นิรันดรรีสอร์ท

Nirundorn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 247/7 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 57 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสราญรมย์

บ้านสราญรมย์

Baan Saranrom

ระดับ 3

ที่ตั้ง 77 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.23 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Blue Lagoon Guest House & Bar

Blue Lagoon Guest House & Bar

Blue Lagoon Guest House & Bar

ระดับ 2

ที่ตั้ง 262/14 soi Plaza, Cha-am

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Srisawat Resort

Srisawat Resort

Srisawat Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 267/5 Narathip Road Tambon Cha Am

จำนวนห้องพัก 31 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 81 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา

โรงแรม อัมพวาน่านอน แอนด์ สปา

Amphawa Na Non Hotel & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 96 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 36 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 104 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.32 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ฝัน-ดี บูติคโฮเต็ล ชะอำ

ฝัน-ดี บูติคโฮเต็ล ชะอำ

Fun-D Boutique Hotel Cha Am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 698/39 ถ. เพชรเกษม เมืองชะอำ, ชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 27 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 96 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพันทาย รีสอร์ท

บ้านพันทาย รีสอร์ท

Bannpantai Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 31 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 680 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
JJ Hotel Cha Am

JJ Hotel Cha Am

JJ Hotel Cha Am

ระดับ 2

ที่ตั้ง 277/2 Ruamjit Road, Cha am Beach,

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านลานสวน รีสอร์ท

บ้านลานสวน รีสอร์ท

Banlansuan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 261/2 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 34 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 539 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท อัมพวา

เขตต์วารินทร์ รีสอร์ท อัมพวา

Khetwarin Resort Amphawa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 78/2 ม.11 ซ.บ้านปรก 45 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.39 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมเอเชียชะอำ

โรงแรมเอเชียชะอำ

Asia Cha-am Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 251 ถนน ร่วมจิต, ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 214 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 63 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท

ชบาบานฉ่ำ รีสอร์ท

ChananaanCham Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 198/1-3 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.40 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา

ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา

Thanicha Healthy Resort Amphawa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 261 ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.44 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสวนศรีวรา

บ้านสวนศรีวรา

Baan Suan Sriwara

ระดับ 2

ที่ตั้ง 10 ม.5 ต.วัดประดู่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ระยะห่าง 35.51 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Amphawaclub Resort & Spa

Amphawaclub Resort & Spa

Amphawaclub Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 168 Moo11, Soi Banprok49, Baanprok, Muang District

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ระยะห่าง 35.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Lung Dee's Guesthouse

Lung Dee's Guesthouse

Lung Dee's Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234/76-80 Soi Bus Station Phetchaburi

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
สยามจัสมิน โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์

สยามจัสมิน โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์

Siam Jasmine Hotel and Restaurant

ระดับ 3

ที่ตั้ง 304/9, ถนนเจ้าลาย (ซอยท่ารถทัวร์), ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 35.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phet Chang Thai Hotel

Phet Chang Thai Hotel

Phet Chang Thai Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234/38 Soi Bus Station, Ruam Chit Road, Cha Am

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
สวีทโฮม ชะอำ

สวีทโฮม ชะอำ

Sweet Home Cha-am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 234/28 ซ.ท่ารถทัวร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cha Am My House

Cha Am My House

Cha Am My House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234/64-66 Soi Bus Station, Cha Am

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฝน เกสท์เฮาส์

ฝน เกสท์เฮาส์

Fonz Guest House

ที่ตั้ง 235/42 ซ.อนัตชัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 35.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านทอฝัน เกสท์เฮาส์

บ้านทอฝัน เกสท์เฮาส์

Baan Tor Fun Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 235/25 ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Thai Paradise South Residence

Thai Paradise South Residence

Thai Paradise South Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 255/17 Ruamchit Road,Tumbol Cha Am

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนอัมพวา

เรือนอัมพวา

Ruan Amphawa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/1 ถ.บางจาก-โรงเจ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.82 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
กู๊ดไนท์ ชะอำ มินิเทล

กู๊ดไนท์ ชะอำ มินิเทล

Good Night Cha-am Minitel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263/148-50 หาดชะอำใต้ ซอย 4, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 128 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
รุ่งอรัญ เดอ ชาเลต์

รุ่งอรัญ เดอ ชาเลต์

Rungaran De Challet

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263/26 ซอย ชะอำใต้ 4 ถนน ร่วมจิต ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 104 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
นฤมลบังกะโล

นฤมลบังกะโล

Narumon Bungalow

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263/38 ถนนร่วมจิต, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 35 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
ลำพวา อัมพวา

ลำพวา อัมพวา

Lumphawa Amphawa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 ม.4 ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 54 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.42 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
รายา รีสอร์ท ชะอำ

รายา รีสอร์ท ชะอำ

Raya Resort Cha-Am

ระดับ 4

ที่ตั้ง 264/2 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cha-am Pool Villa

Cha-am Pool Villa

Cha-am Pool Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง Moo 8 Tumbon Khaoyai aumpur Cha-am Petchburi

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
นัมเบอร์ 5 พูลวิว รีสอร์ท

นัมเบอร์ 5 พูลวิว รีสอร์ท

Number 5 Pool View Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง ถนนเจ้าลายซอย 5, ชะอำใต้, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
น้ำอิง รีสอร์ท

น้ำอิง รีสอร์ท

Naming Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 57/3 ม.4 ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.62 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Sea Sun Resort Cha Am

Sea Sun Resort Cha Am

Sea Sun Resort Cha Am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 264/33 Ruamjit Road, Cha-Am

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนนวลตา

บ้านสวนนวลตา

Baan Suan Nuanta

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37/1 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.98 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านสานฝัน อัมพวา

บ้านสานฝัน อัมพวา

Baansanfan Amphawa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29/1 ม.7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.01 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมบ้านแสงจันทร์

โรงแรมบ้านแสงจันทร์

Baan Sang Chan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 305 ถ.หนองแจ้ง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Fern Talay

Baan Fern Talay

Baan Fern Talay

ระดับ 3

ที่ตั้ง 304/10 Ruamjit Rd

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nong New House Cha-am

Nong New House Cha-am

Nong New House Cha-am

ระดับ 2

ที่ตั้ง 235/40 Ruamjit Rd., Cha-am

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
10 Billion Resort

10 Billion Resort

10 Billion Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 23 moo 5 Tambon Nangthakean,Mueangsamutsongkham

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ระยะห่าง 37.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

Grand Pacific Sovereign Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 334/1 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 14 ชั้น 224 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 2,233 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม

บ้านสิรีน@สมุทรสงคราม

Serene Home@Samutsongkhram

ระดับ 3

ที่ตั้ง 58 ม.3 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.04 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านไร่สุขแสงจันทร์ รีสอร์ท

บ้านไร่สุขแสงจันทร์ รีสอร์ท

Ban Rai Sook Sangchan Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 18 หมู่7, แก่งกระจาน, แก่งกระจาน, เพชรบุรี

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนมาลัย โฮมสเตย์

เรือนมาลัย โฮมสเตย์

Rueanmalai Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9/2 ม.4 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 3 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.1 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.14 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท

เรือนไทย บางกุ้ง รีสอร์ท

Ruenthai Bangkung Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 15/1 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.36 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ฉัตรเพชร รีสอร์ท

ฉัตรเพชร รีสอร์ท

Chatpetch Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 36 ม.13 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
เพชรวารินทร์ รีสอร์ท

เพชรวารินทร์ รีสอร์ท

Petchvarin Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 248 หมู่ 11 ตำบลกลัดหลวง ท่ายาง, แก่งกระจาน, เพชรบุรี

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา

Nana Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 139 หมู่ที่ 13 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน, แก่งกระจาน, เพชรบุรี

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
Fah Sai Riverview Accommodation

Fah Sai Riverview Accommodation

Fah Sai Riverview Accommodation

ระดับ 3

ที่ตั้ง 118 Moo 4 Ta Yang

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.95 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

 • อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
  เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร"
 • อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร"
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.4/5 (5 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com