อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

Kamphaeng Phet Historical Park

ความสำคัญ

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก” ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ภายใต้ชื่อว่า "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร" (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

ประวัติความเป็นมา

กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการคุ้มครองและดูแลโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรและเมือนครชุม และได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อ พ.ศ. 2478 และ พ.ศ. 2480  โดยในปี พ.ศ. 2508 ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการขุดแต่ง บูรณะ และพัฒนาโบราณสถาน เป็นครั้งแรก  และในปี พ.ศ. 2511 ได้ประกาศขึ้นทะเบียนกำหนดขอบเขตอีกครั้งหนึ่ง

จนปี พ.ศ. 2525 กรมศิลปากรได้บรรจุงานปรับปรุงโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525 - 2529) ภายใต้ชื่อโครงการอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนากลุ่มโบราณสถานทั้งภายในเมืองเนื้อที่ 503 ไร่ และเขตอรัญญิก เนื้อที่ 1,611 ไร่ เพื่อป้องกันมิให้ถูกทำลายหรือเสื่อมค่า พัฒนาโบราณสถาน และบริเวณเพื่อให้เป็นแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2524 กรมศิลปากรได้ดำเนินการเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  อยู่ในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ่งยังคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเช่นในอดีต ดังนั้นคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารคือ เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองกำแพงเพชรเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2534

งานสถาปัตยกรรมของโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีลักษณะโดดเด่น คือการใช้วัสดุศิลาแลง เป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้าง และรูปแบบทางศิลปกรรมทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมที่แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของบรรพชนในอดีต นอกจากจะหลงใหลกับสิ่งที่เห็นแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 อีกด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ที่มุ่งในการปฎิบัติวิปัสสนาธรรม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานมีดังนี้

  • โบราณสถานฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตกำแพงเมือง ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ สระมน ศาลพระอิศวร และ กำแพงเมืองกำแพงเพชร
  • โบราณสถานบริเวณนครชุมหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุ วัดซุ้มกอ กำแพงป้องทุ่งเศรษฐี วัดเจดีย์กลางทุ่ง และ วัดหนองพิกุล
  • โบราณสถานนอกเมือง หรือเขตอรัญญิก ได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระสิงห์ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่  บ่อสามแสน และ วัดช้าง

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เยี่ยมชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  มีบริการรถไฟฟ้านำชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร บริเวณโดยรอบอุทยาน ชมวัดเก่า กำแพงเมืองเก่า จะมีการบรรยายเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส จุดผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือ พิพิธภัณฑ์เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 17.00 น

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

คนไทย 10 บาท
ต่างชาติ 40 บาท
นำรถเข้าชมคันละ 50 บาท

บริการรถไฟฟ้านำชมอุทยานประวัติศาสตร์ สามารถติดต่อโดยตรงที่โทรศัพท์หมายเลข 055-711-044  ไม่เว้นวันหยุด
ค่าบริการ ตลอดเส้นทาง
เหมาคันละ 200 บาท
รายบุคคล ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 055-711-921 และ 055-712-528

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: wikipedia.org

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร, 3.4 out of 5 based on 9 ratings

สถานที่ตั้ง

ถนนราชดำเนิน 2 (ทางหลวงหมายเลข 101) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

การเดินทาง

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัด อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 16.50494
ลองจิจูด: 99.51519

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Scenic Riverside Resort

Scenic Riverside Resort

Scenic Riverside Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 325/16 Tesa 2 Road, Tambon Nai-Muang, Amper Muang, Khampangpetch 62000 THAILAND

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว

โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว

Chakungrao Riverview Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 149 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง, ตัวเมืองกำแพงเพชร, กำแพงเพชร, ไทย 62000

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 115 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 91 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Praepimpalai Thai Spa & Resort

Praepimpalai Thai Spa & Resort

Praepimpalai Thai Spa & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/3 Moo2 Tambol Nakornchum, A. Maeung

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Navarat Heritage Hotel

Navarat Heritage Hotel

Navarat Heritage Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2 Soi21 Tesa Road A.Muang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 57 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
Greenpark Hotel

Greenpark Hotel

Greenpark Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 596/2 Ratchadumnouen 1 T.Naimoueng Kamphaengphet

จำนวนห้องพัก 111 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.18 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.4/5 (9 โหวต)

เกี่ยวกับ โจ