สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

Buengchawark Aquarium

ประวัติความเป็นมา

บึงฉวากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รับน้ำจากคูส่งน้ำซึ่งผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีน บึงฉวากมีความกว้างประมาณ 650 เมตร ความยาวประมาณ 6,500 เมตร ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,807 ไร่

บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งสัตว์ที่ห้ามล่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์จำพวกนกที่มีมากกว่า 50 ชนิด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการปรับปรุงบูรณะบึงฉวากให้เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้พื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกให้แก่ราษฎร ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด และเป็นแหล่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ตลอดจนคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้โครงการสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันโครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปด้วยกรงเสือ สิงห์โต และสัตว์ป่า กรงนกใหญ่ เกาะกระต่าย ศุนย์รวมพันธุ์ไก่และสัตว์หายาก อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บ่อจระเข้น้ำจืด และโลกใต้ทะเล

สำหรับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยได้จัดสร้างตู้ปลา 30 ตู้ มีปลาน้ำจืดกว่า 50 ชนิด และสร้างบ่อจระเข้ ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

เนื่องด้วยอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1 มีขนาดเล็กสามารถแสดงพันธุ์สัตว์น้ำได้เพียง 50 กว่าชนิดเท่านั้น ปีพ.ศ. 2544 จึงให้จัดสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546 และต่อมายังได้สร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล ซึ่งทำพิธีเปิดอาคารเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลทั่วไป

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพฤติกรรมสัตว์น้ำให้กับ นักวิชาการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป

ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ มีอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 3 หลัง ที่รวบรวมปลาจากทั่วทุกแหล่งน้ำจากทุกมุมโลก มีการจัดแสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาหายาก

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1
ภายในรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม อาทิ ปลาม้า ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น ปลาบ้า ปลาช่อนงูเห่า ปลาเสือตอลายใหญ่ ปลาเทพา

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2
ภายในมีตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร เดินดูปลาได้รอบตู้

มีอุโมงค์ยาวประมาณ 8.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)
ภายในอาคารมีตู้ปลาทรงกระบอกที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 6.08 เมตร อุโมงค์ปลาใต้ทะเล ซึ่งเป็นอุโมงค์บันไดเลื่อนความยาวกว่า 12.50 เมตร และมีความสูง 9 เมตร บรรจุปลาทะเลชนิดต่างๆ อาทิ ปลาหมอทะเล ปลาชะลิน ปลาฉลามเสือดาว ปลาโรนันจุดขาว

มีอุโมงค์ปลาฉลาม มีความยาว 16 เมตร กว้าง 6 เมตร นับเป็นอุโมงค์ที่เลี้ยงปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในมีปลาฉลามชนิดต่างๆ ได้แก่ ปลาฉลามเลมอน ปลาฉลามครีบดำ ปลาฉลามเสือดาว ปลาฉลามขี้เซา

บ่อจระเข้น้ำจืด
มีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ เลี้ยงจระเข้พันธุ์พื้นเมืองของไทย ได้แก่ จระเข้น้ำจืด และจระเข้น้ำเค็ม

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คนชรา, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ชมการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
  • ชมการแสดงของนักประดาน้ำที่ตู้ปลาใหญ่ ณ อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2 (มีเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 4 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง เวลา 10.30 น., 12.00 น., 13.30 น. และ 15.00 น.)
  • ชมการแสดงการให้อาหารปลาฉลาม ณ อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 1 รอบ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น.)
  • ชมการแสดงโชว์จับจระเข้ (มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบ 11.00 น., 12.30 น., 14.00 น. และ 15.30 น.)

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 18.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1-2
เด็ก 10 บาท
ผู้ใหญ่ 30 บาท

อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 (สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล)
ชาวไทย
เด็ก 50 บาท
ผู้ใหญ่ 150 บาท

ชาวต่างชาติ
เด็ก 100 บาท
ผู้ใหญ่ 200 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: 035-430-043 - 4 , 035-430-033
โทรสาร: 035-439-208

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: wikipedia.org และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทาง

โดยรถยนต์
เริ่มจากถนนสายตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340) ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 160 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอเดิมบางนางบวช สามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ

1. บนทางหลวงหมายเลข 340 กิโลเมตรที่ 147 ด้านซ้ายมือ จะมีป้ายทางเข้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และทางเข้าวัดเดิมบาง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนซอยข้างวัด ข้ามแม่น้ำแล้วตรงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงสามแยกตัดกับถนนเลียบคลองชลประทานให้เลี้ยวขวาไปตามถนน จนพบสะพานข้ามคลองชลประทานด้านซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้ว ตรงไปเรื่อยๆ จะถึงบึงฉวาก

2. บนทางหลวงหมายเลข 340 กิโลเมตรที่ 151 ด้านซ้ายมือ จะมีป้ายทางเข้าบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้าม สะพานบึงฉวากแล้วตรงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงสามแยกตัดกับถนนเลียบคลองชลประทาน ให้เลี้ยวขวาไปตามถนน จนพบสะพานข้ามคลองชลประทานซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วตรงไปเรื่อยๆ จะถึงบึงฉวาก

โดยรถประจำทาง
สามารถขึ้นรถโดยสารที่สถานีหมอชิต – ท่าช้าง หรือสถานีรถสายใต้ – ท่าช้าง แล้วลงที่ อำเภอเดิมบางนางบวช จากนั้นเหมารถ ไปที่บึงฉวากอีกต่อหนึ่ง

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 14.92823
ลองจิจูด: 100.04764

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Doembang Villa

Doembang Villa

Doembang Villa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 5/2 Moo 8 Aumpur Doembang Nangbuad

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชัยนาทธานี

โรงแรมชัยนาทธานี

Chainatthani Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 345 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 72 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
Golden Dragon Resort

Golden Dragon Resort

Golden Dragon Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 71 M.11, Bang Rachan Tad Mai Road, T.Tonpo, A.Muang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 80 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baanbudsarin Apartment

Baanbudsarin Apartment

Baanbudsarin Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 190/39 Moo 7 Bangmun Rd., Muang

จำนวนห้องพัก 89 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chaisaeng Palace Hotel

Chaisaeng Palace Hotel

Chaisaeng Palace Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 982/9 Vilaichit Road

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baanmai Sainam Resort

Baanmai Sainam Resort

Baanmai Sainam Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 32/3 Moo4, Wihan Khao soi 12, Tambon Tachang

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

เกือบดี 5.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.17 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.5/5 (4 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com