ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี

The Nature Education Center for Mangrove Conservation and Ecotourism in Chonburi

ประวัติความเป็นมา

จากลักษณะทางภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเล ชลบุรีจึงเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งในอดีตเคยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่ปัจจุบันแทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นมากนัก เนื่องจากถูกทำลายจากคนที่อยู่อาศัย ทั้งทิ้งขยะลงทะเล และการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม โดยไม่คำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญ

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในอดีตซึ่งมีความสำคัญมาก จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลน และก่อตั้ง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนพื้นที่กว่า 300 ไร่ และเพื่อให้ชาวชลบุรีและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาสัมผัสและศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนได้จากสถานที่จริงอย่างใกล้ชิด และถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแผนแม่บทของการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ. 2541-2546 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547  พร้อมกันนั้น ทางศูนย์ฯ ยังได้มีโอกาสถวายการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเยือนเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดและผืนสุดท้ายของชลบุรี มีเนื้อที่ 300 ไร่ เปิดดำเนินการโดยความร่วมมือของกรมป่าไม้และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

สำนักงานป่าไม้จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน และให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานไม้ที่ยาว 2,300 เมตร ซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทย

ตลอดเส้นทางความยาว 2,300 เมตร บนสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติของศูนย์ฯ  จะได้พบเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติของป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ระหว่างทางจะมีศาลาชีวภาพใต้น้ำ สะพานแขวน และมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นระยะๆ นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปาชายเลนแห่งนี้ อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว แสมดำ แสมขาว โปรงแดง โปรงขาว ลำพูน และพืชอีกหลายชนิด นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกหลากหลายชนิด ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยนางรม หอยแครง ปูก้ามดาบ ปูแสม ปลานวลจันทร์ ปลากะพงขาว ปลาตีน และนกอีกนานาชนิด

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

หลายคนอาจจะเคยสัมผัสกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแห่งอื่นๆ ที่สามารถเดินเข้าชมและศึกษาธรรมชาติได้เช่นกัน แต่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ มีลักษณะเด่นที่นอกจากจะอยู่ใกล้ชุมชนเมือง ซึ่งเดินทางไปมาได้สะดวกแล้ว ยังมีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งยาวถึง 2,300 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 18 ล้านบาท เพื่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาตินี้ และนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอีก 1 ล้าน 7 แสนบาท เพื่อปรับปรุงบริเวณด้านหน้าให้เป็นสวนสุขภาพ และทำราวเชือกสะพานเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาแหล่งท่องเที่ยว โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

 • เดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนบนสะพานไม้ยาว 2,300 เมตร
 • ช่วยกันอนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 - 17.30 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
222 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร: 038-398-268 (ในเวลาราชการ)
มือถือ: 085-1015488
โทรสาร: 038-398-298

สามารถติดต่อทางศูนย์ล่วงหน้าเพื่อขอเข้าชมโดยมีวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ตลอดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติอย่างละเอียด

หน่วยงาน/บริษัท นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาเป็นหมู่คณะ ให้ทำหน้งสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 038-398268 ล่วงหน้าก่อน 5 วันทำการ

ทำความรู้จักกับป่าชายเลน

ความหมายของป่าชายเลน
เป็นสังคมพืชที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ หรืออ่าว และตามเกาะต่างๆ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีระดับน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด ส่วนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้สกุลโกงกาง (Rhizophora) เป็นไม้สำคัญและมีไม้ตระกูลอื่นบ้าง

ป่าชายเลนกระจายอยู่ 2 เขตใหญ่ๆ ของโลก ได้แก่

 1. เขตแถบอินโด-แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่นตอนใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
 2. เขตโลกใหม่และอัฟริกาตะวันตก เช่น แมกซิโก เกาะปาลาปาโกส บริเวณโซนร้อนของอเมริกา

สำหรับในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นแหล่งป่าชายเลนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก นั่นก็คือ ชลบุรี

พันธุ์ไม้และลักษณะสำคัญของไม้ในป่าชายเลน
ป่าชายเลน เป็นป่าที่อยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่เป็นเลน มีกระแสน้ำขึ้นลงอยู่เสมอ และมีลมพัดแรง พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน จึงเป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตแตกต่างจากพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ และต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น

 • ระบบราก เป็นรากค้ำยัน และรากหายใจ
 • ใบ มีลักษณะอวบน้ำ มีต่อมสำหรับขับเกลือ เซลล์ผิวใบมีผนังหนาเป็นมัน
 • สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ทั้งเมล็ด ผล หรือฝัก เมื่อหลุดจากต้นจะฝังลงในเลนและจะงอกอย่างรวดเร็ว
 • ต้นอ่อน ลอยน้ำได้ ช่วยในการแพร่พันธุ์เป็นอย่างดี

ชนิดพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน
ขยายพันธุ์โดยใช้ฝัก

 • โกงกางใบใหญ่
 • โกงกางใบเล็ก
 • รังกะแท้
 • ถั่วขาว-ดำ
 • โปรงแดง-ขาว
 • พังกาหัวสุมดอกขาว-แดง

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด

 • ลำแพน-ลำพู ทะเล
 • หลุมพอทะเล
 • ตะบูนขาว-ดำ
 • ฝาดดอกขาว-แดง
 • ปอทะเล
 • แสมขาว-ดำ

รายชื่อพันธุ์ไม้ป่าชายเลน อ่านต่อ ...

ประโยชน์ของป่าชายเลน
ป่าชายเลนเป็นอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ป่าชายเลนมีประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์เราอย่างมากมาย

 • ในด้านพลังงาน และการใช้สอยจากไม้ นั่นคือ สามารถนำไม้ที่ได้จากป่าชายเลนมาทำเป็นไม้ฟืน หรือเผาเป็นถ่าน และด้วยคุณสมบัติที่เป็นไม้เนื้อแข็งจึงสามารถนำมาทำเป็นเสาเข็ม ไม้ค้ำยัน และเครื่องมือด้านประมงได้อีกหลายชนิด
 • เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น้ำสารพัดชนิด (เป็นที่วางไข่และฟักตัวอ่อน และที่หลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ในลักษณะของห่วงโซ่อาหาร)
 • ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็นเกราะกำบัง และลดความรุนแรงของคลื่นลมชายฝั่ง
 • ช่วยดักตะกอน สิ่งปฏิกูลและสารพิษชนิดต่างๆ ไม่ให้ไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝั่งและในทะเล
 • มีประโยชน์ทางอ้อมในการนำมาใช้เป็นเป็นยารักษาโรค และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

สาเหตุของการลดลงของป่าชายเลนและผลกระทบ
แม้ว่าป่าชายเลนจะมีคุณค่ามหาศาลเพียงไรกับมนุษยชาติ แต่ปัจจุบันปัญหาการบุกรุกทำลายป่าชายเลนก็มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การลักลอบตัดไม้ในป่าชายเลน การทำประมง การทำนากุ้ง การทำเหมืองแร่ การเกษตรกรรม การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน การอุตสาหกรรม การทำนาเกลือ และการเพิ่มขึ้นของประชากร เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศของป่าชายเลน เช่น การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต เป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นการทำลายห่วงโซ่อาหาร เป็นการทำลายแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์

ป่าชายเลนต้องคงอยู่ในประเทศไทยตลอดไป
ในปัจจุบันรัฐบาลไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน จึงได้วางนโยบายเกี่ยวกับการจัดการป่าชายเลนไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีมาตรการรองรับอย่างเพียงพอ ถึงแม้ในทางปฏิบัติจะยังมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ตามที ฉะนั้นการที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและช่วยกันดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะให้ป่าชายเลนของประเทศไทยเรามีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะยังสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนไทยเราอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี, ehoilord.multiply.com

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี, 3.8 out of 5 based on 26 ratings

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

การเดินทาง

จากถนนสุขุมวิท (มาจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวา, มาจากบางแสนเลี้ยวซ้าย) ที่แยกคีรี ไปประมาณ 2.3 กิโลเมตร จะเจอสี่แยกที่ถนนพระยาสัจจาจากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงถนนเลียบป่าชายเลนให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปอีกประมาณ 800 เมตร ก็จะถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ทางด้านขวามือ

จากถนนสุขุมวิท (มาจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวา, มาจากบางแสนเลี้ยวซ้าย) ที่แยกอ่างศิลา ไปประมาณ 3.2 กิโลเมตร จะเจอสามแยก เลี้ยงขวาเข้าถนนพระยาสัจจาจากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 900 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายแล้วไปตามถนนอีกประมาณ 850 เมตร ก็จะถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน อยู่ทางด้านซ้ายมือ

(ตรงข้ามศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี)

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 13.34212
ลองจิจูด: 100.94273

สถานที่ท่องเที่ยวภายในรัศมี 10 กิโลเมตร

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดชลบุรี
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
ใบบัว บีช รีสอร์ท

ใบบัว บีช รีสอร์ท

Bai Bua Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 23/7 ม.5 ซ.ใบบัว ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.91 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ทามาริน่ารีสอร์ท

ทามาริน่ารีสอร์ท

Tamarina Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 23/9 ซ.ใบบัว ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 107 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.92 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
สามมุก รีสอร์ท

สามมุก รีสอร์ท

Sammuk Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 33/2 ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 306 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.44 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
รอยัล สามมุข วิลล่า

รอยัล สามมุข วิลล่า

Royal Sammuk Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 62/6 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 27 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.59 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ชาญเรสซิเดนซ์

ชาญเรสซิเดนซ์

Charn Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 32 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 60 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.65 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เอกคอนโดวิว

เอกคอนโดวิว

Eak Condoview

ระดับ 4

ที่ตั้ง 844/115 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 43 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.87 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมชลอินเตอร์

โรงแรมชลอินเตอร์

Chon Inter Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 934 ซ.พรสุรางค์ ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 148 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 134 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.96 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ยานาดิน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ยานาดิน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

Yanadin Serviced Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 113/2 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.26 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ให้ รีสอร์ท

ให้ รีสอร์ท

Hy-resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2/13 ซ.สุขุมวิท 3 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฮมสเตย์ข้าวกับน้ำ

โฮมสเตย์ข้าวกับน้ำ

Homestay R&W - Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 40/1 ถ.เปรมใจราษฎร์ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 6.66 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท

เดอะ ไทด์ รีสอร์ท

The Tide Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 44/1 ถ.บางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 154 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.74 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
สิมิลัน แมนชั่น

สิมิลัน แมนชั่น

Similan Mansion

ระดับ 2

ที่ตั้ง 193/19 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 77 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.84 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
จันทร์เจ้า แมนชั่น

จันทร์เจ้า แมนชั่น

Janjao Mansion

ระดับ 1

ที่ตั้ง 3, 5, 7 ซ.ลงหาดบางแสน 1 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.99 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านเติมฝัน

บ้านเติมฝัน

Baan Term Fun

ระดับ 3

ที่ตั้ง 281-283 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.09 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรม เลอ คาซ่า บางแสน

โรงแรม เลอ คาซ่า บางแสน

Le Casa Bang Saen Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 13/14 ซ.ลงหาดบางแสน 1 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 63 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 174 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.13 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านไออุ่น พูล วิลลา

บ้านไออุ่น พูล วิลลา

Baan I Un Pool Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 5 ซ.บางแสนล่าง 10 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.55 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรม นานาชาติ บางแสน

โรงแรม นานาชาติ บางแสน

Nanachart Bangsaen Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 108/5 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 68 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 201 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.15 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เอ็นทีเคเซอวิสอพาร์ตเมนท์

เอ็นทีเคเซอวิสอพาร์ตเมนท์

NTK Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/9 ม.3 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 74 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.01 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ไทยคริสตัล เรซิเดนท์

ไทยคริสตัล เรซิเดนท์

Thai Crystal Resident

ระดับ 3

ที่ตั้ง 259 ม.2 ซ.หมู่บ้านไทยคริสตัลเรสซิเด้น ถ.เลียบชายหาดกัปตันยุทธ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ระยะห่าง 13.38 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมบางพระรีสอร์ท

โรงแรมบางพระรีสอร์ท

Bangpra Resort Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 45 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 94 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.51 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
นารา เรสซิเดนซ์

นารา เรสซิเดนซ์

Nara Residence

ระดับ 4

ที่ตั้ง 260/7 ม.2 ถ.เลียบชายหาดกับตันยุทธ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 313 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.62 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านไทย วินเทจ

บ้านไทย วินเทจ

Baan Thai Vintage

ระดับ 2

ที่ตั้ง 45/16 ม.9 ซ.บ้านไร่ดินแดง 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.87 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โบ๊ทเฮ้าส์ ศรีราชา

โบ๊ทเฮ้าส์ ศรีราชา

Boat House Sriracha

ระดับ 1

ที่ตั้ง 45/17 ซ.บ้านไร่ดินแดง 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ธรรมดา 4.8 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.91 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ศรีราชาลอดจ์

ศรีราชาลอดจ์

Sriracha Lodge

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 79 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 89 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.27 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
แคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา

แคนทารี เบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา

Kantary Bay Hotel & Serviced Apartments Sriracha

ระดับ 4

ที่ตั้ง 17/1, 17/3 ซ.เจิมจอมพล 1 ถ.เทศบาล 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 12 ชั้น 194 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.08 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
คามิโอ เฮ้าส์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา

คามิโอ เฮ้าส์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา

Kameo House Serviced Apartments, Sriracha

ระดับ 4

ที่ตั้ง 35 ถ.เทศบาล 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 12 ชั้น 123 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.27 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา

โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา

Cape Racha Sriracha

ระดับ 5

ที่ตั้ง 35/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 12 ชั้น 192 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.33 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เขาเขียวเอสตาเต้แคมปิ้งรีสอร์ทแอนด์ซาฟารี

เขาเขียวเอสตาเต้แคมปิ้งรีสอร์ทแอนด์ซาฟารี

Khao Kheaw Es Ta Te Camping Resort & Safari

ระดับ 3

ที่ตั้ง 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.79 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา

โรงแรมเดอะซิตี้ ศรีราชา

The City Hotel Sriracha

ระดับ 4

ที่ตั้ง 6/126 ซ.ชุมชนตลาดฉลอง 5 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 14 ชั้น 217 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 130 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.79 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
แหลมทอง เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

แหลมทอง เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

Laemtong Serviced Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 139-2/1 ซ.เก้ากิโล 2 ถ.เซ็นต์ปอล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 19 ชั้น 300 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 149 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.06 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
แจสมินรีสอร์ทศรีราชา

แจสมินรีสอร์ทศรีราชา

Jasmine Resort Sriracha

ระดับ 3

ที่ตั้ง 226/14-15 ม.2 ซ.เหนือลิขิต 1 ซอย 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 88 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 94 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.23 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
การะบุหนิง รีสอร์ท แอนด์ สปา

การะบุหนิง รีสอร์ท แอนด์ สปา

Karabuning Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 304/5 ม.2 ถ.เซ็นต์ปอล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.36 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
สไมล์รีสอร์ท ศรีราชา

สไมล์รีสอร์ท ศรีราชา

Smile Resort Sriracha

ระดับ 1

ที่ตั้ง 144/29 ม.9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
วีวา วิลล่า บางปะกง

วีวา วิลล่า บางปะกง

VIVA VILLA Bangpakong

ระดับ 3

ที่ตั้ง 202/4 ซ.วัดท่าสะอ้่าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
สีชังพาเลซ

สีชังพาเลซ

Sichang Palace

ระดับ 3

ที่ตั้ง 81 ม.1 ถ.อัษฎางค์ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 56 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 41 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.73 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านคุณหนิงสีชังรีสอร์ท

บ้านคุณหนิงสีชังรีสอร์ท

Baan Khun Ning Sichang Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 55/1 ม.6 ถ. มาลินี ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.79 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บัวชมพู รีสอร์ท

บัวชมพู รีสอร์ท

Buachompoo Resort

ระดับ 1

ที่ตั้ง 104 ม.6 ถ.สายสวลี ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.88 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เอเดรียน วิว รีสอร์ท

เอเดรียน วิว รีสอร์ท

Adrian View Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 262/17 ม.6 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
เกาะสีชังรีสอร์ท

เกาะสีชังรีสอร์ท

Koh Sichang Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 231/1 ม.6 ถ.วชิราวุธ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.07 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
วิไลลักษณ์ บังกะโล @ เกาะสีชัง

วิไลลักษณ์ บังกะโล @ เกาะสีชัง

Wilailak Bungalows @ Koh Si Chang

ระดับ 2

ที่ตั้ง 5 ม.2 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชาร์ลีส์ บังกะโลว์ส์

ชาร์ลีส์ บังกะโลว์ส์

Charlie's Bungalows

ระดับ 2

ที่ตั้ง 39/2 ม.2 ถ.วชิราวุธ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 127 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.17 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เบนซ์ บังกะโล

เบนซ์ บังกะโล

Benz Bungalow

ระดับ 2

ที่ตั้ง 80 ม.3 ถ.วชิราวุธ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.22 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
สีชัง สบายดี ฮอลิเดย์ เฮ้าส์

สีชัง สบายดี ฮอลิเดย์ เฮ้าส์

Sichang Sabaidee Holiday House

ระดับ 1

ที่ตั้ง 133/1 ม.2 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 25.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
พวงพยอมรีสอร์ท

พวงพยอมรีสอร์ท

Puangpayom Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 85 ม.4 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
นุ๊บนับ-หนูนา รีสอร์ท

นุ๊บนับ-หนูนา รีสอร์ท

Nubnabnunar Resort

ระดับ 1

ที่ตั้ง 140 ม.2 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 25.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม แกรนด์ มาริน่า เรสซิเดนซ์

โรงแรม แกรนด์ มาริน่า เรสซิเดนซ์

Grand Marina Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 224/65 ม.8 ซ.สวัสดีแมนชั่น ถ.ทุ่งสุขลา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 90 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.68 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
แฮปปี้ แมนชั่น

แฮปปี้ แมนชั่น

Happy Mansion

ระดับ 2

ที่ตั้ง 144/39 ม.9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

เกือบดี 5.4 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.37 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ปารี ฮัท รีสอร์ท

ปารี ฮัท รีสอร์ท

Paree Hut Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 60 ม.3 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 27 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.22 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมณายท์ แหลมฉบัง

โรงแรมณายท์ แหลมฉบัง

Ninth Hotel Leamchabang

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/99 ม.9 ถ.หนองแร่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.59 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมแหลมฉบังซิตี้

โรงแรมแหลมฉบังซิตี้

Laemchabang City Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 53/325 ม.9 ถ.แหลมทอง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 128 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.10 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โอเค รีสอร์ท แหลมฉบัง

โอเค รีสอร์ท แหลมฉบัง

OK Resort Laemchabang

ระดับ 2

ที่ตั้ง 41/30 ม.10 ถ.เมืองใหม่ 1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.53 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ปัญจะ รีสอร์ท

ปัญจะ รีสอร์ท

Panja Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 297/4 ม.1 ถ.บ้านเมืองไทยเฟส 1 ซอย 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.56 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Paeva Luxury Serviced Residence

Paeva Luxury Serviced Residence

Paeva Luxury Serviced Residence

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99/88 Moo 7 Soi Number one, Bangna-trad Rd. KM.26, Bangsaotong, Bangsaotong

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
Landmark Residence

Landmark Residence

Landmark Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 414 Moo 4 Bangna Trad km 26 Bangbo

จำนวนห้องพัก 131 ห้องพัก

ระยะห่าง 30.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีซีพีทาวเวอร์อพาร์ตเมนท์

ซีซีพีทาวเวอร์อพาร์ตเมนท์

CCP Tower Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 208 บางนาการ์เดนท์ 8/1 ถ.บางนา-ตราด อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
So Boutique Serviced Apartment

So Boutique Serviced Apartment

So Boutique Serviced Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง 124 Moo4 Soi Boontam, Bangna-Trad Km.26 Road, Tumbon Bangbor, Amphur Bangbor

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 141 ห้องพัก

ระยะห่าง 31.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
5-Eleven Court and Condo

5-Eleven Court and Condo

5-Eleven Court and Condo

ระดับ 3

ที่ตั้ง 153 Bangna-Trad Km.26 Road,(Next to ABAC University, Suvarnabhumi Campus), Bangbor, Samutprakarn

จำนวนห้องพัก 180 ห้องพัก

ระยะห่าง 31.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
บูรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

บูรพากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท

Burapha Golf and Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 281 ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 56 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.24 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ชีพเวิลด์ พัทยา ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท

ชีพเวิลด์ พัทยา ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท

Sheep World Pattaya Farm & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 43/1 ม.3 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 35.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
พีนิค บูวิน โฮเต็ล

พีนิค บูวิน โฮเต็ล

Pinic Bowin Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 666 ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 47 ห้องพัก

ธรรมดา 5.0 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.73 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เซอรีน แซนด์ เฮล์ท รีสอร์ท

เซอรีน แซนด์ เฮล์ท รีสอร์ท

Serene Sands Health Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 157/1 ม.2 ซ.บางละมุง 12/3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 93 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.51 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
จัสมิน่า พูลวิลล่า แอท ซีบรีซ

จัสมิน่า พูลวิลล่า แอท ซีบรีซ

Jasmina Pool Villa at Seabreeze

ระดับ 4

ที่ตั้ง 162/44 ม.2 ซ.บางละมุง 16 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.96 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Airport 17 Apartel

Airport 17 Apartel

Airport 17 Apartel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 82/8 Soi Mantana Bangna-trad Km. 17, Bangchalong, Bang Phli, Samutprakarn

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sananwan Palace

Sananwan Palace

Sananwan Palace

ระดับ 2

ที่ตั้ง 18/11 moo 11. Sukapibarn road 5 Bangpli Yai

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Chay Namm Resort

Baan Chay Namm Resort

Baan Chay Namm Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 22/1 Wadsriwarinoi Road, Srisajorakaeyai Bangsaothong

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 116 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะแชส แอนด์ ฟ็อกลี เอ็กซ์คลูซีฟ พูล วิลล่า

เดอะแชส แอนด์ ฟ็อกลี เอ็กซ์คลูซีฟ พูล วิลล่า

The Chase & Foxlea Executive Pool Villas

ระดับ 4

ที่ตั้ง 93/10 ม.7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 60 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.85 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ปาล์มวิว รีสอร์ท

ปาล์มวิว รีสอร์ท

Palm View Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 47/7 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.14 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เบลล่า วิลล่า คาบาน่า

เบลล่า วิลล่า คาบาน่า

Bella Villa Cabana

ระดับ 3

ที่ตั้ง 55/7 ม.1 ซ.สุขุมวิทพัทยา 6/1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 103 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 1,051 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.17 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ไทยธานี พูล วิลล่า รีสอร์ท

ไทยธานี พูล วิลล่า รีสอร์ท

Thai Thani Pool Villa Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 100/3 ม.4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 37 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.47 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

Cholchan Pattaya Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 19 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

จำนวนห้องพัก 540 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 221 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.66 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.8/5 (26 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com