วัดเจติยภูมิ

Wat Jetiyapoom

ความสำคัญ

วัดเจติยภูมิเป็นที่ประดิษฐานของ "พระธาตุขามแก่น" ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

ประวัติความเป็นมา

พระธาตุขามแก่น มีประวัติความเป็นมาเป็นเรื่องเล่าสืบขานกันมาช้านานว่า ภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพาน ที่กรุงกุสินาราแล้ว  พระมหาปัสสปเถระเจ้า พร้อมด้วยราชบริพารได้มานมัสการถวายพระเพลิง และประกาศให้กษัตริย์ในชนบทต่างๆ มารับแจกพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า กษัตริย์นครต่างๆ เมื่อได้รับแจกแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ในเมืองของตน

กษัตริย์โฆริยะ เจ้าผู้ครองเมืองโฆรีย์ (กัมพูชาในปัจจุบัน) ที่อยู่ในปัจจันตประเทศ อยู่ห่างไกลกรุงกุสินารา มารับแจกพระสารีริกธาตุไม่ทัน จึงได้แต่พระอังคาร (เถ้าถ่านที่เผาศพ) กษัตริย์โฆริยะจึงนำพระอังคารบรรจุไว้ในกระอูบทอง และนำกลับนครโฆรีย์ไปสักการะบูชา

ครั้นกาลเวลาล่วงเลยไป 3 ปี พระมหากัสสปเถระเจ้าประสงค์ที่จะนำเอาพระอุรังคะธาตุ (กระดูกส่วนอก) ของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ในภูกำพร้า (คือ พระธาตุพนมปัจจุบัน) จึงได้จัดการก่อสร้างพระธาตุพนมขึ้น

เมื่อกษัตริย์แห่งโมริยวงศ์ได้ทรงทราบข่าวการสร้างเจดีย์ที่เมืองนครพนม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้ชื่อเจดีย์องค์นั้นว่า "พระธาตุพนม"  กษัตริย์แห่งเมืองโมริยวงศ์ มีศรัทธาใคร่จำนำอังคารธาตุไปร่วมประดิษฐานร่วมกับพระบรมสารีริกธาตุ จึงอัญเชิญพระอังคารธาตุออกเดินทางไปยังเมืองนครพนม พร้อมด้วยพระอรหันต์ 9 องค์ ในระหว่างการเดินทางได้พากันพักแรมค้างคืน ณ สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีตอมะขามใหญ่ตายซากตอหนึ่งผุเหลือแต่แก่น และได้อัญเชิญ พระอังคารธาตุวางไว้บนตอมะขามผุนั้น

เมื่อเช้ารุ่งขึ้นจึงออกเดินทางต่อไปยังเมืองนครพนม ครั้นเมื่อลุถึงเมืองนครพนมกลับปรากฎว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้บรรจุพระบรมสารีกธาตุไว้ในองค์พระธาตุเรียบร้อยแล้ว จะนำสิ่งใดเข้าไปบรรจุภายในมิได้อีกแล้ว

ดังนั้นโมรียกษัตริย์และคณะจึงได้ออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ด้วยความผิดหวังที่ไม่สามารถอันเชิญพระอังคารธาตุไปประดิษฐาน ณ พระธาตุพนมได้ เมื่อเดินทางผ่านมาถึงตอมะขามใหญ่ซึ่งเคยพักค้างแรม ต่างประหลาดใจ เมื่อปรากฎว่าตอมะขามผุนั้น กลับเจริญงอกงามแตกใบเขียวขจี โมรียกษัตริย์และคณะเห็นเป็นอัศจรรย์ในบุญญาธิการแห่งพระอังคารธาตุ ที่แผ่พระเมตตาแม้ตอมะขามตอหนึ่ง จึงทรงโปรดให้สร้างพระธาตุเจดีย์ครอบต้นมะขามใหญ่ดังกล่าว ให้นามว่า "พระธาตุขามแก่น" และอัญเชิญพระอังคารธาตุประดิษฐานไว้ภายในพระธาตุองค์นั้น พร้อมทั้งบรรจุพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 9 บท ไว้ในเจดีย์นั้น เรียกว่า "พระเจ้าเก้าองค์"

ส่วนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ เมื่อได้ดับขันธ์ปรินิพพาน ประชาชนได้นำพระธาตุของพระอรหันต์บรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็กซึ่งอยู่ใกล้พระธาตุขามแก่นเรียกว่า "ครูบาทั้งเก้าเจ้ามหาธาตุ"

ต่อมาบริเวณนั้นได้มีชาวบ้านมาอยู่อาศัยกันมากขึ้นกลายเป็นหมู่บ้าน "บ้านขาม" ตามชื่อตอมะขามอันเป็นที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุ ต่อมาได้ย้ายเมืองต่อๆ มาหลายแห่ง จนลุถึง พ.ศ. 2340 ในรัชสมัยระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1

เพีย เมืองแพน นายกองบ้านชีโหล่น แขวงเมืองสุวรรณภูมิ จึงอพยพผู้คนไปตั้งบ้านเรือนที่ "บ้านบึงบอน" ขอสมัครอยู่กับเมืองนครราชสีมา เจ้าพระยานครราชสีมาจึงมีใบบอกไปยังกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพียเมืองแพนเป็นเจ้าเมือง และพระราชทานชื่อใหม่ว่า "พระนครศรีบริรักษ์" ยกบ้านบึงบอนขึ้นเป็น "เมืองขอนแก่น" จึงนับเอาปี พ.ศ.2340 เป็นปีแห่งการตั้งเมืองขอนแก่น สันนิฐานกันต่อๆ มาโดยตลอดว่าบริเวณดังกล่าว น่าจะมีขอนไม้มากแต่อีกประการหนึ่ง ก็กล่าวว่า น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า "ขามแก่น”

ข้อมูลทั่วไป

วัดเจติภูมิ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง อยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุขามแก่น ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น เจดีย์ยอดฉัตรทองคำสูง 19 เมตร

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

พระธาตุขามแก่น มีลักษณะเป็นพระธรรมเจดีย์ (ตามลักษณะเจดีย์สี่แบบ คือ พระธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ พระธรรมเจดีย์ และอุเทสิกเจดีย์ ) จัดอยู่ในกลุ่มพระธาตุฐานต่ำแบบพื้นบ้านบริสุทธิ์ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ในสมัยต่อมาจนมีรูปแบบและทรวดทรงที่แปลกออกไป ปัจจุบันพระธาตุขามแก่นมีลักษณะประกอบด้วยฐานบัวคว่ำสองชั้น ลักษณะโค้งย้วย เหลือขึ้นไปเป็นบัลลังค์ ต่อด้วยเรือนธาตุและยอดธาตุ ซึ่งย่อมุมกลีบมะเฟือง จากนั้นจึงเป็นสวนปลียอดและฉัตร

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

นมัสการและบูชาพระธาตุขามแก่น

คำนมัสการพระธาตุขามแก่น
อุกาสะ วันทามิ ภันเต มะหาสาระนะคเร เจติยะภูมิยัง อาราเม นะวะหิ อะระหันเตหิ อานีตัง สุปะติฏฐาปิตัง สัมมาสัมพุทธะ สารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ ตัสสะ สารีริกธาตุโน ปูชา เม ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

อานิสงส์ที่ได้รับ
เรื่องร้ายกลายเป็นดี ดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน เรื่องร้ายกลายเป็นดี โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

เทศกาล-งานประจำปี

มีการจัดงานนมัสการพระธาตุขามแก่นในวันเพ็ญเดือน 6 (ประมาณเดือน พฤษภาคม) ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลององค์พระธาตุและให้ประชาชนได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-246-649, 043-330-157, 043-246-853
โทรสาร: 043-246-649, 043-330-345
อีเมล์: prdkhonkaen@hotmail.com
เว็บไซต์: www.prdkk.com หรือ province.prd.go.th/khonkaen

ททท. สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-244-498 - 9

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ตั้ง

วัดเจติภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง

โดยรถยนต์
เส้นทางที่ 1 ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น

เส้นทางที่ 2 ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-ลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิตย์-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น

โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

โดยรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง สถานีรถไฟขอนแก่น

โดยเครื่องบิน
จากกรุงเทพฯ ใช้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ของสายการบินต่างๆ ได้ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 16.56352
ลองจิจูด: 102.95207

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดเจติยภูมิ
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Bansuan Chomdao Resort

Bansuan Chomdao Resort

Bansuan Chomdao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99 Moo 5 Kasikornthongsang Road T.Sila A.Muang

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ระยะห่าง 9.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Taiunt Mansion Park

Taiunt Mansion Park

Taiunt Mansion Park

ระดับ 3

ที่ตั้ง 113/54 Srichan Road Naimuang District

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 14.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sasithorn Resort

Sasithorn Resort

Sasithorn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 252 Baan HuaThanon Soi Choomchonsamphan, T.Phra-Lub A. Muang

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
U Inn Hotel Khon Kaen

U Inn Hotel Khon Kaen

U Inn Hotel Khon Kaen

ระดับ 3

ที่ตั้ง 111/202 Moo 14, Mirththaphap Road

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 78 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 109 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suttiluk Place

Suttiluk Place

Suttiluk Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 473/1 Moo 12 T.Sila A.Muang

จำนวนห้องพัก 70 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Be My Guest

Be My Guest

Be My Guest

ระดับ 4

ที่ตั้ง 204/45 m.13 muang khonkaen 40000

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nakara Montra Hotel

Nakara Montra Hotel

Nakara Montra Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222 Moo 6 T.Pralub A.Muang

จำนวนห้องพัก 87 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ruaengrit Palace

Ruaengrit Palace

Ruaengrit Palace

ระดับ 3

ที่ตั้ง 392 Moo 12 Soi Man Snooker T.Sila

จำนวนห้องพัก 74 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Aurora KKU Apartment

The Aurora KKU Apartment

The Aurora KKU Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 249 Moo27 Baan Nonmuang Rd Tambon Sila

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 40 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Impress Service Apartment

The Impress Service Apartment

The Impress Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 56/65 Seri Samphan Rd. T. Naimaung A. Muang

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Parada Place

Parada Place

Parada Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/13 Moo 13 Soi Kasikornthongsang 17, Kasikornthongsang Road T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ระยะห่าง 17.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sumana Park

Sumana Park

Sumana Park

ระดับ 3

ที่ตั้ง 957 Moo 12 Tambon.Sila

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Murraya Green Resort

Murraya Green Resort

Murraya Green Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 964 Moo 12 Baan Nonmuang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 11 ห้องพัก

เกือบดี 5.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Green Hotel & Resort

Green Hotel & Resort

Green Hotel & Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 179/160 Moo 4 Pachasamosorn Soi 38

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 78 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 100 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Yoo Hueng

Yoo Hueng

Yoo Hueng

ระดับ 2

ที่ตั้ง 887 Moo 12 T.Sila Muang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 17.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bakaam Boutique Resort

Bakaam Boutique Resort

Bakaam Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 165/44 Prachasamosorn Rd.

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel La Villa

Hotel La Villa

Hotel La Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 116/104-106 Moo 4 T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 42 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 77 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suparee Parkview

Suparee Parkview

Suparee Parkview

ระดับ 4

ที่ตั้ง 178/39 Soi 20 Pracha-Samosorn Road

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Charm Boutique Resort

The Charm Boutique Resort

The Charm Boutique Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 222/8 Moo 14 Soi Adunyaram, Mittraphap Road

จำนวนห้องพัก 57 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 267 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen

Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen

Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen

ระดับ 4

ที่ตั้ง 999 Moo 4 Prachasamosorn Road,

จำนวนห้องพัก 196 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 89 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chudapark Resort

Chudapark Resort

Chudapark Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 146 Moo 5 Bankho District

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ระยะห่าง 18.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suttiluk Resident

Suttiluk Resident

Suttiluk Resident

ระดับ 3

ที่ตั้ง 249 Moo 19 Columbo Road (Behind University Apartment No.9) T.Sila Muang

จำนวนห้องพัก 90 ห้องพัก

ระยะห่าง 18.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cactus Resort & Hotel

Cactus Resort & Hotel

Cactus Resort & Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 171/38-39 Pracha Samosorn Road, T. Nai muang

จำนวนห้องพัก 80 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Popular Apartment

The Popular Apartment

The Popular Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 175/25 Mor Chan-Utid Ro. T. Naimaung A. Maung

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ระยะห่าง 18.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
Piman Garden Hotel

Piman Garden Hotel

Piman Garden Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/110 Klang-Muang Road

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 247 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
Eco Place Hotel

Eco Place Hotel

Eco Place Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 27/9 Rob Muang Road A.Muang

จำนวนห้องพัก 64 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
Galato Coffee & Hostel

Galato Coffee & Hostel

Galato Coffee & Hostel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 54/17 Klang Muang Rd. T.Nai Muang A.Muang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tamarind Residences

Tamarind Residences

Tamarind Residences

ระดับ 2

ที่ตั้ง 45 Ammart Road NaiMuang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 67 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
IST Place Khon Kaen

IST Place Khon Kaen

IST Place Khon Kaen

ระดับ 3

ที่ตั้ง 182/197 Chata Phadung Rd, T.Naimuang, A.Muang

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bussarakam Hotel

Bussarakam Hotel

Bussarakam Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 68 Pimpasut Rd. Muang

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 125 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel Le Lerts Living

Hotel Le Lerts Living

Hotel Le Lerts Living

ระดับ 3

ที่ตั้ง 45/15 Soi Pimpasud 3 Pimpasud Road A. Maung

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 44 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kaen Inn Hotel

Kaen Inn Hotel

Kaen Inn Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 56 Klang - Muang Road

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 82 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel

Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel

Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 157/85 Moo 16 T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 43 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dee Ma Hotel

Dee Ma Hotel

Dee Ma Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 113 Cheethakhon T.Nai Muang

จำนวนห้องพัก 120 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
Fun-d City View

Fun-d City View

Fun-d City View

ระดับ 3

ที่ตั้ง 19/59 Chaloemprakiat Road.

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Cotton Apartment & Resort

The Cotton Apartment & Resort

The Cotton Apartment & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 93/278 Soi Anamai 2 T. Nai Muang A. Muang

จำนวนห้องพัก 54 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suntary Place

Suntary Place

Suntary Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 93 Moo 2 Chatapadung 2/2 Road T.Nai Muang A.Muang

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
KK Centrum Hotel

KK Centrum Hotel

KK Centrum Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/17-18 Soi Supatheera

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Yellow House

Yellow House

Yellow House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 231/19-25 Soi Sri Chant 4 (Soi Yim Siri) Sri Chant Rd. A.Muang

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Supanniga Home

Supanniga Home

Supanniga Home

ระดับ 4

ที่ตั้ง 130/9 Potisarn Road Nimuang

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Charoen Thani Khon Kaen Hotel

Charoen Thani Khon Kaen Hotel

Charoen Thani Khon Kaen Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 260 Srichan Road, Naimuang District, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 19 ชั้น 320 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 461 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phanthipha Residence

Phanthipha Residence

Phanthipha Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 92/1 Sri Chant Rd. T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kosa Hotel

Kosa Hotel

Kosa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 250-252 Srichan Road, Muang

จำนวนห้องพัก 212 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 388 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment

Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment

Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 149/96 Soi Wat Pachaiyawan Mittraphap Road

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 132 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
O' Drive Resort & Hotel

O' Drive Resort & Hotel

O' Drive Resort & Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 32/6 Anamai Road Soi 1

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 9/9 Prachasumran Road, Nai Muang, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 22 ชั้น 293 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 616 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
SF Biz Hotel

SF Biz Hotel

SF Biz Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 98 Daroonsamran Road T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 150 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Glacier Hotel Khon Kaen

The Glacier Hotel Khon Kaen

The Glacier Hotel Khon Kaen

ระดับ 4

ที่ตั้ง 141 Prachasamran Rd., Muang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 72 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 590 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bann Vor Sumongkol Services Apartment

Bann Vor Sumongkol Services Apartment

Bann Vor Sumongkol Services Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 119/4 Soi Sumongkol,Ruen Rom Rd. T. Naimaung A. Muang

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Boss Grand Tower

The Boss Grand Tower

The Boss Grand Tower

ระดับ 2

ที่ตั้ง 73/2 Daroonsuman Road T.Naimuang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ruean Kanyarat Boutique Hotel

Ruean Kanyarat Boutique Hotel

Ruean Kanyarat Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 148/131 Moo 2, Robbeung Road, T. Naimuang, A. Muang

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Castle Howchow Beach Resort Hotel

Castle Howchow Beach Resort Hotel

Castle Howchow Beach Resort Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 309 Moo 1 Howchow Road Tambun Nong-go Kranuan

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cancun Mansion

Cancun Mansion

Cancun Mansion

ระดับ 3

ที่ตั้ง 787 Soi Sumongkul Ruen Rom Rd.T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 26 ห้องพัก

ระยะห่าง 20.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ing Dao Resort

Ing Dao Resort

Ing Dao Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241 Bypass Road Km.13.8 ,T. Pra Lab Tambon A. Muang

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Greenery Resort

The Greenery Resort

The Greenery Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 587 Moo 10 Baan Kamhi

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
Non C Park Hotel

Non C Park Hotel

Non C Park Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 75/210 Soi Namuang11 Na Muang Rd. T.Na Muang A.Muang

จำนวนห้องพัก 42 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Porn 1 Hotel

Porn 1 Hotel

Porn 1 Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง Narmuang Rd., Naimuang District, Amphur Muang, Khonkaen City Center,Khonkaen Thailand.

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
Veeranya Vill Hotel

Veeranya Vill Hotel

Veeranya Vill Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 627/6 Krangmung Road A. Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Premriudee Apartment

Premriudee Apartment

Premriudee Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 75/2 Moo 17 Soi (Weerawan)Namuang 9 Namuang Rd. T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 52 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Bua Resort and Hotel

Ban Bua Resort and Hotel

Ban Bua Resort and Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 419/2 Moo 17 Rod-Fai Road T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Penthouse Service Apartment

Penthouse Service Apartment

Penthouse Service Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 387 Moo 17 Big C Intersection Railway Road T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nichapat Place

Nichapat Place

Nichapat Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 66 Moo 23 T.Baan Ped A.Muang

จำนวนห้องพัก 32 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Weerawan Place

Weerawan Place

Weerawan Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 729 Soi Na Muang 9 Road T. Naimaung A. Muang

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.05 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rachawadee Resort and Hotel

Rachawadee Resort and Hotel

Rachawadee Resort and Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 M.20, Amphur Muang

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 373 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
C.S. Poonpol Apartment

C.S. Poonpol Apartment

C.S. Poonpol Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 299 Moo 23 Rimbeung Nong Kote T.Baan Ped A.Muang

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ระยะห่าง 21.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tonwa Resort

Tonwa Resort

Tonwa Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88/103 Lao Nadee Road. Naimuang District

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
BB Hotel KhonKaen

BB Hotel KhonKaen

BB Hotel KhonKaen

ระดับ 2

ที่ตั้ง 99 Srithatprachasanthi Road, T. Naimuang

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Narakul Resort Hotel

Narakul Resort Hotel

Narakul Resort Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50 Moo.19 Mittrapap Rd,soi Morpak,Thumbon Banped,Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 71 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 73 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Pride Residence

The Pride Residence

The Pride Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79/111 Soi Lao Nadee 12 Lao Nadee Road T.Nai Muang

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chonlapruk Lakeside Hotel

Chonlapruk Lakeside Hotel

Chonlapruk Lakeside Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 125 Moo 7 Rimbeung Nong Kote Rd. T.Baan Ped A.Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chaipat Hotel

Chaipat Hotel

Chaipat Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 106/3 Namuang rd. muang khonkaen

จำนวนห้องพัก 128 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amnauysuk Hotel

Amnauysuk Hotel

Amnauysuk Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง Mittraphab Rd, Tambon Naimuang,

จำนวนห้องพัก 77 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 50 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pratunam Hotel

Pratunam Hotel

Pratunam Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 555 M. 12 T. Muangkao, A. Muang

จำนวนห้องพัก 124 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 176 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chai Siri Park View

Chai Siri Park View

Chai Siri Park View

ระดับ 2

ที่ตั้ง 81 Srichan Road Ban Ped

จำนวนห้องพัก 41 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Toom Garden Hotel

Baan Toom Garden Hotel

Baan Toom Garden Hotel

ระดับ 1

ที่ตั้ง 287 Moo 9 Baan Toom- Donbon, T. Muang Kao, Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
KR Garden

KR Garden

KR Garden

ระดับ 3

ที่ตั้ง 129 Moo 15 Nongkham

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dancoon Golfclub and Hotel

Dancoon Golfclub and Hotel

Dancoon Golfclub and Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 222 Moo.2 DaengYai Muang Khonkaen

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
I-Yaris Boutique Resort

I-Yaris Boutique Resort

I-Yaris Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 444 Moo7 T.Baan Ped, A. Muang

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wishing Tree Resort

Wishing Tree Resort

Wishing Tree Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 144/1 Moo 5 T. Thapra, A. Muang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 48 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Ton Mai Rim Nam Resort

Baan Ton Mai Rim Nam Resort

Baan Ton Mai Rim Nam Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 292 Moo 6 Thambol Thapra, Muang

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฮักกัน รีสอร์ท

ฮักกัน รีสอร์ท

Huk Kan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 49 ถนนสายห้วยเม็ก-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก, ตัวเมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์, ไทย 46170

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
Faikham Resort

Faikham Resort

Faikham Resort

ที่ตั้ง 214 Moo11 Phang Kosumpisai Mahasarakam

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Fahfangsportresort & Hotel

Fahfangsportresort & Hotel

Fahfangsportresort & Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 396 Moo 9 Maliwan Road, T. Banfang A. Banfang

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ระยะห่าง 37.35 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

 • วัดหนองแวง
  วัดหนองแวง
  พระอารามหลวงชั้นตรี มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ 9 ชั้น ชั้นบนสุดของพระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
 • วัดป่าแสงอรุณ
  วัดป่าแสงอรุณ
  มีสิมอีสานที่สวยงาม เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคง ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
 • แอน & โอ๋ แอ่วเหนือ ชมน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า และชมความงดงามวัดร่องขุ่น ที่เชียงราย
  แอน & โอ๋ แอ่วเหนือ ชมน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า และชมความงดงามวัดร่องขุ่น ที่เชียงราย
  ชมน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า น้ำพุร้อนธรรมชาติที่สูง และสวยที่สุดในประเทศไทย แวะชมความงามวัดร่องขุน วัดที่เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้
 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 มีพระวิหารขนาดใหญ่ และพระอุโบสถขนาดใหญ่ยาวสวยงามที่สุดในประเทศไทย
 • พระธาตุนาดูน
  พระธาตุนาดูน
  เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อสิริมงคลแก่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกขาน "พุทธมณฑลแห่งอีสาน"
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com