วัดหนองแวง

Wat Nong Waeng

ความสำคัญ

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุแก่นนคร

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองแวง เดิมชื่อวัดเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2332 พร้อมกับวัดกลางและวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน (บึงแก่นนคร) ต่อมา พ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร ท้ายเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม (บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม) บ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่าตั้งแต่นั้นมา

วัดหนองแวงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร เคยได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2524 และเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ปี พ.ศ. 2526 และได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในปี พ.ศ.2527

ส่วนพระมหาธาตุแก่นนคร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2533 และสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2540

ข้อมูลทั่วไป

วัดหนองแวง ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอารามหลวง  ภายในวัดมีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นรูปทรงแบบชาวอีสานตากแห

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นพระธาตุสำคัญของเมืองขอนแก่น เนื่องจากมี 9 ชั้น ชาวบ้านจึงเรียกว่า "พระธาตุ 9 ชั้น" ภายในรวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ละชั้นโดดเด่นด้วยลวดลายของบานประตูและหน้าต่างแกะสลัก บอกเล่าเรื่องราวเป็นภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ และภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น ชั้นบนสุดของพระธาตุเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก อีกทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นได้รอบทั้ง 4 ทิศ

ภายในองค์พระธาตุ

ชั้นที่ 1 เมื่อเดินขึ้นภายในพระธาตุบริเวณชั้นแรก จะเป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนอุรังคธาตุ (ส่วนอก) และพระธาตุของพระสาวกประมาณ 100 องค์ ที่บรรจุอยู่ในโถแก้ว จะอยู่ในตู้กระจกด้านซ้ายมือของที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า ถัดจากโถงตรงกลางมาด้านซ้ายมือประมาณ 2 เมตร จะเป็นโต๊ะที่เตรียมไว้สำหรับตักบาตร ที่เรียกว่า "ตักบาตร 108" โดยใช้เหรียญในการตักบาตรนั้น ทั้งนี้เชื่อว่าหากใครได้ตักบาตร ซึ่งสมมติว่าเป็นตัวแทนพระสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 108 องค์ และจะเกิดความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เมื่อเดินตรงไปจะเห็นพระประจำวันเกิดมี่ทางวัดนำมาประดิษฐานไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนเอง เพื่อความเป็น ศิริมงคลต่อตนเอง และเมื่อบูชาพระประจำวันเกิดเรียบร้อยแล้ว หากใครต้องการจะทำนายโชคชะตาด้วยตนเอง ก็สามารคเสี่ยงเซียมซีหรือยกช้างทองเหลือง เพื่อเสี่ยงทายว่าจะสมดังปรารถนาหรือไม่

ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสาน โดยเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ค่อนข้างหาดูได้ยากในปัจจุบัน พร้อมทั้งทีการวาดลวดลายบนผนังที่เกี่ยวกับข้อห้ามของคนอีสาน ที่เรียกว่า "คะลำ" ซึ่งเป็นแนวประพฤติตนในการอยู่ร่วมกันของชาวอีสาน โดยแต่ละภาพก็หมายถึงข้อห้ามแต่ละข้อ ซึ่งมีทั้งหมด 35 ข้อ

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม เป็นนิทานที่ได้เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณของชาวอีสาน และในชั้นที่สามนี้ได้รวบรวมตาลปัตร พัดยศ และเครื่องอัฐบริขารของพระภิกษุสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่า บานประตูหน้าต่าง ภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศ

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธชาดก

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันต์สาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตมีย์มีใบ้

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบึงแก่นนครที่สวยงาม

ทางวัดได้จัดให้มีมัคคุเทศก์น้อยนำชม อธิบายภาพเขียนต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งของที่จัดแสดงไว้ เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

นมัสการพระมหาธาตุแก่นนคร และยังสามารถเที่ยวชมตัวเมืองขอนแก่นได้อีกด้วย

คำนมัสการพระมหาธาตุแก่นนคร
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อะหัง วันทามิ อิธะ ปะติฏฐิตา พุทธะธาตุโย ตัสสานุภาเวนะ สัพพัตถะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

อานิสงส์ที่ได้รับ
ก้าวหน้ารุ่งเรือง เปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เวลา 8.00 - 18.00 น.

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-246-649, 043-330-157, 043-246-853
โทรสาร: 043-246-649, 043-330-345
อีเมล์: prdkhonkaen@hotmail.com
เว็บไซต์: www.prdkk.com หรือ province.prd.go.th/khonkaen

ททท. สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-244-498 - 9

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ wikipedia.org

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 593 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การเดินทาง

โดยรถยนต์
ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 445 กิโลเมตร  จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น

โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

โดยรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ถึง สถานีรถไฟขอนแก่น

โดยเครื่องบิน
จากกรุงเทพฯ ใช้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ของสายการบินต่างๆ ได้ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 16.40804
ลองจิจูด: 102.83349

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดหนองแวง
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
BB Hotel KhonKaen

BB Hotel KhonKaen

BB Hotel KhonKaen

ระดับ 2

ที่ตั้ง 99 Srithatprachasanthi Road, T. Naimuang

จำนวนห้องพัก 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 373 เมตร

เช็คราคา
Veeranya Vill Hotel

Veeranya Vill Hotel

Veeranya Vill Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 627/6 Krangmung Road A. Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 566 เมตร

เช็คราคา
Porn 1 Hotel

Porn 1 Hotel

Porn 1 Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง Narmuang Rd., Naimuang District, Amphur Muang, Khonkaen City Center,Khonkaen Thailand.

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 909 เมตร

เช็คราคา
Premriudee Apartment

Premriudee Apartment

Premriudee Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 75/2 Moo 17 Soi (Weerawan)Namuang 9 Namuang Rd. T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 52 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ruean Kanyarat Boutique Hotel

Ruean Kanyarat Boutique Hotel

Ruean Kanyarat Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 148/131 Moo 2, Robbeung Road, T. Naimuang, A. Muang

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
Non C Park Hotel

Non C Park Hotel

Non C Park Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 75/210 Soi Namuang11 Na Muang Rd. T.Na Muang A.Muang

จำนวนห้องพัก 42 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tonwa Resort

Tonwa Resort

Tonwa Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88/103 Lao Nadee Road. Naimuang District

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Weerawan Place

Weerawan Place

Weerawan Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 729 Soi Na Muang 9 Road T. Naimaung A. Muang

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Pride Residence

The Pride Residence

The Pride Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79/111 Soi Lao Nadee 12 Lao Nadee Road T.Nai Muang

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
O' Drive Resort & Hotel

O' Drive Resort & Hotel

O' Drive Resort & Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 32/6 Anamai Road Soi 1

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cancun Mansion

Cancun Mansion

Cancun Mansion

ระดับ 3

ที่ตั้ง 787 Soi Sumongkul Ruen Rom Rd.T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 26 ห้องพัก

ระยะห่าง 1.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Bua Resort and Hotel

Ban Bua Resort and Hotel

Ban Bua Resort and Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 419/2 Moo 17 Rod-Fai Road T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Penthouse Service Apartment

Penthouse Service Apartment

Penthouse Service Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 387 Moo 17 Big C Intersection Railway Road T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amnauysuk Hotel

Amnauysuk Hotel

Amnauysuk Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง Mittraphab Rd, Tambon Naimuang,

จำนวนห้องพัก 77 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 50 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bann Vor Sumongkol Services Apartment

Bann Vor Sumongkol Services Apartment

Bann Vor Sumongkol Services Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 119/4 Soi Sumongkol,Ruen Rom Rd. T. Naimaung A. Muang

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pratunam Hotel

Pratunam Hotel

Pratunam Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 555 M. 12 T. Muangkao, A. Muang

จำนวนห้องพัก 124 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 176 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Cotton Apartment & Resort

The Cotton Apartment & Resort

The Cotton Apartment & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 93/278 Soi Anamai 2 T. Nai Muang A. Muang

จำนวนห้องพัก 54 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suntary Place

Suntary Place

Suntary Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 93 Moo 2 Chatapadung 2/2 Road T.Nai Muang A.Muang

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Fun-d City View

Fun-d City View

Fun-d City View

ระดับ 3

ที่ตั้ง 19/59 Chaloemprakiat Road.

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Glacier Hotel Khon Kaen

The Glacier Hotel Khon Kaen

The Glacier Hotel Khon Kaen

ระดับ 4

ที่ตั้ง 141 Prachasamran Rd., Muang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 72 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 590 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dee Ma Hotel

Dee Ma Hotel

Dee Ma Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 113 Cheethakhon T.Nai Muang

จำนวนห้องพัก 120 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Boss Grand Tower

The Boss Grand Tower

The Boss Grand Tower

ระดับ 2

ที่ตั้ง 73/2 Daroonsuman Road T.Naimuang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 9/9 Prachasumran Road, Nai Muang, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 22 ชั้น 293 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 616 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
Charoen Thani Khon Kaen Hotel

Charoen Thani Khon Kaen Hotel

Charoen Thani Khon Kaen Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 260 Srichan Road, Naimuang District, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 19 ชั้น 320 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 461 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kosa Hotel

Kosa Hotel

Kosa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 250-252 Srichan Road, Muang

จำนวนห้องพัก 212 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 388 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
SF Biz Hotel

SF Biz Hotel

SF Biz Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 98 Daroonsamran Road T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 150 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
IST Place Khon Kaen

IST Place Khon Kaen

IST Place Khon Kaen

ระดับ 3

ที่ตั้ง 182/197 Chata Phadung Rd, T.Naimuang, A.Muang

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phanthipha Residence

Phanthipha Residence

Phanthipha Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 92/1 Sri Chant Rd. T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
Supanniga Home

Supanniga Home

Supanniga Home

ระดับ 4

ที่ตั้ง 130/9 Potisarn Road Nimuang

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Narakul Resort Hotel

Narakul Resort Hotel

Narakul Resort Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 50 Moo.19 Mittrapap Rd,soi Morpak,Thumbon Banped,Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 71 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 73 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
Yellow House

Yellow House

Yellow House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 231/19-25 Soi Sri Chant 4 (Soi Yim Siri) Sri Chant Rd. A.Muang

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Eco Place Hotel

Eco Place Hotel

Eco Place Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 27/9 Rob Muang Road A.Muang

จำนวนห้องพัก 64 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
KK Centrum Hotel

KK Centrum Hotel

KK Centrum Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/17-18 Soi Supatheera

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
Kaen Inn Hotel

Kaen Inn Hotel

Kaen Inn Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 56 Klang - Muang Road

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 82 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tamarind Residences

Tamarind Residences

Tamarind Residences

ระดับ 2

ที่ตั้ง 45 Ammart Road NaiMuang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 67 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Toom Garden Hotel

Baan Toom Garden Hotel

Baan Toom Garden Hotel

ระดับ 1

ที่ตั้ง 287 Moo 9 Baan Toom- Donbon, T. Muang Kao, Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
Galato Coffee & Hostel

Galato Coffee & Hostel

Galato Coffee & Hostel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 54/17 Klang Muang Rd. T.Nai Muang A.Muang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ing Dao Resort

Ing Dao Resort

Ing Dao Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241 Bypass Road Km.13.8 ,T. Pra Lab Tambon A. Muang

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel Le Lerts Living

Hotel Le Lerts Living

Hotel Le Lerts Living

ระดับ 3

ที่ตั้ง 45/15 Soi Pimpasud 3 Pimpasud Road A. Maung

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 44 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
Piman Garden Hotel

Piman Garden Hotel

Piman Garden Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/110 Klang-Muang Road

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 247 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bussarakam Hotel

Bussarakam Hotel

Bussarakam Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 68 Pimpasut Rd. Muang

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 125 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment

Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment

Khon Kaen Orchid Hotel & Serviced Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 149/96 Soi Wat Pachaiyawan Mittraphap Road

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 132 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cactus Resort & Hotel

Cactus Resort & Hotel

Cactus Resort & Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 171/38-39 Pracha Samosorn Road, T. Nai muang

จำนวนห้องพัก 80 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen

Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen

Centara Hotel & Convention Centre Khon Kaen

ระดับ 4

ที่ตั้ง 999 Moo 4 Prachasamosorn Road,

จำนวนห้องพัก 196 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 89 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suparee Parkview

Suparee Parkview

Suparee Parkview

ระดับ 4

ที่ตั้ง 178/39 Soi 20 Pracha-Samosorn Road

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hotel La Villa

Hotel La Villa

Hotel La Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 116/104-106 Moo 4 T. Naimuang A. Muang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 42 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 77 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chonlapruk Lakeside Hotel

Chonlapruk Lakeside Hotel

Chonlapruk Lakeside Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 125 Moo 7 Rimbeung Nong Kote Rd. T.Baan Ped A.Muang

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bakaam Boutique Resort

Bakaam Boutique Resort

Bakaam Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 165/44 Prachasamosorn Rd.

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
C.S. Poonpol Apartment

C.S. Poonpol Apartment

C.S. Poonpol Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 299 Moo 23 Rimbeung Nong Kote T.Baan Ped A.Muang

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Green Hotel & Resort

Green Hotel & Resort

Green Hotel & Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 179/160 Moo 4 Pachasamosorn Soi 38

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 78 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 100 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nichapat Place

Nichapat Place

Nichapat Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 66 Moo 23 T.Baan Ped A.Muang

จำนวนห้องพัก 32 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Popular Apartment

The Popular Apartment

The Popular Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 175/25 Mor Chan-Utid Ro. T. Naimaung A. Maung

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel

Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel

Baan Phor Phan Service Apartment & Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 157/85 Moo 16 T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 43 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Greenery Resort

The Greenery Resort

The Greenery Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 587 Moo 10 Baan Kamhi

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Parada Place

Parada Place

Parada Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/13 Moo 13 Soi Kasikornthongsang 17, Kasikornthongsang Road T.Naimuang A.Muang

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
KR Garden

KR Garden

KR Garden

ระดับ 3

ที่ตั้ง 129 Moo 15 Nongkham

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
Be My Guest

Be My Guest

Be My Guest

ระดับ 4

ที่ตั้ง 204/45 m.13 muang khonkaen 40000

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wishing Tree Resort

Wishing Tree Resort

Wishing Tree Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 144/1 Moo 5 T. Thapra, A. Muang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 48 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nakara Montra Hotel

Nakara Montra Hotel

Nakara Montra Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222 Moo 6 T.Pralub A.Muang

จำนวนห้องพัก 87 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sasithorn Resort

Sasithorn Resort

Sasithorn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 252 Baan HuaThanon Soi Choomchonsamphan, T.Phra-Lub A. Muang

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ระยะห่าง 5.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Charm Boutique Resort

The Charm Boutique Resort

The Charm Boutique Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 222/8 Moo 14 Soi Adunyaram, Mittraphap Road

จำนวนห้องพัก 57 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 267 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Impress Service Apartment

The Impress Service Apartment

The Impress Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 56/65 Seri Samphan Rd. T. Naimaung A. Muang

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
U Inn Hotel Khon Kaen

U Inn Hotel Khon Kaen

U Inn Hotel Khon Kaen

ระดับ 3

ที่ตั้ง 111/202 Moo 14, Mirththaphap Road

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 78 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 109 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Ton Mai Rim Nam Resort

Baan Ton Mai Rim Nam Resort

Baan Ton Mai Rim Nam Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 292 Moo 6 Thambol Thapra, Muang

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rachawadee Resort and Hotel

Rachawadee Resort and Hotel

Rachawadee Resort and Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 M.20, Amphur Muang

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 373 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chai Siri Park View

Chai Siri Park View

Chai Siri Park View

ระดับ 2

ที่ตั้ง 81 Srichan Road Ban Ped

จำนวนห้องพัก 41 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sumana Park

Sumana Park

Sumana Park

ระดับ 3

ที่ตั้ง 957 Moo 12 Tambon.Sila

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
Yoo Hueng

Yoo Hueng

Yoo Hueng

ระดับ 2

ที่ตั้ง 887 Moo 12 T.Sila Muang

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
I-Yaris Boutique Resort

I-Yaris Boutique Resort

I-Yaris Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 444 Moo7 T.Baan Ped, A. Muang

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ruaengrit Palace

Ruaengrit Palace

Ruaengrit Palace

ระดับ 3

ที่ตั้ง 392 Moo 12 Soi Man Snooker T.Sila

จำนวนห้องพัก 74 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Aurora KKU Apartment

The Aurora KKU Apartment

The Aurora KKU Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 249 Moo27 Baan Nonmuang Rd Tambon Sila

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 40 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suttiluk Resident

Suttiluk Resident

Suttiluk Resident

ระดับ 3

ที่ตั้ง 249 Moo 19 Columbo Road (Behind University Apartment No.9) T.Sila Muang

จำนวนห้องพัก 90 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suttiluk Place

Suttiluk Place

Suttiluk Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 473/1 Moo 12 T.Sila A.Muang

จำนวนห้องพัก 70 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Taiunt Mansion Park

Taiunt Mansion Park

Taiunt Mansion Park

ระดับ 3

ที่ตั้ง 113/54 Srichan Road Naimuang District

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 9.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
Murraya Green Resort

Murraya Green Resort

Murraya Green Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 964 Moo 12 Baan Nonmuang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 11 ห้องพัก

เกือบดี 5.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chaipat Hotel

Chaipat Hotel

Chaipat Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 106/3 Namuang rd. muang khonkaen

จำนวนห้องพัก 128 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bansuan Chomdao Resort

Bansuan Chomdao Resort

Bansuan Chomdao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99 Moo 5 Kasikornthongsang Road T.Sila A.Muang

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ระยะห่าง 11.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chudapark Resort

Chudapark Resort

Chudapark Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 146 Moo 5 Bankho District

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ระยะห่าง 12.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
Dancoon Golfclub and Hotel

Dancoon Golfclub and Hotel

Dancoon Golfclub and Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 222 Moo.2 DaengYai Muang Khonkaen

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
Faikham Resort

Faikham Resort

Faikham Resort

ที่ตั้ง 214 Moo11 Phang Kosumpisai Mahasarakam

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Fahfangsportresort & Hotel

Fahfangsportresort & Hotel

Fahfangsportresort & Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 396 Moo 9 Maliwan Road, T. Banfang A. Banfang

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ระยะห่าง 24.06 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 มีพระวิหารขนาดใหญ่ และพระอุโบสถขนาดใหญ่ยาวสวยงามที่สุดในประเทศไทย
 • วัดป่าแสงอรุณ
  วัดป่าแสงอรุณ
  มีสิมอีสานที่สวยงาม เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคง ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
 • วัดเจติยภูมิ
  วัดเจติยภูมิ
  พระธาตุขามแก่น เป็นปูชะนียสถานคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร
  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
  พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
  พระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศ
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.3/5 (3 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com