วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

Wat Phra Si Rattana Mahathat

ความสำคัญ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร และเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก มีพระพุทธชินราชที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง ถือได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยมีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์

ส่วนในพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่า ในราวพุทธศักราช 1900 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ศาสนาอื่น ๆ จนช่ำชองแตกฉาน หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีพระปรางค์อยู่กลาง มีพระวิหาร 4 ทิศ มีพระระเบียง 2 ชั้น และทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้ง 3 หลัง

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

ข้อมูลทั่วไป

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดใหญ่" ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธบูชา ริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

แผนผังของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีพระเจดีย์ทรงปรางค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งอยู่กึ่งกลางวัด ล้อมรอบด้วยระเบียงคต และมีวิหารประจำทั้งสี่ทิศ ทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ (จำลอง) ทิศใต้ประดิษฐานพระศรีศาสดา (จำลอง) ทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธชินราช และวิหารอัฏฐารสด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ หรืออัฏฐารส ปางประทานอภัย

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

โบราณสถาน และโบราณวัตถุภายในวัดที่สำคัญ ได้แก่

พระวิหารพระพุทธชินราช
ตัวพระวิหารสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และได้รับการบูรณะให้มีสภาพดีมาตลอดจนถึงสมัยปัจจุบัน พระวิหารหลังนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงสุโขทัยที่มีความสง่างามสมส่วน และยังคงสภาพสมบูรณ์ดี มีบานประตูประดับมุก 2 บานคู่ กว้าง 1 เมตร สูง 4.50 เมตร เป็นบานประตูประดับมุกโบราณที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตัวบานประตูมุกสร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2299 สมัยพระเจ้าบรมโกศ และได้ทรงนำบานประตูไม้แกะสลักเดิมไปถวายเป็นบานประตูพระวิหารพระแท่นศิลาอาสน์

ภายในวิหารประดิษฐาน พระพุทธชินราช หรือเรียกว่า "หลวงพ่อใหญ่" ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งในโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระพุทธชินราช
เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย หน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 7 ศอก หล่อในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ซึ่งได้สร้างพระพุทธชินราช พร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ฐานชุกชีปั๊มเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย เดิมไม่ได้ลงรักปิดทอง ได้มีการปิดทองครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ คราวเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธชินราช เมื่อปี พ.ศ. 2146

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำตัวคล้ายมังกรแต่มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และมีลำตัวเหรา (คล้ายจระเข้) อยู่ตรงกลางซุ้ม มีเทพอสุราปกป้องพระองค์อยู่สองตน คือ ท้าวเวสสุวัณ และอารวกยักษ์

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ในตำนานการสร้างพระพุทธชินราชกล่าวว่า พระพุทธชินราชสร้างในสมัยพระศรีธรรมไตรปิฎก ธาตุของพระพุทธเจ้า คือ ผม ได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา โดยใช้ช่างจากเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองหริภุญชัย ในการเททองปรากฏว่าหล่อได้สำเร็จเพียงสององค์ ส่วนพระพุทธชินราชทองแล่นไม่ตลอด ต้องทำพิมพ์หล่อใหม่ถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายพระอินทร์ได้แปลงกายเป็นชีปะขาวมาช่วยเททองหล่อ เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้นสองค่ำ เดือนหก ปีมะเส็ง จุลศักราช 717 จึงหล่อได้สำเร็จบริบูรณ์

ปัจจุบันพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาได้ถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ทางวัดจึงได้หล่อองค์จำลองขึ้นแทน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระเหลือ
หลังจากสร้างพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดาแล้ว พระยาลิไทรับสั่งให้ช่างนำเศษทองสัมฤทธิ์ที่เหลือนำมารวมกันหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดเล็ก หน้าตัก กว้าง 1 ศอกเศษ เรียกชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า "พระเหลือ" เศษทองยังเหลืออยู่อีกจึงได้หล่อพระสาวกยืนอยู่ 2 องค์ ส่วนอิฐที่ก่อเตาสำหรับหลอมทองในการหล่อพระพุทธรูป นำมารวมกันบนชุกชี (ฐานชุกชี) พร้อมกับปลูกต้นมหาโพธิ์ 3 ต้นลงบนชุกชี เรียกว่า โพธิ์สามเส้า ระหว่างต้นโพธิ์ได้สร้างวิหารน้อยขึ้นมา 1 หลัง อัญเชิญพระเหลือกับสาวกเข้าไปประดิษฐานอยู่ เรียกว่า พระเหลือ

พระปรางค์
องค์พระปรางค์ตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของวัด เป็นพระปรางค์ประธาน และเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของวัด การก่อสร้างพระปรางค์ของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) ได้ทำตามคตินิยมของหัวเมืองราชธานี ของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้น คือประสงค์ให้พระปรางค์เป็นหลักเป็นประธานของวัด และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รูปแบบของพระปรางค์เมื่อเริ่มสร้างสันนิษฐานว่า เป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม โดยสร้างครอบพระสถูปเจดีย์ที่สร้างในรัชสมัยของพ่อขุนศรีนาวนำถม เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก ได้โปรดให้บูรณะพระปรางค์โดยดัดแปลงพระเจดีย์ให้เป็นแบบขอมตามพระราชนิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระวิหารพระอัฏฐารส
อยู่บริเวณหลังวิหารพระพุทธชินราช มีพระอัฏฐารส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติสูงประมาณ 10 เมตร สร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช ในราว พ.ศ. 1800 เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่แต่วิหารได้พังไปจนหมด เหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ 3 – 4 ต้น และเนินพระวิหารบางส่วน เรียกว่า เนินวิหารเก้าห้อง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน
เป็นวิหารขนาดกลางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวิหารพระพุทธชินราชนอกเขตระเบียงคต ภายในประดิษฐานหีบปิดทอง(สมมุติ)บรรจุพระบรมศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำด้วยศิลาตั้งอยู่บนจิตรากาธานประดับด้วยลวดลายลงรักปิดทองร่องกระจกสวยงาม ที่ปลายหีบมีพระบาททั้งสองยื่นออกมา และบริเวณด้านหน้า หรือด้านท้าย หีบพระบรมศพ มีพระมหากัสสปะเถระ นั่งนมัสการพระบรมศพ ซึ่งนับว่าเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของวัดพระศรีรัตนมหาวรวิหาร โดยผู้สร้างถือคติว่าเป็นการจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า

หลวงพ่อคง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คนชรา, ผู้ชาย, ผู้หญิง

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ชมความงามของพระพุทธชินราช
  • กราบสักการะพระพุทธชินราช รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆ ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • ทำบุญตามกำลังศรัทธา

เทศกาล-งานประจำปี

ทุกปีจะมีงานนมัสการพระพุทธชินราชในวันขึ้น 6 ค่ำ ถึงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณปลายเดือนมกราคม) เรียกว่า "งานวัดใหญ่"

เวลาทำการ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เปิดทุกวัน
วิหารพระพุทธชินราช เปิดเวลา 6.00 - 21.00 น.
พิพิธภัณฑ์ในวัด เปิดเวลา 8.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าธรรมเนียม-ค่าเข้าชม

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่อยู่: 92/3 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์: 055-259-414, 055-259-430

สถานที่ตั้ง

ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 16.8232
ลองจิจูด: 100.26217

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Yodia Heritage Hotel

Yodia Heritage Hotel

Yodia Heritage Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 89/1 Phutthabucha Rd., Muang, Muang

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 25 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.1 คะแนนเฉลียจาก 287 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 199 เมตร

เช็คราคา
Topland Hotel

Topland Hotel

Topland Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 68/33 Akatodsarod Street, A.Muang

จำนวนห้องพัก 16 ชั้น 253 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 508 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 247 เมตร

เช็คราคา
Pailyn Phitsanulok Hotel

Pailyn Phitsanulok Hotel

Pailyn Phitsanulok Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 38 Baromatrailokanart Road, Phitsanuloke

จำนวนห้องพัก 12 ชั้น 270 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 157 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 503 เมตร

เช็คราคา
Amarin Nakorn Hotel

Amarin Nakorn Hotel

Amarin Nakorn Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 3/1 Chaophaya Rd., T.Naimuang, Muang

จำนวนห้องพัก 11 ชั้น 118 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 151 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 631 เมตร

เช็คราคา
Ayara Grand Palace Hotel

Ayara Grand Palace Hotel

Ayara Grand Palace Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99/5 Wisuttikasat Rd., Nai Muang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 70 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 264 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 965 เมตร

เช็คราคา
Grand Riverside Hotel

Grand Riverside Hotel

Grand Riverside Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 59 Praroung Road, Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 270 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
Poonsook Resident Hotel Phitsanulok

Poonsook Resident Hotel Phitsanulok

Poonsook Resident Hotel Phitsanulok

ระดับ 3

ที่ตั้ง 840 Tipsaena Rd.

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 70 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 142 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
La Paloma Hotel

La Paloma Hotel

La Paloma Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 103/8 Srithumtripidok Road, Phitsanulok

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 249 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 353 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
Leelawadee Park & Hotel

Leelawadee Park & Hotel

Leelawadee Park & Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 227/162 Baromatreilokanart Rd. Muang

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 103 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pattara Resort & Spa

Pattara Resort & Spa

Pattara Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 349/40 Chaiyanuparp Rd., Muang

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 64 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 416 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hip Inn Coffee

Hip Inn Coffee

Hip Inn Coffee

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/5 Sanambin Road

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.21 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phitsanulok Orchid Hotel

Phitsanulok Orchid Hotel

Phitsanulok Orchid Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 89/31 Moo No.8 T.Huaro

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 56 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rattana Park Hotel

Rattana Park Hotel

Rattana Park Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 999/59 Mittraphap Rd. A.Muang

จำนวนห้องพัก 78 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Casa Holiday Hotel

Casa Holiday Hotel

Casa Holiday Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 305/2 Phichaisongkharm

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 83 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ruean Phae Royal Park Phitsanulok

Ruean Phae Royal Park Phitsanulok

Ruean Phae Royal Park Phitsanulok

ระดับ 4

ที่ตั้ง 600/99 Mittapap Rd., T. Nai-Muang, A. Muang

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 75 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 62 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amarin Lagoon Hotel

Amarin Lagoon Hotel

Amarin Lagoon Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 52/299 Praongkhao Rd., Amphur Muang

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 301 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 352 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wanfasai Homestay

Wanfasai Homestay

Wanfasai Homestay

ระดับ 1

ที่ตั้ง 224/1 M.9 T.Chainam A.Wangthong

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 22.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Natural Park Resort de Wang Thong

Natural Park Resort de Wang Thong

Natural Park Resort de Wang Thong

ระดับ 3

ที่ตั้ง 261 M.7 Phitsanulok - Lomsak Road, Wangthong

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rain Forest resort Phitsanulok

Rain Forest resort Phitsanulok

Rain Forest resort Phitsanulok

ระดับ 3

ที่ตั้ง 42 Moo 9 Mittaphap Rd., T. Kangsopa, A.Wangthong

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wanathara Health Resort and Spa

Wanathara Health Resort and Spa

Wanathara Health Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 6 Moo 9, Phitsanulok-Lomsak KM.46, T.Kaengsopha, A.Wangthong

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.8/5 (4 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com