วัดพระธาตุแช่แห้ง

Wat Phrathatchaehaeng

ความสำคัญ

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีเถาะ

ประวัติความเป็นมา

พระธาตุแช่แห้ง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน มานานกว่า 600 ปีแล้ว ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้กล่าวว่า เมื่อครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์มาถึงภูเพียงแช่แห้ง และพบกับพระอมละราชและพระมเหสีที่มาสรงน้ำที่เดียวกับพระองค์สรงน้ำอยู่ พระอมละราชได้ถวายผ้าขาวให้พระพุทธเจ้าใช้สรงน้ำ แต่ผ้านั้นกลายเป็นทองคำ พระอานนท์จึงขอพระเกศาธาตุบรรจุในกระบอกไม้ซาง มอบให้พระอินทร์นำไปเก็บในอุโมงค์พร้อมผ้าทอง โดยพระอินทร์ได้ก่อพระเจดีย์สูง 7 ศอกไว้ด้านบน

ต่อมาราวปีพ.ศ. 1896 สมัยพระยาการเมือง เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัยตามคำเชิญจากพระยาโสปัตตกันทิ (พระเจ้าไสลือไท) กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย เมื่อวัดสร้างเสร็จพระยาโสปัตตกันทิได้มอบพระธาตุ 7 พระองค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ และพระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้พระยาการเมือง ซึ่งได้นำไปบรรจุไว้ที่ภูเพียง และพบพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระธาตุข้อมือข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า พระองค์จึงให้ทำอุโมงค์ประดิษฐานพระบรมธาตุใหม่ และก่อพระเจดีย์เป็น "พระธาตุแช่แห้ง" คู่เมืองน่านมาจนทุกวันนี้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้คนมากราบสักการะกัน

พระธาตุแช่แห้ง

ข้อมูลทั่วไป

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  มีองค์พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

ตามความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุพระจำปีเกิดของชาวล้านนา เชื่อว่าคนเกิดปีเถาะมีพระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งผู้ที่เกิดปีเถาะ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งสักครั้ง เพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต

พระธาตุแช่แห้ง

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

พระธาตุแช่แห้ง
องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร มีสีเหลืองอร่ามเนื่องจากบุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลือง ผสมทองแดง) มีลักษณะเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานทำเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็ก บัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแต่งคล้ายกลีบบัวหรือลายใบไม้ และมีเจดีย์ขนาดเล็ก 4 องค์อยู่ที่ฐาน และยังมีที่มุมอีก 4 องค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกกว่าพระธาตุเจดีย์องค์อื่นๆ ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา

วัดพระธาตุแช่แห้ง

พระวิหารหลวง
พระวิหารหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง และต่อชั้นลดออกไป ทางด้านหน้า 2 ห้องและด้านหลัง 1 ห้อง ด้านหน้าพระวิหารมีรูปปั้นสิงห์ 2 ตัวที่งดงามยิ่ง ซึ่งสิงห์ที่อยู่หน้าประตูทางเข้าพระวิหารนี้มาจากชาดกเรื่องสิงห์คายนาง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นิยมมากเรื่องหนึ่งของล้านนา มีความหมายสื่อถึงสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระศรีอริยเมตตรัย หรือตัวแทนฝ่ายอำนาจหรือชนชั้นผู้ปกครอง และการปั้นสิงห์ไว้หน้าวัดก็มีอีกความหมายหนึ่งคือ จะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตตรัย และที่หน้าบันประตูของพระวิหารหลวงยังมีรูปปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเมืองน่าน และยังสื่อความเชิงพระพุทธปรัชญาขั้นสูง นาค 8 หัว แทนอริยมรรค 8 หมายถึงศาสนาแห่งสมณโคดมจะคงมั่นยืนยงแผ่ขยายไปทั่วเมืองนันทบุรีศรีนครน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วิหารพระพุทธไสยาสน์
วิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ที่ส่วนด้านนอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่เป็นพระประธาน ประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทอง และยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างในสมัยพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม (พ.ศ. 2129) ให้ได้กราบไหว้ขอพรกัน

พระเจ้าก๋าคิง
พระเจ้าก๋าคิง เป็นพระพุทธรูปที่ี้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีทางด้านขวาร่วมกับพระประธาน ในพระอุโบสถวัดพระธาตุแช่แห้งมาเป็นเวลานาน คำว่า ก๋าคิง = ค่าคิง หมายถึง พระพุทธรูปที่มีขนาดเท่ากับผู้สร้าง ในที่นี้คือ เจ้าอัตถวรปัญโญ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเคลื่อนย้ายมาจากที่ใด จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า เมื่อสร้างพระพุทธรูปไม้องค์นี้เสร็จแล้วในปี พ.ศ. 2333 เจ้าอัตถวรปัญโญ คงจะถวายไว้กับวัดพระธาตุแช่แห้งตั้งแต่นั้นมา

พญานาคราช
เป็นพญานาค 2 ตัวคู่กันทอดตัวยาวขนาบข้างไปตามทางขึ้นสู่องค์พระธาตุ เหตุที่เป็นนาคก็เพราะว่าตามคติความเชื่อของคนล้านนา พญานาคจะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาถึง 5,000 พระวัสสา และเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้เวไนยสัตว์ทั้งหลาย สามารถข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏไปยังฝากฝั่งมหาเนรพานได้

วัดพระธาตุแช่แห้ง

นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด ได้แก่ พระเจ้าแสงเสือ พระเจ้าอุ่นเมือง พระเจ้าล้านทอง องค์พระธาตุตะโก้ง พญานาคราช บ่อน้ำทิพย์ พระเจ้ามหาอุตม์ และศาลท้าวขาก่าน

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คนชรา, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ไหว้พระ
  • นมัสการพระธาตุแช่แห้ง
  • ทำบุญตามจิตศรัทธา

คำนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
ยา ธาตุภูตาอะตุลานุภาวา จิรังปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเรเทเวนะ คุตตาวะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิหันตังชินะธาตุโย โสตะถาคะตัง อะหัง วันทามิสัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต

เทศกาล-งานประจำปี

ทุกปีจะมีงาน "ประเพณีนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง" ที่ชาวน่านเรียกว่า "งานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง" ระหว่างวันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 6  ฝ่ายเหนือ (หรือเดือน 4 ฝ่ายใต้)  ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ สรงน้ำทิพย์ อัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ ขบวนแห่เครื่องหลวง การเจริญพระพุทธมนต์หลวง เป็นพิธีสวดมนต์แบบล้านนาโบราณ (สวดมนต์ตั๋น) และมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ การตีกลองแอว การตีกลองปูจา การจุดพลุดอกไม้ไฟ (บอกไฟดอก) การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ล้อ ซอ ปิน ฟ้องเจิง และศิลปการแสดงของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระธาตุแช่แห้ง
บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ต.ม่วงตึ๊ด  อ.ภูเพียง  จ.น่าน 55000
โทรศัพท์: 054-751-846
อีเมล์: chaehang@gmail.com

เว็บไซต์

วัดพระธาตุแช่แห้ง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: วัดพระธาตุแช่แห้ง, www.manager.co.th

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

การเดินทาง

วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด จากตัวเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ไปตามเส้นทางสายน่าน-แม่จริม หรือทางหลวงหมายเลข 1168 ประมาณ 3 กิโลเมตร

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 18.758244
ลองจิจูด: 100.791444

สถานที่ท่องเที่ยวภายในรัศมี 3 กิโลเมตร

  • วัดภูมินทร์

    วัดภูมินทร์

    ชมพระพุทธรูปแปลกแห่งเมืองน่าน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปู่ม่านย่าม่าน ภาพกระซิบรักอันโด่งดัง

    อ่านต่อ...

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดพระธาตุแช่แห้ง
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
ศรีนวล ลอดจ์

ศรีนวล ลอดจ์

Srinual Lodge

ระดับ 2

ที่ตั้ง 40/5 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเทวราช

โรงแรมเทวราช

Dhevaraj Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 466 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 150 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 86 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมพูคาน่านฟ้า

โรงแรมพูคาน่านฟ้า

Pukha Nanfa Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 369 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
อภิราตา รีสอร์ท

อภิราตา รีสอร์ท

Apirata Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 171 ม.11 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมน่าน บูติก

โรงแรมน่าน บูติก

Nan Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1/11 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 32 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 119 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฮือนกำกิ๋น

เฮือนกำกิ๋น

Huan Gum Gin Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 309 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมฟ้าเพลส

โรงแรมฟ้าเพลส

Fah Place Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 237/8 ถ.สุมนเทวราช ซ.ข้าหลวง 1 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
ภูระฟ้าเพลส

ภูระฟ้าเพลส

Phurafah Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 61 ถ.คำยอด ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน (ตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน)

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสวนเฮือนน่าน

บ้านสวนเฮือนน่าน

Ban Suan Huan Nan Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 38/23 ถ.เปรมปรีดา ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
น่าน คีรี ธารา รีสอร์ท

น่าน คีรี ธารา รีสอร์ท

Nan Keeree Thara Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99 ม.4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 129 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสุขเกษม

โรงแรมสุขเกษม

Sukkasem Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 119-121ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 43 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 119 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฮือนข่วงน่าน

เฮือนข่วงน่าน

Huen Kuang Nan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 82 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเพิ่มพูน 2

โรงแรมเพิ่มพูน 2

Phoem Phoon 2 Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 96/40 ถ.สุมนเทวราช ซ.อรัญญาวาส 2 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
จันทร์แดงเกสท์เฮาส์น่าน

จันทร์แดงเกสท์เฮาส์น่าน

Jandang Guesthouse Nan

ระดับ 2

ที่ตั้ง 135 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
ศศิดารา รีสอร์ท

ศศิดารา รีสอร์ท

Sasidara Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 629 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
เควัน โมเดิร์น อาร์ท โฮเต็ล

เควัน โมเดิร์น อาร์ท โฮเต็ล

K-1 Modern Art Hotel @ Nan

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
คุ้มแก้วถาวร พาเลซ

คุ้มแก้วถาวร พาเลซ

Kumkeaw Thawon Palace

ระดับ 2

ที่ตั้ง 4/27 ถ.วรวิชัย (สี่แยกสนามบิน) ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 21 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
มีมีอา รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

มีมีอา รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

Mimia Resort & Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
107 ทาวเวอร์โฮเต็ล น่าน

107 ทาวเวอร์โฮเต็ล น่าน

107 Tower Hotel Nan

ระดับ 2

ที่ตั้ง 106/42 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
น่านฟ้าชลธี รีสอร์ท

น่านฟ้าชลธี รีสอร์ท

Nanfachonlathi Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 277 ม.6 บ้านทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ระยะห่าง 5.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
น่าน โนเบิล เฮาส์ การ์เดน รีสอร์ท

น่าน โนเบิล เฮาส์ การ์เดน รีสอร์ท

Nan Noble House Garden Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 371 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนไม้งาม รีสอร์ท

เรือนไม้งาม รีสอร์ท

Ruen Mai Ngam Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 209 ม.8 บ้านทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
น่านตรึงใจ บูทีคโฮเต็ล

น่านตรึงใจ บูทีคโฮเต็ล

Nantrungjai Boutique Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 354 ม.2 ถ.น่าน-ท่าวังผา ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 56 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท

น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท

Nan Valley Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 229 ม.4 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 41 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านภูเสี้ยวขาว รีสอร์ท

บ้านภูเสี้ยวขาว รีสอร์ท

Baan Phusiawkhao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 168 ม.2 ถ.ทุ่งช้าง ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com