วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

Wat Phra That Si Chom Thong

ความสำคัญ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดโตประมาณ เมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง และยังเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวด ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา

ประวัติความเป็นมา

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีบริเวณที่ตั้งเป็นเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง ตามประวัติสันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลัง พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่

ตำนานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง
ดอยจอมทอง หรือ ดอยศรีจอมทองนั้น ในสมัยพุทธกาลมีเมืองตั้งอยู่ใกล้ๆ กับดอยลูกนี้ ชื่อ เมืองอังครัฏฐะมีเจ้าผู้ครองเมืองนามว่า พระยาอังครัฎฐะ พระยาอังครัฎฐะเมื่อได้ทราบข่าวจากพ่อค้าที่มาจากอินเดียว่า บัดนี้พระพุทธเจ้าได้บังเกิดในโลกแล้ว เวลานี้ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในประเทศอินเดีย จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณแล้ว จึงเสด็จสู่เมืองอังครัฏฐะพร้อมด้วยภิกษุสาวกทางอากาศ ได้มารับอาหารบิณฑบาตจาก พระยาอังครัฏฐะ และทรงแสดงธรรมโปรดพร้อมทั้งได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่า “เมื่อเรานิพพาน แล้วธาตุพระเศียรเบื้องขวา (พระทักษิณโมลี) ของเราจักมาประดิษฐานอยู่ ณ ที่ดอยจอมทองแห่งนี้ ” แล้วเสด็จกลับ พระยาอังครัฏฐะเมื่อได้ทราบจากคำพยากรณ์นั้นแล้ว จึงได้สร้างสถูปไว้บนยอดดอยจอมทอง ด้วยหวังว่าจะให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุตามที่ทรงพยากรณ์ไว้นั้น แล้วอยู่ครองราชย์จนสิ้นพระชมมายุ

กาลล่วงมาจนถึงพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไป ณ เมืองกุสินารา และเมื่อได้จัดการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วจึงได้แบ่งพระบรมธาตุเจ้า โดยพระมหากัสสัปปะเถระ ผู้เป็นพระสังฆเถระในที่นั้นได้ขอเอาซึ่ง พระทักษิณโมลีธาตุ (พระบรมธาตุพระเศียรเบื้องขวา ) จากพระเจ้ามัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราได้แล้ว จึงอธิษฐานขอให้พระบรมธาตุเจ้าเสด็จไปประดิษฐานอยู่ที่ยอดดอยจอมทอง ตามที่พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ไว้

ต่อมากาลเวลาล่วงมาถึง พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดียในสมัยนั้น ได้เสด็จไปสู่ดอยจอมทอง ได้สั่งขุดคูหาให้เป็นอุโมงค์ใต้พื้นดอยจอมทอง แล้วให้สร้างสถูปไว้ภายในคูหานั้นแล้ว เอาพระบรมธาตุเจ้าที่อยู่ในสถูป ที่พระยาอังครัฏฐะให้สร้างไว้บนยอดดอยนั้น เข้าไปไว้ในสถูปที่สร้างใหม่ในคูหาใต้พื้นดอยจอมทองแล้วรับสั่งให้เอาก้อนหินปิดปากถ้ำคูหาเอาไว้ แล้วทรงอธิษฐานว่า “ต่อไปข้างหน้า ถ้ามีพระเจ้าแผ่นดินและศรัทธาประชาชน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ขอให้พระบรมธาตุเจ้าเสด็จออกมาปรากฏแก่ผู้ชนให้ได้กราบไว้สักการะบูชา ” แล้วจึงได้เสด็จกลับ

กาลกล่าวมาถึง พ.ศ. 1995 นายสร้อย นางเม็ง สองสามีภริยาบ้านอยู่ใกล้กับดอยจอมทองนั้น ได้สร้างวัดขึ้นบนยอดดอยจอมทองนั้น แล้วให้ชื่อว่า “ วัดศรีจอมทอง” การสร้างวัดยังไม่เสร็จดี นายสร้อย นางเม็ง ก็ได้ถึงแก่กรรมไป ต่อมาถึง พ.ศ. 2009 มีชายสองคน ชื่อ สิบเงินและสิบถัว ได้ช่วยกันบูรณะก่อสร้างวัดศรีจอมทองต่อมา (มีพระสารีบุตรเถระ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก)

กาลล่วงมาถึง พ.ศ. 2042 ในสมัยพระธัมมปัญโญเถระ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง ได้มีตาปะขาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดนั้นเกิดนิมิตฝันว่า เทวดาได้มาบอกว่าใต้พื้นวิหารบนยอดดอยที่ตั้งของวัดนี้มีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า และพระบรมธาตุนั้นจักเสด็จออกมาให้ฝูงชนได้กราบไหว้สักการะบูชาต่อไป ตาปะขาวจึงได้ไปเล่าความฝันนั้นให้แก่เจ้าอาวาสฟัง เจ้าอาวาสจึงได้ทำการอธิษฐานจิตว่า “ถ้ามีจริงดังความฝันนั้น ขอให้พระบรมธาตุจงได้เสด็จออกมา ในเมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่นี้เถิด” เมื่ออธิฐานแล้วในวันรุ่งขึ้นก็ได้พบพระบรมธาตุเจ้าอยู่ในรูพระเกศโมลีของพระพุทธรูป ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารนั้น จึงได้เก็บรักษากันไว้โดยเงียบ ๆ และรู้กันเพียงแค่เจ้าอาวาสและตาปะขาว

กาลล่วงมาถึง พ.ศ. 2058 สมัยนั้นพระมหาสีลปัญโญเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีจอมทอง มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อ พระมหาพุทธญาโณ มาจากเมืองพุกามได้สั่งให้พระอานันทะ ผู้เป็นลูกศิษย์ไปสืบดูพระบรมธาตุที่วัดศรีจอมทอง ซึ่งบางทีอาจจะทราบระแคะระคายว่าที่วัดนั้นมีพระบรมธาตุ เมื่อพระอานันทะได้ไปถึงวัดศรีจอมทองแล้ว ได้ทำการสักการะบูชาอธิฐานจิตอยู่ ฝ่ายพระมหาสีลปัญโญ เจ้าอาวาสเมื่อได้เห็นอาการเช่นนั้นจึงนำเอาพระบรมธาตุ ซึ่งเก็บรักษากันต่อมานั้นออกมาแสดงให้พระอานันทะทราบ พระอานันทะจึงได้นำความไปทูลพระดิลกปนัดดา (พระเมืองแก้ว) ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ให้ทรงทราบ

ครั้งเมื่อ พ.ศ. 2060 พระรัตนราช (พระเมืองแก้ว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อได้ทราบความที่ พระมหาพุทฺธญาโณว่า “พระบรมธาตุเจ้าได้เสด็จมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ภายในอาณาเขตแว่นแคว้นของพระองค์เช่นนั้นแล้ว” ก็มีพระทัยยินดีปิติปราโมทย์เป็นกำลัง จึงรับคำสั่งแก่พระมหาพุทฺธาญาโณเถระว่า “ขอพระคุณเจ้าจงไปจัดการเรื่มปฏิสังขรณ์ปลูกสร้างพระวิหารหลังหนึ่ง ให้เป็น 4 มุขเหมือนวิหารวัดชัยศรีภูมิ แล้วได้ก่อปราสาทหลังหนึ่งให้เหมือนปราสาทอันมีอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาโพธิหลวง (วัดเจ็ดยอด) ไว้ภายในท่ามกลางพระวิหารนั้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจ้า ให้เป็นอัครสถานอันประเสริฐต่อไป” ดังนี้ แล้วทรงประทานเงินหมื่นหนึ่งเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ในการก่อสร้าง พระเถระเจ้ารับคำพร้อมด้วยปะขาวนักบุญ และนายช่างทั้งหลายไปสู่วัดพระธาตุศรีจอมทอง แล้วร่วมกับเจ้าอาวาสเริ่มการปลูกสร้างพระวิหารและปราสาท ในปีชวดอัฏฐศก พ.ศ. 2060 ตามแบบที่พระเมืองแก้ว เจ้าผู้คร้องนครสั่งนั้นทุกประการ

เมื่อการก่อสร้างพระวิหารและปราสาทสำเร็จบริบูรณ์แล้ว พระเถระจึงไปทูลถวายพระพรให้เจ้าผู้ครองนครทรงทราบ พระเมืองแก้วเจ้าผู้ครองนครมีใจยินดีมากนัก จึงรับสั่งให้สุวรรณช่างทองสร้างโกศทองคำน้ำหนักเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาต ุและพร้อมด้วยเถรานุเถระ เสนาอำมาตย์ชาวบ้านชาวเมืองออกไปทำมหกรรมฉลองเป็นมหาปางใหญ่ แล้วเชิญพระบรมธาตุเจ้าเข้าไว้ในโกศทองคำตั้งไว้ภายในปราสาทนั้นแล้ว ทรงโปรดพระราชทานวัตถุไทยทานและเครื่องแห่ไว้กับพระบรมธาตุเจ้าเป็นอันมาก และถวายข้าคนไร่นาตามเขตป่า ที่ดิน ย่านน้ำ ไว้สำหรับให้ปฏิบัติรักษาทำนุบำรุงพระบรมธาตุให้เจริญถาวรสืบต่อไปตลอด 5000 พระวัสสา

เหตุการณ์สำคัญของวัดพระธาตุศรีจอมทอง
พ.ศ. 1995 วัดถูกสร้างขึ้นบนยอดดอยจอมทอง มีชื่อว่า “ วัดศรีจอมทอง”
พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
พ.ศ. 2478 ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52
พ.ศ. 2506 ได้รับพระราชทานยกฐานะวัดขึ้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
พ.ศ. 2524 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา
พ.ศ. 2538 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ข้อมูลทั่วไป

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ - ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร เป็นวัดสําคัญคู่เมืองจอมทองเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป

สถานที่สำคัญภายในวัด
พระอุโบสถ
ลักษณะทรงไทยหน้าบันลงปิดทองสวยงาม สร้างสมัยท่านเจ้าคุณสุวรรณโมลีฯ (สุวรรณบรมธาตุบริหาร) เดิมภายในพระอุโบสถมีประพุทธรูปสามองค์สร้างด้วยไม้แกะสลัก พระประธานในพระอุโบสถเป็นปางถวายเนตร ซึ่งแตกต่างจากพระอุโบสถในล้านนาทั่วไป บริเวณประตูทางเข้าพระอุโบสถได้ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตามประเพณีของล้านนา จึงไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีขึ้นไปยังพระอุโบสถ ภายในมีรูปวาดฝาผนังแสดงตำนานพระธาตุศรีจอมทอง และรูปเทวดาในชั้นต่างๆ

หอพระไตรปิฎก
สร้างสมัยท่านเจ้าคุณสุวรรณโมลีฯ (สุวรรณบรมธาตุบริหาร) อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นอาคารสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับเก็บพระไตรปิฎก มาบรูณะใหม่ประมาณ พ.ศ. 2534 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2536 สมัยพระครูสุวิทยธรรม

พระเจดีย์บริวาล (พระธาตุน้อย)
ไม่มีระบุว่าได้สร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าอายุประมาณ 300 ปี ได้รับการบอกเล่าว่าสร้างโดยชาวพม่า เมื่อครั้งปกครองนครเชียงใหม่ ศิลปะเป็นแบบมอญ-พม่า สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ ให้เกิดการสมดุลกัน ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย แต่ไม่ได้บรรจุพระธาตุไว้ภายใน

พระธาตุศรีจอมทอง
ฐานรูปสี่เหลี่ยม หุ้มทองทั้งองค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ศิลปกรรมแบบล้านนา

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

พระวิหารจัตุรมุข
ตามประวัติเล่าว่าพระวิหารถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าดิลกปนัดดาธิราช หรือ พระเมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2060 ภายในพระวิหารมีมณฑปปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระบรมธาตุถูกนำเข้าไว้ในโกศทองคำตั้งไว้ภายในปราสาท มีหลวงพ่อเพชรเป็นพระประธานในพระวิหาร (จำลองจากองค์จริงที่วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร) และมีโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูปเงินทองคำ ของคลังข้างที่ซึ่งประทานโดยเจ้าดารารัศมี พระราชชายาใน รัชกาลที่ 5 เช่น ตลับฝังเพชร งาช้างเงิน

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

นอกจากนี้ยังมีหอสรงน้ำพระธาตุจอมทอง อาคารพิพิธภัณฑ์ ศาลาการเปรียญ โรงเรียนพระปริยัติธรรม กุฏิสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน มีกุฏิสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติ ศาลาสอบอารมณ์กรรมฐาน โรงครัว ห้องน้ำ-ห้องสุขา

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งสำคัญภายในวัด คือพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง ซึ่งถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ตั้งอยู่ภายในพระวิหาร

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีผู้ที่เกิดปีชวดนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล สังเกตได้จากบริเวณรอบๆ พระธาตุ จะมีตุ๊กตารูปหนูวางเรียงรายอยู่

นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีประเพณี “การแห่ไม้ค้ำโพธิ์” ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คนชรา, คู่รัก, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

สักการะพระบรมสารีริกธาตุคู่เมือง
นมัสการพระธาตุประจําปีเกิด ปีชวด (หนู) เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีอายุมั่นขวัญยืน

คำนมัสการพระธาตุ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะรัง อะหังวันทามิ สัพพะทา อังคะวะเย ปุเรรัมเม โกวิลา รัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี

เทศกาล-งานประจำปี

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

สำหรับพระบรมธาตุศรีจอมทองนั้นบรรจุอยู่ในพระโกศ  มิได้บรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ จึงสามารถนำมาสักการะและสรงน้ำได้  โดยพระภิกษุจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระโกศ 5 ชั้น มาประดิษฐานในพระโกศแก้วใส แล้วแห่ไปทำพิธีที่โบสถ์ ในระหว่างทางชาวบ้านจะโยนข้าวตอกดอกไม้ไปยังพระโกศ เพื่อถวายเป็นสักการะ เมื่อทำพิธีเสร็จก็จะแห่จากโบสถ์ไปยังหอสรงข้างวิหาร หอสรงนี้จะมีรางน้ำเป็นรูปตัวนาคสำหรับใช้สรงน้ำ ตามธรรมเนียมเดิมจะใช้น้ำจากน้ำแม่กลาง เจือน้ำหอมหรือแก่นจันทร์มาใช้สรง หรือจะเป็นน้ำสะอาดเจือของหอมเป็นน้ำสำหรับสรง แต่ปัจจุบันใช้น้ำสะอาดธรรมดา เสร็จแล้วจึงอัญเชิญเข้าจำพรรษาในพระโกศ 5 ชั้น ตามเดิม และกลางคืนพระภิกษุจะสวดเจริญพระพุทธมนต์

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ที่อยู่: 157 บ้านหลวง ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
โทรศัพท์:  053-341-725, 053-826-869
โทรสาร:  053-342-185

สถานที่ตั้ง

ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถึง จ.นครสวรรค์ เข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่าน จ.ตาก ถึง อ.เถิน จ.ลำปาง แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 106 ไปทาง จ.ลำพูน ก่อนถึง อ.บ้านโฮ่ง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1010 ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 108 ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดอยู่ฝั่งซ้าย

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 18.42128
ลองจิจูด: 98.67843

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท

ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท

Little Home Inthanon Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11/1 ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

เกือบดี 5.5 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.20 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ทัชสตาร์ รีสอร์ท

ทัชสตาร์ รีสอร์ท

Touch Star Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 130/1 ม.20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.45 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท

เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท

Chiangmai Inthanon Golf and Natural Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 ม.13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 52 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.65 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เดอะ ไฉไล ออร์คิด รีสอร์ท

เดอะ ไฉไล ออร์คิด รีสอร์ท

The Chai Lai Orchid Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 202 ม.9 ถ.แม่วิน-แม่วาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.42 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท

เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท

Kao Mai Lanna Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง ฟาร์มทุ่งเสี้ยว กม.29 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 36 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 89 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.84 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ไท รีสอร์ท

ไท รีสอร์ท

Tai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 80/1 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.26 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เฮือนเอ้ยจั๋นทา

เฮือนเอ้ยจั๋นทา

Oey-Chan-Dha Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79/1 ม.8 ถ.สันป่าตอง-บ้านกาด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.44 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
สโตนฟรี เฮ้าส์

สโตนฟรี เฮ้าส์

Stonefree House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 7/4 ม.7 ถ.สันป่าตอง-บ้านกาด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 30.85 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านพิณมงคล

บ้านพิณมงคล

Baanpinmongkol

ระดับ 2

ที่ตั้ง 236 ซ.ข้างร้านลาบบ้านไร่ ถ.บ้านไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.05 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เช้าเช้า แอท เชียงใหม่

เช้าเช้า แอท เชียงใหม่

Ciao Ciao at Chiang Mai Garden Home

ระดับ 3

ที่ตั้ง 194 ม.8 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 34.22 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เฮือนแจ่มรัฐ

เฮือนแจ่มรัฐ

Huean Chaemrath

ระดับ 2

ที่ตั้ง 68 ถ.ฮอด-แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.43 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Phawana Garden Hotel

Phawana Garden Hotel

Phawana Garden Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 56/2 Moo 4, Baan Mean kaw, A. Maetha

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
ลิตเติ้ล วิลเลจ เชียงใหม่

ลิตเติ้ล วิลเลจ เชียงใหม่

Little Village Chiang Mai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 237 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.99 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Lamphun Place

Lamphun Place

Lamphun Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 283 Moo 8 Chammathevi Road, Muang

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 37.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Lamphun Will Hotel

Lamphun Will Hotel

Lamphun Will Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 204/10 Charmmathewi Road, Tumbol Naimuang

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 70 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wiangsiri Lamphun Resort

Wiangsiri Lamphun Resort

Wiangsiri Lamphun Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 126/42 Moo.15, Tubol.Pa sak

จำนวนห้องพัก 83 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Huandalha Resort

Huandalha Resort

Huandalha Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 118 Moo 15, Phasak, Muang

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Grandjamjuree Resort

The Grandjamjuree Resort

The Grandjamjuree Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 325 moo 6 Muemg-nga

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 183/1 Phra Khong Ruesri Naimuang

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
ดีเอชซี รีสอร์ท

ดีเอชซี รีสอร์ท

DHC Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 231 ม.9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.91 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Phaya Inn

Phaya Inn

Phaya Inn

ระดับ 3

ที่ตั้ง Chitwongpanrangsan

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 18 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 63 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 39.93 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
, ,
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 4.2/5 (12 โหวต)

เกี่ยวกับ โจ