วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย)

Wat Pha Nam Thip Thep Prasit Wanaram

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อวัดผาน้ำย้อย เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบที่สวยงามตามธรรมชาติ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีหน้าผาสูงชัน และมีน้ำตกไหลหยดย้อยตลอดเวลาทั้งปีคล้ายกับน้ำตกจากชายคา เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยก็จะนำน้ำนี้ไปดื่มกินเพื่อรักษาโรคตามความเชื่อ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้ชื่อวัดโดยสมบูรณ์ว่า "วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม"

ต่อมาสภาพป่าถูกทำลาย มีผู้ลักลอบตัดไม้ขาย บางกลุ่มก็เข้าไปทำลายเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ ทางราชการได้พยายาม หาวิธีปราบปรามด้วยวิธีต่างๆ ต่อมาได้พิจารณาเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาว่า เป็นที่รวมจิตใจของประชาชนได้ สอนให้คนเป็นคนดี มีความรักหมู่รักคณะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอัน จะนำความสงบมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ บ้านเมืองได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 น.อ.ประสิทธิ์ ทองใบใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในสมัยนั้น จึงได้กราบนิมนต์ท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ท่านพิจารณาตั้งวัดเป็นการถาวรขึ้น ซึ่งตามแนวปฏิบัติของท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร ท่านได้ปฏิบัติเคร่งครัดในธุดงควัตร และการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นเหตุผลให้ความตรึงเครียดทางด้านการเมือง การก่อการร้ายลดลง และหมดไปในที่สุด

เสนาสนะและสิ่งสำคัญ
เริ่มพัฒนาปี พ.ศ. 2517-2546

 1. สร้างอ่าง เหมืองฝายเก็บกักน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง ข้างล่าง 2 แห่ง และบนเขาอีก 1 แห่ง
 2. สร้างศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 3. สร้างศาลาหอฉันท์ 2 ชั้น กว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร จุพระเณรได้ประมาณ 1,000 รูป
 4. สร้างสำนักงานเลขาพระ 2 ชั้น คอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร
 5. สร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราช กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร
 6. สร้างตึกรับรองพระเถระ คอนกรีต 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร จำนวน 2 หลัง
 7. สร้างโรงครัว กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร จำนวน 1 หลัง
 8. สร้างที่พักสำนักแม่ชี จำนวน 1 หลัง
 9. สร้างกุฏิกัมมัฎฐาน ข้างล่างและข้างบนเขา จำนวน 700 หลัง
 10. สร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ไว้ 19 แห่ง มีห้องส้วม จำนวน 200 หัอง
 11. สร้างถังเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-10 เมตร จำนวน 6 ถัง
 12. สร้างถนนขึ้นหลังเขาผาน้ำย้อย (ลาดยาง) ความยาว ประมาณ 10 กม.
 13. สร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ขนาดใหญ่บนเขา ผาน้ำย้อย ขนาดความกว้าง-ความยาว 101 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดเจดีย์ 109 เมตร และมีพระเจดีย์ องค์เล็กรองลงมา 8 องค์ รายล้อมทั้ง 8 ทิศ
 14. สร้างวิหารคต เรียงรายรอบองค์พระมหา เจดีย์ชัยมงคล
 15. สร้างกำแพงเอนกประสงค์ล้อมรอบพระมหาเจดีย์ฯ ภายในกำแพงมีห้องน้ำ-ห้องส้วม 1,000 ห้อง พร้อมที่พักรอบพระมหาเจดีย์ ยาว 3,500 เมตร สูง 5 เมตร หนา 4 เมตร โครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก
 16. สร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชบนเขาผา น้ำย้อย 1 ตำหนัก
 17. สร้างตึกรับรองหลวงปู่ บนหลังเขา 1 หลัง
 18. สร้างกำแพงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 เมตร ยาวรอบวัดประมาณ 120 กม. คลุมพื้นที่วัด 28,000 ไร่

ข้อมูลทั่วไป

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย) ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่กว่า 28,00 ไร่  เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่และมีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว และ สูงอย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ บนยอดภูเขาเขียวสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวร้อยเอ็ด องค์พระมหาเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม แต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นแหล่งประดิษฐานรูปเหมือนสลักด้วยหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีต และ พระสุปฏิปันโนจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย

ภายในพระมหาเจดีย์มีทั้งหมด 6 ชั้น คือ

 • ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออ่า ใช้เป็นห้องเอนกประสงค์ และประชุมบำเพ็ญบุญ
 • ชั้นที่ 2 เป็นศาลาประชุมสงฆ์ ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ
 • ชั้นที่ 3 เป็นชั้นอุโบสถ และประดิษฐานรูปพระคณาจารย์ปราชญ์อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
 • ชั้นที่ 4 เป็นชั้นชมวิว ชมทัศนียภาพรอบภูเขาเขียว
 • ชั้นที่ 5 เป็นชั้นพิพิธภัณฑ์
 • ชั้นที่ 6 เป็นชั้นสูงสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

กราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และชมความงดงามของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาเจดีย์ชัยมลคล
วันทามิ พันเต เตติยัง พุทธะปะระมะ สารีริกธาตุง สิระสานะมามิ

อานิสงส์ที่ได้รับ
เสริมมงคลให้ชีวิต อลังการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เสริมส่งมงคล ท่วมท้นชัยชนะด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

ของฝาก/ของที่ระลึก

สินค้าและของที่ระลึกจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ผ้าทอพื้นเมือง แคน หมอนลายขิด ส่วนของฝากประเภทอาหารการกิน ได้แก่ หมูยอ แหนม หมูเส้น หมูหยอง กุนเชียง

เวลาทำการ

เปิดให้เข้ากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์)
โทรศัพท์: 043-244-498 - 9

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้ง

บ้านโคกกลาง ถนนทางหลวงหมายเลข 2136 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

การเดินทาง

โดยรถยนต์
ใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2136

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 16.3256
ลองจิจูด: 104.31798

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม (ผาน้ำย้อย)
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
Thai House-Isaan Guesthouse

Thai House-Isaan Guesthouse

Thai House-Isaan Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11 Moo 10 Ban Kham Phok T.Non Yang A.Nong Song

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.16 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

 • วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 มีพระวิหารขนาดใหญ่ และพระอุโบสถขนาดใหญ่ยาวสวยงามที่สุดในประเทศไทย
 • วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
  วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
  วัดเก่าที่ชาวบ้านได้นำใบเสมาหินที่ขุดพบมารวบรวมไว้จำนวนมาก มีใบเสมาหินขนาดใหญ่ที่อาจถือเป็นเอกลักษณ์ของอีสาน
 • วัดป่าแสงอรุณ
  วัดป่าแสงอรุณ
  มีสิมอีสานที่สวยงาม เน้นถึงรูปแบบ ทรวดทรง ความมั่นคง ตลอดจนความวิจิตรงดงามของภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
 • วัดหนองแวง
  วัดหนองแวง
  พระอารามหลวงชั้นตรี มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ 9 ชั้น ชั้นบนสุดของพระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร
  วัดโสธรวรารามวรวิหาร
  พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา
ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 2.3/5 (4 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com