สถานที่ท่องเที่ยวพะเยา

  • กว๊านพะเยา

    กว๊านพะเยา

    ต.เวียง, อ.เมือง

    เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน