พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

Chiang Saen National Museum

ความสำคัญ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ของแคว้นล้านนา เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสน

ประวัติความเป็นมา

เชียงแสนเป็นเมืองโบราณบริเวณภาคเหนือตอนบนที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์ของแคว้นล้านนา  มีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ปรากฎอยู่มาก

พระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพระเจ้าเม็งรายทรงสร้างเมืองเชียงแสนขึ้นปี พ.ศ. 1871 เพื่อเป็นที่มั่นในการควบคุมดูแลหัวเมืองต่างๆ ในแคว้นโยนก และเป็นปากประตูเพื่อติดต่อกับบ้านเมืองภายในผืนทวีปตามเส้นทางแม่น้ำโขง มีร่องรอยโบราณสถานให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบัน

เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยศิลปากรขึ้นปี พ.ศ. 2500 เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานในเมืองเชียงแสน  จึงได้มีการตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504  เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานเมืองเชียงแสน และบริเวณใกล้เคียง จัดแสดงให้ประชาชน นักศึกษา ชม และศึกษาหาความรู้  โดยใช้ศาลาหลังเก่าของวัดเจดีย์หลวงเป็นอาคารจัดแสดงหลังแรก  ต่อมาได้มีการสร้างอาคารทรงไทยล้านนาประยุกต์ และปรับปรุงเรื่อยมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2540

ข้อมูลทั่วไป

เนื้อหาการจัดแสดง: ประวัติศาสตร์/โบราณคดี
บริหารงานโดย: หน่วยงานราชการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงแสน เลขที่ 702 ถนนพหลโยธิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้มาจากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึกจากเชียงแสนและจากจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อและชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น เครื่องเขิน เครื่องดนตรี เครื่องประดับ เป็นต้น

การจัดแสดง
โบราณวัตถุพบในเมืองเชียงแสน ได้แก่

 • เครื่องมือหินกะเทาะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
 • ชิ้นส่วนลายปูนปั้น ลายเครือเถาและดอกไม้ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 18 ทำจากปูนปั้น
 • พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-20 ทำจากสำริด
 • ศิลาจารึกวัดบ้านยางหมากม่วง ศิลปะล้านนา พ.ศ. 2022 ทำจากหินทราย

โบราณวัตถุได้จากการขุดค้น ขุดแต่ง ได้แก่

 • พระพิมพ์ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 22-23
 • ผอบ ศิลปะล้านนา
 • แผ่นอิฐดินเผา ศิลปะล้านนา

เครื่องถ้วยในจังหวัดเชียงราย

 • ซุ้มพระพุทธเคลือบใส ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21-22
 • แม่พิมพ์กล้องยาสูบ ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 22-23
 • เครื่องถ้วยที่พบในจังหวัดเชียงราย

วิถีชีวิตชาวบ้าน

 • ผ้าซิ่นไทยลื้อ อายุประมาณ 30 - 50 ปีมาแล้ว
 • เครื่องเขินล้านนา
 • เหล็กสัก พื้นบ้านล้านนา
 • บอกเฝ่า สำหรับบรรจุดินปืน

วิถีชีวิตชาวเขา

 • เทวภาพแห่งลัทธิเต๋าของเผ่าเย้า ภาพวาดบนกระดาษ
 • เก้ง เครื่องดนตรีของม้ง
 • แคนน้ำเต้าของอาข่า
 • บุงผ้า (กระบุงใส่ผ้า) ไทยใหญ่ พุทธศตวรรษที่ 25

ศาสนา

 • กรรมวาจา (พระคัมภีร์) ศิลปะล้านนา พ.ศ. 2468 ทำจากกระดาษและไม้
 • พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา พ.ศ. 2462 ไม้ทาสี
 • ตุงเงิน ศิลปะล้านนา ทำจากเงิน
 • ขันแก้วทั้งสาม ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 25

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

โบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่

หน้ากาล
ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 ได้จากวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2500

เป็นชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานวัดป่าสัก บริเวณส่วนมุม ลักษณะเป็นรูปใบหน้ากึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์สวมกระบังหน้า เหนือเศียรเป็นลายกนก ปากคายลายกนกออกมาทั้งสอบข้าง มีมือยึดลายกนกไว้ริมฝีปากล่างหักหายไป

เปลวรัศมี
ศิลปะล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 พบที่วัดเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แล้วนำไปที่วัดมุมเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เปลวรัศมี คือ สัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้หล่อด้วยสำริด ภายในกลวง ลักษณะเป็นเปลวรัศมี 9 แฉก แต่ยอดตรงกลางหักหายไป มีช่องสำหรับใส่หินมีค่าเพื่อประดับตกแต่ง ฐานด้านล่างมีกลีบบัวหงายรองรับและมีเดือยสำหรับสวมลงบนเศียรพระพุทธรูป

ประติมากรรมรูปพระฤาษีกัมมะโล
ศิลปะล้านนา พ.ศ. 2147 พบที่วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ประติมากรรมรูปบุคคลนั่งศรีษะเกล้ามวยสูง ใบหน้ายิ้ม นุ่งห่มหนังสือ สองมือพนมสูงเสมออก ชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นในลักษาการที่เรียกว่า "ประคองอัญชลี" บนที่นั่งด้านขวามีภาชนะรูปร่างคล้ายคนโทใส่น้ำ ด้านซ้ายมีภาชนะรูปทรงคล้ายขันหรือชามกับกล่องใส่ของ ฐานล่างมีภาพบุคคลกำลังแสดงความเคารพรูปกวาง มีภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องใช้ของฤาษี ซึ่งเครื่องใช้เหล่านี้พบประกอบลายปูนปั้นกลีบขนุนปรางค์ในสมัยลพบุรี

สาระสำคัญของจารึกบนฐานพระฤาษีกัมมะโลกล่าวถึงการสร้างพระธาตุดอยตุง โดยพระเจ้าอชุตราชเป็นผู้นำในการสร้างถวายแด่พระฤาษีกัมมะโล เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ฉลองพระธาตุ มีการสร้างตุง (ธง) ขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ดอยตุง" และมอบหมายให้ชาวลัวะเป็นผู้ดูแล

พิณเปี๊ยะ
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 25 หัวเปี๊ยะทำเป็นรูปหัวช้าง มีงวง มีหูกางใช้เป็นที่พาดสายทั้ง 2 ข้าง ส่วนปลายด้ามทำเป็นปลอกสำหรับเป็นที่เสียบแกนไม้ เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของล้านนา ที่มีประวัติพัฒนาการที่ยาวนาน

เหมาะสำหรับ

เยาวชน, ผู้ใหญ่, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเข้าใจประวัติศาสตร์ของเชียงแสน

เวลาทำการ

เปิดบริการ วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดบริการ วันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างประเทศ 100 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 
ที่อยู่: เลขที่ 702 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทรศัพท์: 053-777-102
โทรสาร: 053-777-102 ต่อ 28

เว็บไซต์

www.thailandmuseum.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: thailandmuseum.com

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 702 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 20.27351
ลองจิจูด: 100.07936

สถานที่ท่องเที่ยวภายในรัศมี 3 กิโลเมตร

 • วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

  วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

  เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู มีพระเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงแสน

  อ่านต่อ...

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
โรงแรมเชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์

โรงแรมเชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์

Chiang Saen River Hill Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 714 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 747 เมตร

เช็คราคา
เดอ ริเวอร์ บูติก รีสอร์ท

เดอ ริเวอร์ บูติก รีสอร์ท

De River Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 455 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 939 เมตร

เช็คราคา
เชียงแสนโกลเดนแลนด์รีสอร์ท

เชียงแสนโกลเดนแลนด์รีสอร์ท

Chiangsan Goldenland Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 663 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 36 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
จิน แม่โขง วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

จิน แม่โขง วิว รีสอร์ท แอนด์ สปา

Gin's Maekhong View Resort and Spa

ระดับ 2

ที่ตั้ง 225 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ระยะห่าง 1.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสยามไทรแองเกิล

โรงแรมสยามไทรแองเกิล

Siam Triangle Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 267 ม.9 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 52 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 246 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 1.79 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมเชียงแสนโกลเดนแลนด์

โรงแรมเชียงแสนโกลเดนแลนด์

Chiangsan Goldenland II Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 353 ม.5 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
ภูคำแสดเมาเท่นรีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูคำแสดเมาเท่นรีสอร์ท แอนด์ สปา

Phukhamsaed Mountain Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 193 ม.9 ถ.บ้านสันมะเค็ด-ดอยสะโง้ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านไร่ภูวรินทร์

บ้านไร่ภูวรินทร์

Banrai Phuwarin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 123 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.41 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมซีรีน แอท เชียงราย

โรงแรมซีรีน แอท เชียงราย

Serene at Chiang Rai Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 569 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 42 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 420 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
พิมพ์ภัทร รีสอร์ท

พิมพ์ภัทร รีสอร์ท

Pimphat Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 450 ม.1 ซ.สามเหลี่ยมทองคำ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.34 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
บ้านไทยรีสอร์ท สามเหลี่ยมทองคำ

บ้านไทยรีสอร์ท สามเหลี่ยมทองคำ

Baan Thai Resort Golden Triangle

ระดับ 3

ที่ตั้ง 525 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 35 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
บัวคำรีสอร์ท

บัวคำรีสอร์ท

Buakum Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 7 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านรินคำรีสอร์ท

บ้านรินคำรีสอร์ท

Ban Rin Kam Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 43 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
โกลเดนโฮม

โกลเดนโฮม

Golden Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง 41 ม.1 สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
คุ้มสุขรีสอร์ท

คุ้มสุขรีสอร์ท

Khumsuk Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 157 ม.1 สามเหลียมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
บัวคำรีสอร์ท ริเวอร์ไซด์

บัวคำรีสอร์ท ริเวอร์ไซด์

Buakum Resort Riverside

ระดับ 2

ที่ตั้ง 160 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท

อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท

Imperial Golden Triangle Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 222 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 73 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 319 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.02 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โกลเดนไอยรารีสอร์ท

โกลเดนไอยรารีสอร์ท

Golden Iyara Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 272 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
เกรทเตอร์ แม่โขง ลอดจ์

เกรทเตอร์ แม่โขง ลอดจ์

Greater Mekong Lodge

ระดับ 3

ที่ตั้ง ม.1 หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.28 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา สามเหลี่ยมทองคำ

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา สามเหลี่ยมทองคำ

Anantara Resort & Spa Golden Triangle

ระดับ 5

ที่ตั้ง 229 ม.1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 77 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฟร์ซีซั่น เทนเทด แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ

โฟร์ซีซั่น เทนเทด แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

ระดับ 5

ที่ตั้ง ถ.เชียงแสน-แม่สาย ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.8 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.12 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Silamanee Resort & Spa

Silamanee Resort & Spa

Silamanee Resort & Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 251 Moo 2 Srimuangchum

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mingalarpar Resort

Mingalarpar Resort

Mingalarpar Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 947 M.1 T.Pong-Ngam

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 21.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
Du Doi Suay Resort

Du Doi Suay Resort

Du Doi Suay Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 399 Phahonyothin Road (Km.879)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
Golden Nakara Maesai Resort

Golden Nakara Maesai Resort

Golden Nakara Maesai Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 224/1 moo.7 A.maesai T.pongngam

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Naam Resort

Ban Naam Resort

Ban Naam Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 343 M.3 Baanthumpla T.Pong-ngam Maesai

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baandin Laguna Resort

Baandin Laguna Resort

Baandin Laguna Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 333 Moo 5, T. Srimuangchoom

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Konngam Resort

Konngam Resort

Konngam Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 297 M.12 Baan Nam Cham T. Pongpa

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 22.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chong Nang Resort

Chong Nang Resort

Chong Nang Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 559 M.9

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ระยะห่าง 22.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Doi Tung View Resort

Doi Tung View Resort

Doi Tung View Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 101 Moo 10 T.Huaykrai A.Maesai

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
Rommanee Resort

Rommanee Resort

Rommanee Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 103 M.10 T.Huaykhai

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 23.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khunnam Rimtarn Resort

Khunnam Rimtarn Resort

Khunnam Rimtarn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง Ban Jong Soi 2 T. Phong Pha A.Maesai

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
นางฟ้า มินิ โฮเต็ล

นางฟ้า มินิ โฮเต็ล

Nangfa Mini Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 299 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 14 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
Maesairamleuk Resort

Maesairamleuk Resort

Maesairamleuk Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 196 M.11 Bannamjam,Soi5 Phongpha,A.Maesai

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 23.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
แม่คำ วิลล่า รีสอร์ท

แม่คำ วิลล่า รีสอร์ท

Mae Khum Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 255 ม.8 ซ.แม่คำบ้านใหม่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.22 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Pangsarapee Resort

Pangsarapee Resort

Pangsarapee Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122/1 Moo 6 Baansalacheungdoi, Huay Krai

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
Maekhong Delta Boutique Hotel

Maekhong Delta Boutique Hotel

Maekhong Delta Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 230/5-9 Phahonyothin Road

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 102 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
Poonyamantra Resort

Poonyamantra Resort

Poonyamantra Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 316 Moo 7, Tambol Mae Rai, Amphor Mae Chan

จำนวนห้องพัก 65 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 215 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Eight Guest House

The Eight Guest House

The Eight Guest House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 888 M.4 Wiangpangkham Maesai

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 8 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.2 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
พิงดอย รีสอร์ท

พิงดอย รีสอร์ท

Pingdoi Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122 ม.6 ซ.ศาลาเชิงดอย 15 หมู่ 6 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.93 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Ban Suan Resort

Ban Suan Resort

Ban Suan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 495 Moo 4, T. Viengpangkhum

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Umporn Resort

Umporn Resort

Umporn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11-12 Moo 5 T. Wiangpangkham

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ นอร์ธ วาเลนไทน์ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์

เดอะ นอร์ธ วาเลนไทน์ เบด แอนด์ เบรคฟาสต์

The North Valentine Bed and Breakfast

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263-263/1 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
After Glow Hostel

After Glow Hostel

After Glow Hostel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 139/5 M.4, Wieang Phang Kham, Maesai

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 406 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Wanliya Resort

Wanliya Resort

Wanliya Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 479 Moo 10 T.Weanpangkham

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ธรรมดา 4.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท

ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท

Rai Saeng Arun Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2 ม.3 บ้านผากุบ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.60 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
สวนสิริ รีสอร์ท

สวนสิริ รีสอร์ท

Suansiri Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 372 ม.3 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 30 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.83 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Navy Home Hotel

Navy Home Hotel

Navy Home Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 94/6 waingpangkam maesai

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 60 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chour Palace Hotel

Chour Palace Hotel

Chour Palace Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 114 Moo 3 T.Wiangpangkham

จำนวนห้องพัก 72 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phuview Resort

Phuview Resort

Phuview Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 685 M.3 T.Viengphangkum

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
เกรียงสุวรรณ เพลส

เกรียงสุวรรณ เพลส

K.S.Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 496 ม.4 ซ.ราชบุรี ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 24 ห้องพัก

ระยะห่าง 27.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพักไม้หอม

บ้านพักไม้หอม

Baan Maihorm Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 334 ม.3 ถ.ราษฏร์บูรณะ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 7 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.44 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Piyaporn Pavilion Hotel

Piyaporn Pavilion Hotel

Piyaporn Pavilion Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 925/36 Moo 1 T.Wiangphangkham A.Maesai

จำนวนห้องพัก 80 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
Piyapetch Place

Piyapetch Place

Piyapetch Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 925/1-2 Moo1 T.Wiangpangkam A.Maesai

จำนวนห้องพัก 95 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Piyaporn Hill Paradise Hotel

Piyaporn Hill Paradise Hotel

Piyaporn Hill Paradise Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 858 Moo 1 Viangpangkam

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Top North Hotel Maesai

Top North Hotel Maesai

Top North Hotel Maesai

ระดับ 3

ที่ตั้ง 306 Phaholyothin Maesai

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 30 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Ban Kong Kam

Ban Kong Kam

Ban Kong Kam

ระดับ 3

ที่ตั้ง 221/1 M.7 T.Koh Sai A.Mea Sai

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ระยะห่าง 28.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sornkeaw Resort

Sornkeaw Resort

Sornkeaw Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 579 M.1 T. Wiangpangkam

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ระยะห่าง 28.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
ม่อนผาคำ รีสอร์ท

ม่อนผาคำ รีสอร์ท

Monpacome Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1 ม.15 หมู่บ้านปางสามเขต ต.สี่พันไร่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 28.95 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
Doi Tung Lodge

Doi Tung Lodge

Doi Tung Lodge

ระดับ 4

ที่ตั้ง Doi Tung Development Project, Mae Fah Luang

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 130 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
วนาศรม รีสอร์ท

วนาศรม รีสอร์ท

Wanasom Wellness & Aesthetic Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 333 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 60 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 30 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.86 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ภูใจใส เมาท์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา

ภูใจใส เมาท์เท่น รีสอร์ท แอนด์ สปา

Phu Chaisai Mountain Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 388 ม.4 บ้านแม่สลองใน ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 364 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.50 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา

คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์ สปา

Katiliya Mountain Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 388/1 ม.4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 53 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 254 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 30.59 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ทานตะวัน รีสอร์ท

ทานตะวัน รีสอร์ท

Tantawan resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 121/3 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 31.35 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
มณีเทวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

มณีเทวา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Manee Dheva Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 352 ม.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.06 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
คัมปาย อพาร์ตเมนท์

คัมปาย อพาร์ตเมนท์

Kumpai Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 161 ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 55 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
ภูฟ้า วารี เชียงราย เรสซิเดนซ์

ภูฟ้า วารี เชียงราย เรสซิเดนซ์

Phufa Waree Chiangrai Residence

ระดับ 4

ที่ตั้ง 888 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 70 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 32.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมพอร์ทไซด์

โรงแรมพอร์ทไซด์

Portside Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 546 ม.1 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.00 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น

โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น

Chiangkhong Teak Garden Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 666 ม.8 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 32 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 163 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.04 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมน้ำโขง ริเวอร์ไซด์

โรงแรมน้ำโขง ริเวอร์ไซด์

Namkhong Riverside Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 174-176 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 36 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.11 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชียงของ กรีน อินน์ เรสซิเดนซ์

เชียงของ กรีน อินน์ เรสซิเดนซ์

Chiangkhong Green Inn Resident

ระดับ 2

ที่ตั้ง 89/4 ม.2 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 26 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 37 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.16 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
นางแล เมาเท่นวิว รีสอร์ท

นางแล เมาเท่นวิว รีสอร์ท

Nanglae Mountain View Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 22 ม.10 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 56 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
คุ้มสล่าศรี รีสอร์ท

คุ้มสล่าศรี รีสอร์ท

Khomsalasri Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 18 ม.12 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.27 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
โรงแรมเชียงของ ริเวอร์วิว

โรงแรมเชียงของ ริเวอร์วิว

Chiangkhong River View Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 141 ม.12 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.40 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เดอะ ริเวอร์ เฮ้าส์ แอท เชียงของ

เดอะ ริเวอร์ เฮ้าส์ แอท เชียงของ

The River House @ Chiang Khong

ระดับ 3

ที่ตั้ง 419 ม.12 ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 133 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 34.40 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ศิริพัฒน์ รีสอร์ท เชียงของ

ศิริพัฒน์ รีสอร์ท เชียงของ

Siripat Resort Chiang Khong

ระดับ 2

ที่ตั้ง 343 ม.16 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ระยะห่าง 34.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
โกลเด้น ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

โกลเด้น ไพน์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Golden Pine Resort and Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 291 ม.4 บ้านม่วงคำ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 78 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 46 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 35.95 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ริเวอร์ฮิล รีสอร์ท

ริเวอร์ฮิล รีสอร์ท

Riverhill Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 22 ม.6 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 36.76 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เด่นน้ำ เชียงราย รีสอร์ท

เด่นน้ำ เชียงราย รีสอร์ท

Den Num Chiang Rai Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 63 ม.5 บ้านเด่น ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ระยะห่าง 36.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
นางแลโฮม

นางแลโฮม

Nanglae Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง 177 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ระยะห่าง 37.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
นนทรีรีสอร์ท

นนทรีรีสอร์ท

Nontree Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 91 ม.13 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 38.50 กิโลเมตร

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 3.3/5 (3 โหวต)

เกี่ยวกับ ที่เที่ยวไทย

เว็บไซต์: http://www.teeteawthai.com