พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

Mrigadayavan Palace

ประวัติความเป็นมา

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์แห่งนี้ เริ่มสร้างในปีพ.ศ. 2466 บริเวณชายหาดที่ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างหาดสำราญกับหัวหิน พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างพระราชนิเวศน์โดยใช้ทุนทรัพย์น้อยที่สุด และโปรดให้มีลักษณะเรียบง่าย ไม่หรูหราวิจิตเช่นพระราชวังอื่นๆ การออกแบบเน้นความโปร่งโล่ง สมกับเป็นที่ประทับตากอากาศที่เข้ากับสภาพธรรมชาติและภูมิอากาศชายทะเล ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาเลียน สังกัดกรมโยธาธิการ ออกแบบพระราชนิเวศน์ตามแบบที่ทรงร่างด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง โดยมีช่างชาวจีนเป็นแรงงานหลัก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับ และพระราชทานนามว่า "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน" ด้วยมีพระราชประสงค์จะรักษาความหมายของชื่อเดิม "ห้วยทราย" ที่เรียกกันในท้องถิ่นไว้ เนื่องจากป่าในท้องที่ตำบลห้วยทรายเหนือชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าประเภทเนื้อทราย กวาง หรือที่ภาษามคธเรียกว่า "มฤค" ซึ่งมักมากินน้ำตามลำห้วย ทั้งยังเป็นชื่ออันเป็นสิริมงคล เพราะตรงกับชื่อ "ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน" ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาตามพุทธประวัติ พร้อมทั้งประกาศให้เขตพระราชนิเวศน์เป็นเขตอภัยทาน ห้ามไม่ให้ทำอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายด้วย

ปัจจุบันพระราชนิเวศน์มฤคทายวันถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งหนึ่ง และยังเป็นสถานที่น่าสนใจให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

หลังจากซื้อบัตรผ่านประตู และเดินผ่านทางเข้าไปแล้ว ทางด้านซ้ายมือจะเป็นอาคารจัดนิทรรศการ ส่วนทางด้านขวามือเป็นร้านค้า

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เมื่อออกจากอาคารนิทรรศการแล้ว จะพบกับสวนเวนิสวานิช ที่ออกแบบในสไตล์เรอเนสซอง และที่กำหนดสร้างไว้ ณ จุดหน้าสุดของเขตพระราชฐานก็เพื่อเป็นจุดนัดพบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เฉกเช่นเดียวกับเมืองเวนิส ที่เป็นสถานที่พบปะของผู้คนและเป็นแหล่งการค้า ในบทประพันธ์ของเช็กสเปียร์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็นหมู่อาคารแบบเปิดโล่งสองชั้น ใต้ถุนสูง  พื้นล่างเทคอนกรีต หลังคาเป็นทรงปั้นหยาแบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าวสี่เหลี่ยม เพดานสูง อาคารต่างๆ วางเรียงกันตามความยาวของชายหาด มีรูปทรงแบบเดียวกันหมด แต่ทุกหลังจะมีระเบียงและบันได ส่วนทางเดินจะเชื่อมติดต่อถึงกันตลอด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินติดต่อกันระหว่างพระตำหนักต่างๆ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ประทับทางทิศใต้ และส่วนที่อยู่ของข้าราชบริพารทางทิศเหนือ

ส่วนที่ประทับ ประกอบด้วยพระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ เชื่อมต่อถึงกันโดยมีชื่อคล้องจองกันว่า "พระที่นั่งสมุทพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์"

  1. พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปิดโล่งทั้งชั้นล่างและชั้นบน ทรงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจและศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งเป็นโรงละคร และที่ชุมนุมในโอกาสต่างๆพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  2. พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย ห้องสรง ห้องแต่งพระองค์ ห้องพระบรรทม และห้องทรงพระอักษรตามลำดับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  3. พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา และที่พำนักของ พระสุจริตสุดา พระสนมเอก นอกจากพระที่นั่งแล้วยังมีเรือนเล็กๆ เป็นที่อยู่ของข้าราชการฝ่ายใน

ส่วนที่อยู่ของข้าราชบริพาร อยู่นอกรั้วส่วนที่ประทับไปทางทิศเหนือ มีแนวถนนเลียบไปตามแนวชายหาด และมีอาคารบ้านพักข้าราชสำนักฝ่ายหน้าที่ตามเสด็จฯ รวมทั้งสิ้น 28 หลัง เกือบทั้งหมดเป็นโครงสร้างไม้มุงจาก

บริเวณด้านหน้าพระราชนิเวศน์เป็นสนามหญ้า สวนหย่อม และชายหาด มีเก้าอี้วางเรียงรายสำหรับนั่งพักผ่อน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

เหมาะสำหรับ

เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, คู่รัก, ผู้ชาย, ผู้หญิง, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม, เที่ยวเป็นคู่

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

  • ชมความงามและสถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
  • พักผ่อนหย่อนใจ

เวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ)
เวลา 8.30 - 16.30 น.

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (เฉพาะด้านล่างและโดยรอบ)
เด็ก 15 บาท
ผู้ใหญ่ 30 บาท

ค่าธรรมเนียมขึ้นชมหมู่อาคารพระที่นั่ง
30 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ที่อยู่: 1281 (ค่ายพระรามหก) ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์: 032-508444 - 5
โทรสาร: 032-508039

เว็บไซต์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

สถานที่ตั้ง

1281 (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่จอดรถ

มีที่จอดรถอยู่ด้านนอก ก่อนประตูทางเข้าซื้อบัตรผ่านประตู

การเดินทาง

โดยรถยนต์
จากอำเภอชะอำ ใช้ถนนเพชรเกษม ผ่านสี่แยกชะอำ โรงแรมรีเจนท์ชะอำ จนถึงหลัก กม.216 ซ้ายมือจะเป็นประตูทางเข้า ค่ายพระรามหก เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร มีป้ายบอกเป็นระยะ พระราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ริมทะเล

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 12.697518
ลองจิจูด: 99.962245

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
เฌอ รีสอร์ท

เฌอ รีสอร์ท

Cher Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 924 ถ.บุรีรมย์ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 36 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 1,054 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
สยามบีชชะอำรีสอร์ท

สยามบีชชะอำรีสอร์ท

Siambeach Cha-Am Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1390/9 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 118 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa

Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa

Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 854/2, Burirom Road, Cha-am

จำนวนห้องพัก 243 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1,152 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ

เดอะ รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ รีเจ้นท์ บีช ชะอำ

The Regent Chalet Regent Beach Cha-Am

ระดับ 4

ที่ตั้ง 849/21 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 160 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 356 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
เซรารีสอร์ท ชะอำ

เซรารีสอร์ท ชะอำ

Cera Resort Chaam

ระดับ 4

ที่ตั้ง 856 ถนน หาดสุขเสมอ ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 70 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 630 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 2.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
เพชรน้ำหนึ่ง รีสอร์ท

เพชรน้ำหนึ่ง รีสอร์ท

Phetnamneung Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1347/4 ถ.เพชรเกษม (ซ.เดียวกับโรงแรม Mida De Sea) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท

เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท

The Regent Cha Am Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 849/21 ถนนเพชรเกษม ชะอำ เพชรบุรี, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 560 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไมด้า เดอ ซี หัวหิน

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน

Mida De Sea Hua Hin Suite

ระดับ 4

ที่ตั้ง Soi Cha-am 93, Cha-Am District, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 100 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 620 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.36 กิโลเมตร

เช็คราคา
ยายย่า รีสอร์ท

ยายย่า รีสอร์ท

YaiYa Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1390/19 ถ.เพชรเกษม (ทรายใต้) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 836 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซันวิลล่า หัวหิน บลูลากูน คอนโดมีเนียม

ซันวิลล่า หัวหิน บลูลากูน คอนโดมีเนียม

Sunvillas Hua Hin Blue Lagoon Condominium

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1561/4 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 99 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

Sheraton Hua Hin Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 1573 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 240 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 85 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Jasmina Pool Villa & Service Apartment at Vimanlay, Cha-Am

Jasmina Pool Villa & Service Apartment at Vimanlay, Cha-Am

Jasmina Pool Villa & Service Apartment at Vimanlay, Cha-Am

ระดับ 5

ที่ตั้ง The Vimanlay Condominium 888 Suansonloy Road, Petchburi

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ วิมานเล เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

เดอะ วิมานเล เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

The Vimanlay Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 888 ถ.สวนสนลอย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 7 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
Villa Crystal Hua Hin

Villa Crystal Hua Hin

Villa Crystal Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง Prime Nature Villa, 1999 Phetchakasem Road,

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 3.96 กิโลเมตร

เช็คราคา
ติ๊กเพลซ

ติ๊กเพลซ

Tik's Place

ที่ตั้ง 1339/163-164 V.I.P Condo Chain ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
ยินดี บ้านพัก

ยินดี บ้านพัก

Yindee Baanpuk

ที่ตั้ง 1339/3 (ตรงข้าม VIP Condo Chain) ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
ริช บูติค โฮเต็ล

ริช บูติค โฮเต็ล

Rich Boutique Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1339/192-197 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 27 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 145 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท

เทวาศรม หัวหิน รีสอร์ท

Devasom Huahin Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 1446/23-1 ห้วยทรายใต้ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 24 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 606 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hansa Sea Side Serviced Apartments

Hansa Sea Side Serviced Apartments

Hansa Sea Side Serviced Apartments

ระดับ 4

ที่ตั้ง 182 Muangtalay Road, Cha-am Beachfront

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านหรรษา เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

บ้านหรรษา เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

Baan Hansa Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง 182 ถ.เมืองทะเล ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสีทะเล เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

บ้านสีทะเล เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

Baan Sea Talay Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 889/2-3 ถ.สวนสนลอย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 137 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสวนบวกหาด

โรงแรมสวนบวกหาด

Beach Garden Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 949/21 ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 182 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 535 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชะอำ ลิตเติ้ล ช้อป แอนด์ รีสอร์ท

ชะอำ ลิตเติ้ล ช้อป แอนด์ รีสอร์ท

Cha-am Little Shop & Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 803/24 ซ.สวนสนลอย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 4.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

Dusit Thani Hua Hin Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 1349 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 296 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 1,366 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
คาซาปาปาย่าบูทีค

คาซาปาปาย่าบูทีค

Casa Papaya Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 810/4 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Veranda Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 737/12 ถ.มุงทะเล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 118 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 372 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 4.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
การ์เด้น ฮิลส์ วิลล่า รีสอร์ท

การ์เด้น ฮิลส์ วิลล่า รีสอร์ท

Garden Hills Villa Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1369 ถ.สามพระยา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ระยะห่าง 5.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา

Springfield @ Sea Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 858 ถ.จำนงภูมิเวท ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 105 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 577 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
ลักซ์ วาเคชั่น

ลักซ์ วาเคชั่น

Lux Vacation

ระดับ 3

ที่ตั้ง 500 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
โบ๊ทเฮาส์ หัวหิน คอนโดมีเนียม

โบ๊ทเฮาส์ หัวหิน คอนโดมีเนียม

Boat House Hua Hin Condominium

ระดับ 4

ที่ตั้ง Condo B ห้อง 1707 (1508/269) 1500 ถ.เพชรเกษม (สายใต้) อ.ชะอำ เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
โบ๊ทเฮ้าส์ คอนโดมิเนียม

โบ๊ทเฮ้าส์ คอนโดมิเนียม

Boat House Condominium

ระดับ 3

ที่ตั้ง ตึกB ห้อง 1102 1500 ถ.เพชรเกษม (สายใต้) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
ปาล์ม เครสเซนต์ หัวหิน รีสอร์ท

ปาล์ม เครสเซนต์ หัวหิน รีสอร์ท

Palm Crescent Resort Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง ปาล์ม เครสเซนต์ คอนโดมีเนียม (สำนักงาน), ใน สนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลส์, 1466 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 5.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฮาเว่น รีสอร์ท

ฮาเว่น รีสอร์ท

Haven Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1449 ถ.ชลาสมุทร ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 53 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 472 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cheya Resort Hua Hin

Cheya Resort Hua Hin

Cheya Resort Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1463 Petchkasem Road, Before Hua Hin Air Port

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 70 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 6.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
เค็นโซ ลอดจ์ หัวหิน

เค็นโซ ลอดจ์ หัวหิน

Kenzo Lodge Huahin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1339/181-182 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.30 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีซั่นพาเลส หัวหิน

ซีซั่นพาเลส หัวหิน

Season Palace Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1995 ถนน เพชรเกษม, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 70 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 76 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน

เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน

The Residence Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1500 ถ.ชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (บ่อฝ้าย)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 26 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 124 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 7.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอิมพีเรียล เลควิว แอนด์ กอล์ฟคลับ

โรงแรมอิมพีเรียล เลควิว แอนด์ กอล์ฟคลับ

Imperial Lake View Hotel And Golf Club

ระดับ 3

ที่ตั้ง 80 ม.4 ถ.หุบกระพง-ปราณบุรี สนามกอล์ฟในชะอำ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 75 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 69 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
ศาลา แอท หัวหิน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โฮเต็ล

ศาลา แอท หัวหิน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ โฮเต็ล

Sala@ Hua Hin Service Apartment and Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 57/66, ซ.หัวหินระหว่าง3ถึง5 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 194 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 1,024 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

Grand Pacific Sovereign Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 334/1 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 14 ชั้น 224 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 2,233 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
กอซอ รีสอร์ท แอนด์ สปา

กอซอ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Kor Sor Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 132/82 ต.บ่อฝ่าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 46 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 169 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท

โรงแรมอัสสราวิลล่า แอนด์ สวีท

Asara Villa & Suite Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 53 หัวหิน ซ.5 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 96 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 732 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nong New House Cha-am

Nong New House Cha-am

Nong New House Cha-am

ระดับ 2

ที่ตั้ง 235/40 Ruamjit Rd., Cha-am

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
เบสท์เวสเทิร์นพลัสเซเรนิตี้

เบสท์เวสเทิร์นพลัสเซเรนิตี้

Best Western Plus Serenity

ระดับ 4

ที่ตั้ง 53/9 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 54 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 687 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 8.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสีขาวริมทะเล

บ้านสีขาวริมทะเล

Baan See Kao Rim Ta Lay

ระดับ 3

ที่ตั้ง 51/314 ซ.หัวหิน 5 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 8.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Anantara Resort & Spa Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 43/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 187 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 1,115 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Fern Talay

Baan Fern Talay

Baan Fern Talay

ระดับ 3

ที่ตั้ง 304/10 Ruamjit Rd

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sa-Lu Villa

Sa-Lu Villa

Sa-Lu Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 149/1 Moo 4 Sampraya Cha-am Phetchaburi 76120

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.08 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านวรรณดาวี หัวหิน

บ้านวรรณดาวี หัวหิน

Baanwandavee Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 84/36 บ้านบ่อฝ้าย ซ.หัวหิน 6 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านแสงจันทร์

โรงแรมบ้านแสงจันทร์

Baan Sang Chan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 305 ถ.หนองแจ้ง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมหินน้ำทรายสวย

โรงแรมหินน้ำทรายสวย

Hin Nam Sai Suay

ระดับ 3

ที่ตั้ง 41/48 ถ.เพชรเกษม ซ.หัวหิน7 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 96 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 1,346 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไวท์ แซนด์ บีช หัวหิน

โรงแรมไวท์ แซนด์ บีช หัวหิน

White Sand Beach Hotel Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 41/8 ซ.หัวหิน 7 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 99 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sea Sun Resort Cha Am

Sea Sun Resort Cha Am

Sea Sun Resort Cha Am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 264/33 Ruamjit Road, Cha-Am

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟีล แอท โฮม

ฟีล แอท โฮม

Feel At Home Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 27 ซ.หัวหิน9/1 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านลมทะเล

บ้านลมทะเล

Baan Lom Talay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 33/11 หัวหินซอย 9 ถ. เพชรเกษม, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท หัวหิน

เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท หัวหิน

The Hideaway Resort Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง ซ.หัวหิน 9 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 318 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
ทวิมุข บูติคโฮเต็ล

ทวิมุข บูติคโฮเต็ล

Tavimook Boutique Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 32/31 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 29 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
นัมเบอร์ 5 พูลวิว รีสอร์ท

นัมเบอร์ 5 พูลวิว รีสอร์ท

Number 5 Pool View Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง ถนนเจ้าลายซอย 5, ชะอำใต้, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 48 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phant Huahin Resort

Phant Huahin Resort

Phant Huahin Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 32/93 Huahin Soi 8 T. Huahin

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 122 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไอเรสท์

โรงแรมไอเรสท์

Ayrest Hua Hin Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 32/3 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 56 ห้องพัก

ระยะห่าง 9.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
รายา รีสอร์ท ชะอำ

รายา รีสอร์ท ชะอำ

Raya Resort Cha-Am

ระดับ 4

ที่ตั้ง 264/2 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cha-am Pool Villa

Cha-am Pool Villa

Cha-am Pool Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง Moo 8 Tumbon Khaoyai aumpur Cha-am Petchburi

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 9.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
สุชญา เฮ้าส์ หัวหิน

สุชญา เฮ้าส์ หัวหิน

Suchaya House Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 22/128 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
นฤมลบังกะโล

นฤมลบังกะโล

Narumon Bungalow

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263/38 ถนนร่วมจิต, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 35 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเรสท์ ดีเทล

โรงแรมเรสท์ ดีเทล

Rest Detail Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 19/119 ซ.หัวหิน 19 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 56 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 182 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
กู๊ดไนท์ ชะอำ มินิเทล

กู๊ดไนท์ ชะอำ มินิเทล

Good Night Cha-am Minitel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263/148-50 หาดชะอำใต้ ซอย 4, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 128 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
รุ่งอรัญ เดอ ชาเลต์

รุ่งอรัญ เดอ ชาเลต์

Rungaran De Challet

ระดับ 3

ที่ตั้ง 263/26 ซอย ชะอำใต้ 4 ถนน ร่วมจิต ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 104 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Thai Paradise South Residence

Thai Paradise South Residence

Thai Paradise South Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 255/17 Ruamchit Road,Tumbol Cha Am

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 9.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.45 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านดาหลา บูติค หัวหิน

บ้านดาหลา บูติค หัวหิน

Baan Da Laar Boutique Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง ถ.เพชรเกษม ซ.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 54 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไอสไตล์ หัวหิน

โรงแรมไอสไตล์ หัวหิน

I Style Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 19/112 ซอยหัวหิน 19 ถ. เพชรเกษม, ชายหาดหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 23 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 53 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา

โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา

Springfield Village Golf & Spa Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 193 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (สนามกอล์ฟในชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 120 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 187 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cha Am My House

Cha Am My House

Cha Am My House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234/64-66 Soi Bus Station, Cha Am

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฝน เกสท์เฮาส์

ฝน เกสท์เฮาส์

Fonz Guest House

ที่ตั้ง 235/42 ซ.อนัตชัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 10.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านทอฝัน เกสท์เฮาส์

บ้านทอฝัน เกสท์เฮาส์

Baan Tor Fun Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 235/25 ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
สวีทโฮม ชะอำ

สวีทโฮม ชะอำ

Sweet Home Cha-am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 234/28 ซ.ท่ารถทัวร์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phet Chang Thai Hotel

Phet Chang Thai Hotel

Phet Chang Thai Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234/38 Soi Bus Station, Ruam Chit Road, Cha Am

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฝัน-ดี บูติคโฮเต็ล ชะอำ

ฝัน-ดี บูติคโฮเต็ล ชะอำ

Fun-D Boutique Hotel Cha Am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 698/39 ถ. เพชรเกษม เมืองชะอำ, ชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 27 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 96 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Lung Dee's Guesthouse

Lung Dee's Guesthouse

Lung Dee's Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 234/76-80 Soi Bus Station Phetchaburi

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 17 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
สยามจัสมิน โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์

สยามจัสมิน โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์

Siam Jasmine Hotel and Restaurant

ระดับ 3

ที่ตั้ง 304/9, ถนนเจ้าลาย (ซอยท่ารถทัวร์), ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 10.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Taveekit Apartment

Baan Taveekit Apartment

Baan Taveekit Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 17/151 Soi Huahin 23 Petchkasem Rd.

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเดอะไบฮาย

โรงแรมเดอะไบฮาย

Baan Nilawan Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 89 ม.5 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 119 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
เอช 23 หัวหิน โฮเต็ล

เอช 23 หัวหิน โฮเต็ล

H23 Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 17/79-81 ซ.หัวหิน 23/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเอเชียชะอำ

โรงแรมเอเชียชะอำ

Asia Cha-am Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 251 ถนน ร่วมจิต, ชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 214 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 63 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านลานสวน รีสอร์ท

บ้านลานสวน รีสอร์ท

Banlansuan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 261/2 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 34 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 539 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 10.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Srisawat Resort

Srisawat Resort

Srisawat Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 267/5 Narathip Road Tambon Cha Am

จำนวนห้องพัก 31 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 81 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
Blue Lagoon Guest House & Bar

Blue Lagoon Guest House & Bar

Blue Lagoon Guest House & Bar

ระดับ 2

ที่ตั้ง 262/14 soi Plaza, Cha-am

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไทปัน รีสอร์ท แอนด์ คอนโดมีเนียม

ไทปัน รีสอร์ท แอนด์ คอนโดมีเนียม

Tai Pan Resort & Condominium

ระดับ 4

ที่ตั้ง ซอย หัวหิน 56, เขาหินเหล็กไฟ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 29 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
JJ Hotel Cha Am

JJ Hotel Cha Am

JJ Hotel Cha Am

ระดับ 2

ที่ตั้ง 277/2 Ruamjit Road, Cha am Beach,

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.02 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะอิมพีเรียลหัวหินบีชรีสอร์ท

เดอะอิมพีเรียลหัวหินบีชรีสอร์ท

Imperial Hua Hin Beach Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 11/66 ถ.เลียบวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 124 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 512 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพันทาย รีสอร์ท

บ้านพันทาย รีสอร์ท

Bannpantai Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 31 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 680 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิรันดรรีสอร์ท

นิรันดรรีสอร์ท

Nirundorn Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 247/7 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 57 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
Charlie House

Charlie House

Charlie House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241/60-61 Ruamjit Rd. Cha-am

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 14 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Charlie Place

Charlie Place

Charlie Place

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241/44 Ruamchit Rd., Cha-Am Beach

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sala Thai Guesthouse

Sala Thai Guesthouse

Sala Thai Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 241/52-53 Soi Norton Cha-am Petchburi

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ระยะห่าง 11.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Golf Bungalows Resort

Golf Bungalows Resort

Golf Bungalows Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 8/1 Soi 9, Banchaam 1 Road, Cha-am

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Cha Am Villa Beach

Cha Am Villa Beach

Cha Am Villa Beach

ระดับ 3

ที่ตั้ง 241/2 Ruamjit Rd., Cha-Am Beach

จำนวนห้องพัก 105 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมซีซ่าการ์เดน

โรงแรมซีซ่าการ์เดน

Zea Za Garden Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 8/291 ซ.สมอโพรง ถ.เลียบคลอง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหินเหล็กไฟ)

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 45 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน วันวาน รีสอร์ท

หัวหิน วันวาน รีสอร์ท

Hua Hin Wunwan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/91 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.48 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pud Duj Pien

Baan Pud Duj Pien

Baan Pud Duj Pien

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1432/12 Petkasam Cham-am

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฟิร์ส & ฟิลด์ บอม-เดีย รีสอร์ท

เฟิร์ส & ฟิลด์ บอม-เดีย รีสอร์ท

First & Field Bom-Dia Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 247/21 ถ.ชาวเล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Ton Mai Apartment

Baan Ton Mai Apartment

Baan Ton Mai Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 8/322 Samorprong Village Klongcholpratan Road

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.55 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Yusabai

Baan Yusabai

Baan Yusabai

ระดับ 2

ที่ตั้ง Soi Hua Hin 33

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมพิมานเพลินวาน

โรงแรมพิมานเพลินวาน

Piman Plearnwan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/90-95 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชาอินน์ แอ็ท ชะอำ

ชาอินน์ แอ็ท ชะอำ

Cha Inn@ Cha-am

ระดับ 3

ที่ตั้ง 274/34 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 213 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
Scandy Resort

Scandy Resort

Scandy Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 274/32-33 Ruamjit Road

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
เมจิกเฮ้าส์ โฮสเทล

เมจิกเฮ้าส์ โฮสเทล

Magic House Hostel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 241/62 ถนน ร่วมจิต หาดชะอำ, ชายหาดชะอำ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 33 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฟิร์สท & ฟีลด์ เรสซิเดนซ์

เฟิร์สท & ฟีลด์ เรสซิเดนซ์

First & Field Resident

ระดับ 2

ที่ตั้ง 247/20 ซ.ชะอำเหนือ 1 หาดเจ้าลาย ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
Deelek Guesthouse and Restaurant 2

Deelek Guesthouse and Restaurant 2

Deelek Guesthouse and Restaurant 2

ระดับ 2

ที่ตั้ง 274/2-3 Ruamchit Road, Cha Am

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
Deelek Guesthouse & Restaurant 1

Deelek Guesthouse & Restaurant 1

Deelek Guesthouse & Restaurant 1

ระดับ 3

ที่ตั้ง 225/30-36 Ruamchit Road, Cha Am

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมยูนิโคแซนดารา

โรงแรมยูนิโคแซนดารา

Unico Grand Sandara

ระดับ 4

ที่ตั้ง 241/4 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 68 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 877 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหินมณีสยาม รีสอร์ท

หัวหินมณีสยาม รีสอร์ท

Hua Hin Manee Siam Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 17/17 ซ.ชลประทาน 30 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 12 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Black Mountain Golf Condominium Hua Hin

Black Mountain Golf Condominium Hua Hin

Black Mountain Golf Condominium Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 565 Moo 7 Nonghieng

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 3 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.97 กิโลเมตร

เช็คราคา
Little Nordic Cha Am Apartment

Little Nordic Cha Am Apartment

Little Nordic Cha Am Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง 259/24 Ruamchit Road, Cha-am Beach,

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ระยะห่าง 11.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Paisiri Hotel

Paisiri Hotel

Paisiri Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 259/9 Cha-am Beach, Ruamchit Road

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 11.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
Deelek Guesthouse and Restaurant 3

Deelek Guesthouse and Restaurant 3

Deelek Guesthouse and Restaurant 3

ระดับ 3

ที่ตั้ง 255/10 Ruamchit Road Cha Am

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
Urs Treff Guesthouse

Urs Treff Guesthouse

Urs Treff Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 208/6 Ruamchit Road

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ

โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ

Golden Beach Cha-Am Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 208/14 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 20 ชั้น 203 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 655 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เฮิร์บส์ โฮเต็ล บาย เดอะ ซี

เดอะ เฮิร์บส์ โฮเต็ล บาย เดอะ ซี

The Herbs Hotel By The Sea

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/12 ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.39 กิโลเมตร

เช็คราคา
อาคา กุฏิ รีสอร์ท

อาคา กุฏิ รีสอร์ท

AKA Guti Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 152 ม.7 บ้านหนองเฮียง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหินเหล็กไฟ)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 19 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 186 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมลองบีช ชะอำ

โรงแรมลองบีช ชะอำ

Long Beach Cha-Am Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 225/75 ถ.เลียบชายหาด ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 193 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 159 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
โอมาโฮม

โอมาโฮม

Oma Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง 2/76 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฮมบีช

โฮมบีช

Home Beach

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1/10-11 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
ธารามันตรารีสอร์ท

ธารามันตรารีสอร์ท

Tara Mantra Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 225/99 ถ.เลียบชายหาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 130 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชะอำซีไซด์

โรงแรมชะอำซีไซด์

Cha-Am Seaside Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 223/30 ถ.ร่วมจิต ปากซอยชะอำเหนือ10 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม นานา เฮ้าส์

โรงแรม นานา เฮ้าส์

Nana House Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 208/3-4 ถ.ร่วมจิต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 54 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
Beakgom House

Beakgom House

Beakgom House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 19/10 Khao Noi Village AV6, Soi Hua Hin 56

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 12.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไทย แบมบูรีสอร์ท

ไทย แบมบูรีสอร์ท

Thai-Bamboo Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 100 หมู่ 9 บางกระพง เขาใหญ่, เขาใหญ่ (ชะอำ), หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
Casa Di Kuppie

Casa Di Kuppie

Casa Di Kuppie

ระดับ 4

ที่ตั้ง Moo 7 Hin Lek Fai

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 12.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน กอล์ฟ วิลล่า

หัวหิน กอล์ฟ วิลล่า

Hua Hin Golf Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง ซ.หัวหิน 41 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 131 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Naab Holiday Home

Baan Naab Holiday Home

Baan Naab Holiday Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง Hua Hin 45, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 12.65 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมดูน หัวหิน

โรงแรมดูน หัวหิน

Dune Hua Hin Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 5/5 ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชบาเพลส

ชบาเพลส

Chaba Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 27-96 ซ.หัวหิน56 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 114 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pinto Hua Hin

Baan Pinto Hua Hin

Baan Pinto Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 4/49 Nabkekart Road,

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ระยะห่าง 12.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
99 Cha-am Guesthouse

99 Cha-am Guesthouse

99 Cha-am Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 208/9-10 Raumjit Road Tumbon Cha-am Aumpur Cha-am Petchburi

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 6.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม เดอะ เฮิร์บ หัวหินทาวน์

โรงแรม เดอะ เฮิร์บ หัวหินทาวน์

The Herbs Hotel Hua Hin Town

ระดับ 4

ที่ตั้ง 8/95 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suksiri Hotel

Baan Suksiri Hotel

Baan Suksiri Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 7/199 Liapkhlongchonbrathan Rd. Huahin

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Nerry

Baan Nerry

Baan Nerry

ระดับ 2

ที่ตั้ง 4/47 Nabkehad road

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ระยะห่าง 12.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
เอเวอร์กรีน บูติค โฮเต็ล

เอเวอร์กรีน บูติค โฮเต็ล

Evergreen Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/91 ซ.47 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 73 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 12.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
OK Apartment

OK Apartment

OK Apartment

ระดับ 1

ที่ตั้ง 7/178 Soi Moobaan Kaonoi

จำนวนห้องพัก 64 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
เฮ้ด ร๊อค โฮม

เฮ้ด ร๊อค โฮม

Head Rock Home

ระดับ 3

ที่ตั้ง 8/6 ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
กลอรี่เพลส

กลอรี่เพลส

Glory Place

ระดับ 3

ที่ตั้ง 10/241 ถ.เลียบคลองชลประทาน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 96 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 292 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
อาคา รีสอร์ท

อาคา รีสอร์ท

AKA Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 152 ม.7 หมู่บ้านหนองเหียง ซ.หัวหิน 58 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหินเหล็กไฟ)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 48 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 1,052 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
อคะไม รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์

อคะไม รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์

Green Gallery Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 269​​/M9 หมู่บ้านเอกมัยวิลเลจ ซ.อำนวยพล ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหินเหล็กไฟ)

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 31 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.15 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน ไอรูมส์

หัวหิน ไอรูมส์

Hua Hin-iRooms

ระดับ 3

ที่ตั้ง 16/18 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 36 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เฮ็น หัวหิน

เดอะ เฮ็น หัวหิน

The Hen Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 31 (สำนักดิศกุล) ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 76 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
Debo Cafe & Room

Debo Cafe & Room

Debo Cafe & Room

ระดับ 2

ที่ตั้ง Soi Hua Hin 51, Naebkhehars Road

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม แนบเคหาสน์

โรงแรม แนบเคหาสน์

Naab K Heart Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 10 ถ.แนบเคหาสน์, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
คลับ แมงโก้

คลับ แมงโก้

Club Mango

ระดับ 3

ที่ตั้ง 320 หมู่1 ต.หินเหล็กไฟ ,อ.หัวหิน, เขาหินเหล็กไฟ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน พาราไดซ์ แฟมิลี่ แอนด์ เฟรนด์

หัวหิน พาราไดซ์ แฟมิลี่ แอนด์ เฟรนด์

Hua Hin Paradise Family & Friends

ระดับ 2

ที่ตั้ง 330 ม.7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

เกือบดี 5.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
พุทธรักษา รีสอร์ท

พุทธรักษา รีสอร์ท

Putahracsa Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 22/65 ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 59 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 1,113 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน เพลส เกสท์เฮาส์

หัวหิน เพลส เกสท์เฮาส์

Hua Hin Place Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 43/21 ถนน แนบเคหาสน์, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 27 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 69 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน พาราไดซ์ บูติค เกสท์ เฮ้าส์

หัวหิน พาราไดซ์ บูติค เกสท์ เฮ้าส์

Hua Hin Paradise Boutique Guest House

ระดับ 2

ที่ตั้ง 45/9 ถ.เดชานุชิต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 13 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Klang Hua Hin Condo & Resort

Baan Klang Hua Hin Condo & Resort

Baan Klang Hua Hin Condo & Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 30/54, Petchakasem Road, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 315 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน มงคล รีสอร์ท

หัวหิน มงคล รีสอร์ท

Hua Hin Mongkol Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 223/92 ซอยหัวหิน 70 หมู่ 15 ถ. เพชรเกษม, เขาหินเหล็กไฟ, หัวหิน / ชะอำ 77110

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมจีเฮ้าส์

โรงแรมจีเฮ้าส์

G House Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2/225 ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ถ.หัวหิน-หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 60 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 645 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านชเลราญ หัวหิน

บ้านชเลราญ หัวหิน

Baan Chalelarn Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11 ถนน ชมสินธุ์ ซอย หัวหิน 55, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 20 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.75 กิโลเมตร

เช็คราคา
อารีเฮ้าส์

อารีเฮ้าส์

Aree's House

ระดับ 1

ที่ตั้ง 130/3 ถ.ชมศิลป์ ซ.55 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
All Nations 55 Hotel

All Nations 55 Hotel

All Nations 55 Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 64/4 Naabkhehart Road, Soi Hua Hin 55

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 12 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 8 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอารยา เรสซิเดนซ์

โรงแรมอารยา เรสซิเดนซ์

Araya Residence Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 15/1 ถ.ชมสินธุ์ ซ.หัวหิน 55 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 194 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
วิคเตอร์ เรสซิเดนซ์

วิคเตอร์ เรสซิเดนซ์

Victor Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง ถ.นเรศดำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ระยะห่าง 13.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Royal Pavilion Hua Hin

Royal Pavilion Hua Hin

Royal Pavilion Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 40/88 Phetkasem Rd

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 95 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 325 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
โซเฟียโฮเท็ล (ชื่อเดิม ท็อบ มาร์ค โฮเต็ล)

โซเฟียโฮเท็ล (ชื่อเดิม ท็อบ มาร์ค โฮเต็ล)

Sofia Hotel (Top Mark's Hotel Hua Hin)

ระดับ 2

ที่ตั้ง 100/4-6 ถ.พูนสุข, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 19 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
เอ็มแอนด์เอ เกสต์เฮาส์

เอ็มแอนด์เอ เกสต์เฮาส์

M & A Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 100/1 poonsuk road Hua Hin, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
คิงส์ โฮม หัวหิน โฮมสเตย์

คิงส์ โฮม หัวหิน โฮมสเตย์

King's Home Hua Hin Homestay

ระดับ 2

ที่ตั้ง 9 ถ.พูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 22 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
การุณ เกสท์เฮาส์

การุณ เกสท์เฮาส์

Karoon Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 80 ถนนนเรศดำริห์ ต.หัวหิน, ชายหาดหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ 77110

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดี 6.5 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบลูเมาน์เท่น หัวหิน

โรงแรมบลูเมาน์เท่น หัวหิน

Blue Mountain Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 40/90 ถ.ห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 94 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เซลติค อินน์

เดอะ เซลติค อินน์

The Celtic Inn

ระดับ 1

ที่ตั้ง ถ.ชมสินธุ์ ซ.55 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชเลราญ

โรงแรมชเลราญ

Chalelarn Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 53/1 ซ.แพร่พันธ์ ถ.แนบเคหาสน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 41 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 1,140 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชมสินธุ์หัวหิน

โรงแรมชมสินธุ์หัวหิน

Chomsin Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 130/4 ซ.หัวหิน 55 ถ.ชมสินธุ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมทัศนีย์ (ชื่อเดิม บ้านทัศนีย์)

โรงแรมทัศนีย์ (ชื่อเดิม บ้านทัศนีย์)

Thasanee Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 76/5 ซ.55/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 21 ห้องพัก

ระยะห่าง 13.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านดาวรีสอร์ท

บ้านดาวรีสอร์ท

Baan Dow Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 10 ม.14 ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหินเหล็กไฟ)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 12 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.87 กิโลเมตร

เช็คราคา
Tid Tarad Hostel Hua Hin

Tid Tarad Hostel Hua Hin

Tid Tarad Hostel Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 152/6 Chomsin Road (Hua Hin 70)

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 9.0 คะแนนเฉลียจาก 15 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซันนี่ เฮ้าส์ เกสต์เฮ้าส์

ซันนี่ เฮ้าส์ เกสต์เฮ้าส์

Sunny House Guest House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 164/5 ถ.เลียบทางรถไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 52 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
ออล เนชั่น เกสท์เฮ้าส์

ออล เนชั่น เกสท์เฮ้าส์

All Nations Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 10,10/1 ถ.เดชานุชิต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
Victor Guesthouse

Victor Guesthouse

Victor Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 60 Naresdamri Rd.

จำนวนห้องพัก 25 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 77 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.92 กิโลเมตร

เช็คราคา
ลานนาเกสท์เฮาส์

ลานนาเกสท์เฮาส์

Lanna Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21/1 ถ.นเรศดำริห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.93 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านพักมดเกสท์เฮ้าส์

บ้านพักมดเกสท์เฮ้าส์

Mod Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 116 ถ.นเรศดำริห์ ชายหาดหัวหิน, ชายหาดหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 34 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 39 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Permchan Guesthouse

Baan Permchan Guesthouse

Baan Permchan Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 72/13 Soi Hua Hin 72 Dechanuchit Rd.

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 16 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมแซนด์อินน์

โรงแรมแซนด์อินน์

Sand Inn Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 38/1-4 ถ.พูลสุข หัวหิน, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 21 ห้องพัก

ธรรมดา 4.9 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.07 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา

Hilton Hua Hin Resort and Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 33 ถ.นเรศดำริห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 17 ชั้น 296 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 1,221 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
เลส์ โบโบ้ แบคแพ็คเกอร์ โฮสเทล

เลส์ โบโบ้ แบคแพ็คเกอร์ โฮสเทล

Les BoBo'S Backpacker Hostel

ระดับ 1

ที่ตั้ง 72/12 ถ.เดชานุชิต, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 77 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Phu Mai Hom

Baan Phu Mai Hom

Baan Phu Mai Hom

ระดับ 2

ที่ตั้ง 52 Moo 6, Huay-Sai Nua, Petchkasem Rd., Cha-Am

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hua Hin Avenue Hotel

Hua Hin Avenue Hotel

Hua Hin Avenue Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 18/5 Sa-Song Road Hua Hin Prachuabkirikhan

จำนวนห้องพัก 11 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านมัณฑนา

โรงแรมบ้านมัณฑนา

Baan Manthana Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24/10 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 75 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 216 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sukwilai Hotel

Sukwilai Hotel

Sukwilai Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21 Soi Binthabath Poon Suk Road

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านมัณฑนา

โรงแรมบ้านมัณฑนา

Baan Manthana Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24/10, ถ.สระสรง, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ

จำนวนห้องพัก 75 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 40 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.20 กิโลเมตร

เช็คราคา
มายเพลซแอทหัวหิน

มายเพลซแอทหัวหิน

My Place @ Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 17 ซอยหัวหิน 74 ถนน อำนวยสิน, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.22 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมทิพย์อุไร ซิตี้

โรงแรมทิพย์อุไร ซิตี้

Thipurai City Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 8/5-7 ซ.กาญจนาไม ถ.พูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 76 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 631 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.23 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Pa Ploy

Baan Pa Ploy

Baan Pa Ploy

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/1 Poonsuk Rd.,

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.25 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sakulwilai Hotel

Sakulwilai Hotel

Sakulwilai Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4 Soi Binthabath Poon Suk Road

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
ธนวิทย์ เฮาส์ โฮเต็ล

ธนวิทย์ เฮาส์ โฮเต็ล

Tanawit House Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 64/1 ซ.หัวหิน 74 ถ.อำนวยสินธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.26 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mr. Dan Guesthouse

Mr. Dan Guesthouse

Mr. Dan Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 6 Amnuaysin Rd,

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดี 6.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
เซย์ชีส เกสต์เฮ้าส์

เซย์ชีส เกสต์เฮ้าส์

Say Cheese Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง Amnuaysin Rd 6/4 Soi 74

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหินโคโลเนด โฮเท็ล

หัวหินโคโลเนด โฮเท็ล

Hua Hin Colonnade Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 110/1 ถนนเพชรเกษม, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 40 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 226 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mamas Guesthouse

Mamas Guesthouse

Mamas Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 6/6 Amnuaysin Road Soi Hua Hin 74

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 12 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซิตี้ บีช รีสอร์ท

ซิตี้ บีช รีสอร์ท

City Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 16 ถ.ดำเนิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 162 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 403 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
ธนวิทย์ โฮเต็ล แอนด์ สปา

ธนวิทย์ โฮเต็ล แอนด์ สปา

Tanawit Hotel & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 64/1 ถ.อำนวยสิน ซ.หัวหิน 74 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 8 ชั้น 131 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 1,459 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสิริน

โรงแรมสิริน

Sirin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 6/3 ถ.ดำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 25 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 214 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.28 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชบา ชาเล่ต์

ชบา ชาเล่ต์

Chaba Chalet

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1/18 ถ.สระสรง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 170 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านสมบุญ เกสท์เฮาส์

บ้านสมบุญ เกสท์เฮาส์

Baan Somboon Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 13/4 ซอย เกษมสัมพันธ์ ถ. ดำเนินเกษม, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.38 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฮเท็ล แอลลีย์ หัวหิน

โฮเท็ล แอลลีย์ หัวหิน

Hotel Alley Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/5 ซ.เกษมสัมพันธ์ ถ.ดำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมวรรณารา หัวหิน

โรงแรมวรรณารา หัวหิน

Wannara Hotel Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 174/9 ถ.นเรศดำริห์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 44 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 357 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Soontree Guesthouse

Soontree Guesthouse

Soontree Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/2 Damnernkasem Road

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
เซ็นธารา แกรนด์บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน

เซ็นธารา แกรนด์บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน

Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 1 ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 249 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 929 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.41 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านไพลิน ฮอลิเดย์โฮม

บ้านไพลิน ฮอลิเดย์โฮม

Baan Pailin Holiday Home

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/8 ซ.เกษมสัมพันธ์ ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 14.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
Hua Hin Grand Hotel & Plaza

Hua Hin Grand Hotel & Plaza

Hua Hin Grand Hotel & Plaza

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222/2 Petchkasem Road

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 71 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.46 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมหัวหินไวท์แซนด์

โรงแรมหัวหินไวท์แซนด์

Hua Hin White Sand Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 174/1 ถ.นเรศดำริห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 27 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 419 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมรอยัล เอ็กซ์เพรส หัวหิน

โรงแรมรอยัล เอ็กซ์เพรส หัวหิน

Royal Express Inn Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 79/9 ถนน เพชรเกษม (ตรงข้าม หันหินซอย 78), หัวหิน, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 94 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านนิลรัตน์

บ้านนิลรัตน์

Baannilrath

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 35 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.52 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซิติน ลอฟท์ หัวหิน

ซิติน ลอฟท์ หัวหิน

Citin Loft Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 120/22 ถ.เพชรเกษม ซ.หัวหิน 78 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 51 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 742 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
Palada Guesthouse

Palada Guesthouse

Palada Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 178/5 Naresdamri Road

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 59 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.60 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านลักษสุภา รีสอร์ท

บ้านลักษสุภา รีสอร์ท

Baan Laksasubha Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 53/7 ถ.นเรศดำริห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 40 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 500 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.61 กิโลเมตร

เช็คราคา
Chada Guesthouse Hua Hin

Chada Guesthouse Hua Hin

Chada Guesthouse Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 178/201 Soi Hua Hin 80, Phetkasem Road

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 10 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Shed Guesthouse

The Shed Guesthouse

The Shed Guesthouse

ระดับ 1

ที่ตั้ง 94/7 Naebkehardt Rd. Huahin

จำนวนห้องพัก 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 14.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
ดูดิ เกสต์เฮ้าส์

ดูดิ เกสต์เฮ้าส์

Doodi Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 256/10-11 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

เกือบดี 5.6 คะแนนเฉลียจาก 23 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
Laila Food and Drink Guesthouse

Laila Food and Drink Guesthouse

Laila Food and Drink Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 178/55-56 Soi Hua Hin 80

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเคป นิทรา

โรงแรมเคป นิทรา

Cape Nidhra Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง ซ.หัวหิน 65-67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 59 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 362 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านปั้น หัวหิน

บ้านปั้น หัวหิน

Baan Paan Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 222/103 ซ.หัวหิน 86 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 28 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 14.94 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซันไชน์เกสท์เฮาส์

ซันไชน์เกสท์เฮาส์

Sunshine Guest House

ระดับ 1

ที่ตั้ง 113/30 ซ.หัวหิน 67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 18 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
ไอ หลับ อยู่ เกสท์เฮาส์

ไอ หลับ อยู่ เกสท์เฮาส์

I Lub U Guest House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 5/285 ซ.หัวหิน 88 ถ.เลียบรถไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.12 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมหัวหิน มาร์ควิน ลอดจ์

โรงแรมหัวหิน มาร์ควิน ลอดจ์

Hua Hin Markwin Lodge Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 21/109 ซ.หัวหิน 88 ถ.รถไฟฝั่งตะวันตก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 752 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
นิลาวัน เกรสเฮาส์

นิลาวัน เกรสเฮาส์

Nilawan Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 113/18 ซ.หัวหิน 67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 39 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.24 กิโลเมตร

เช็คราคา
Bossesbodega Guesthouse

Bossesbodega Guesthouse

Bossesbodega Guesthouse

ระดับ 3

ที่ตั้ง 113/32,Soi Hua-Hin 67, Hua-Hin ,Prachuabkirikhan

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

เกือบดี 5.9 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Leng Hotel

Leng Hotel

Leng Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 113/14-15 Phetkasem Rd.

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมรามายาห์

โรงแรมรามายาห์

Rahmahyah Hotel

ระดับ 1

ที่ตั้ง 113/10 ซ.หัวหิน 67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเอแอนด์บี

โรงแรมเอแอนด์บี

A&B Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 113/16-17 ซ.หัวหิน 67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 80 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมวีรันดา ลอดจ์

โรงแรมวีรันดา ลอดจ์

Veranda Lodge Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 113 ซ.หัวหิน 67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 366 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านบาหยัน

โรงแรมบ้านบาหยัน

Baan Bayan Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 119 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 21 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 384 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมวีรวัลย์ แอท หัวหิน

โรงแรมวีรวัลย์ แอท หัวหิน

Veerawan Hotel @ Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 1/203 ซ.หัวหิน 88 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 28 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 123 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.37 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมทิพย์อุไร บีช

โรงแรมทิพย์อุไร บีช

Thipurai Beach Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 113/27-29 ซ.หัวหิน67 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 36 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 67 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan San Dao Service Apartment

Baan San Dao Service Apartment

Baan San Dao Service Apartment

ระดับ 3

ที่ตั้ง Opposite Hua Hin Market Village, Pechkasem Road

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 7 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.43 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านทะเลสำราญ

โรงแรมบ้านทะเลสำราญ

Baan Talay Samran Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 135/2 ถ.คลองเทียน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 189 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
จัสท์เบ้ด@บ้านราชดำเนินหัวหิน

จัสท์เบ้ด@บ้านราชดำเนินหัวหิน

Justbeds@Baan Rajdamnern Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 127/19 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 22 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 263 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
เบลเลยา รีสอร์ท หัวหิน

เบลเลยา รีสอร์ท หัวหิน

Bellaya Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 236/24 ซ.หัวหิน 88/1 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 24 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
ละออ รีสอร์ท

ละออ รีสอร์ท

La-or Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 6/398 ซ.หัวหิน 88 หมู่บ้านทางรถไฟฝั่งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 24 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Blueberry Hua Hin Hotel

Blueberry Hua Hin Hotel

Blueberry Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 123/245 Petchakasem Road.T. Hua Hin

จำนวนห้องพัก 50 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 34 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.67 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซันไชน์โฮสเทล

ซันไชน์โฮสเทล

Sunshine Hostel

ระดับ 2

ที่ตั้ง 250/132 ซ.หัวหิน 92 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 14 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 76 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Keaw Ngam Holiday Home

Baan Keaw Ngam Holiday Home

Baan Keaw Ngam Holiday Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง Hua Hin Soi 92, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.79 กิโลเมตร

เช็คราคา
Pearl@Hua Hin Apartment

Pearl@Hua Hin Apartment

Pearl@Hua Hin Apartment

ระดับ 2

ที่ตั้ง 250/88 Petchakasem Rd., Hua Hin 94

จำนวนห้องพัก 40 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 27 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
อมรา รีสอร์ท หัวหิน

อมรา รีสอร์ท หัวหิน

Amara Resort Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 16/55 ซ.หัวหิน 94 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 40 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 325 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
โฮเทล เดอ ลา เปซ์ ชะอำ

โฮเทล เดอ ลา เปซ์ ชะอำ

Hotel de la Paix Cha-Am

ระดับ 5

ที่ตั้ง 115 ม.7 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 79 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 1,299 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
G Hua Hin Resort & Mall

G Hua Hin Resort & Mall

G Hua Hin Resort & Mall

ระดับ 4

ที่ตั้ง 250/201, Soi Hua Hin 94, Phetchkasem Rd

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 79 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 288 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
Mykonos Service Apartment

Mykonos Service Apartment

Mykonos Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง Hua Hin, Petchakasem Road

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
สไมล์ หัวหิน รีสอร์ท

สไมล์ หัวหิน รีสอร์ท

Smile Hua Hin Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 250/138 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 39 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 97 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.89 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านหัวหิน

โรงแรมบ้านหัวหิน

Baan Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 6/14 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 30 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมนราวรรณ

โรงแรมนราวรรณ

Narawan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 250/131 ซ.หัวหิน 94 (ซ.แม่เก็บ) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 51 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 781 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 15.90 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suk Kai

Baan Suk Kai

Baan Suk Kai

ระดับ 2

ที่ตั้ง No.9, Hua Hin Palm Beach, Tumbon Bor Fai

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ระยะห่าง 15.99 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Donkey's Rest Hotel

The Donkey's Rest Hotel

The Donkey's Rest Hotel

ระดับ 2

ที่ตั้ง Dusit 10, Hua Hin 94

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 14 ห้องพัก

เกือบดี 5.2 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.00 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม เดอะ ซีเครท หัวหิน

โรงแรม เดอะ ซีเครท หัวหิน

The Sea Cret Hua Hin Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/9 ซ.หัวหิน 75/2 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 42 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 676 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
เสิร์ฟ เฮ้าส์ หัวหิน

เสิร์ฟ เฮ้าส์ หัวหิน

Surf House Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง หัวหิน ซอย 77, ชายหาดหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.33 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมณิชา สวีท หัวหิน

โรงแรมณิชา สวีท หัวหิน

Nicha Suite Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/125 ซ.98 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 251 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.47 กิโลเมตร

เช็คราคา
Sahwan Boutique Resort

Sahwan Boutique Resort

Sahwan Boutique Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 99/1 Tubtai, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 4 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.49 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมคาซา เดล มาเร

โรงแรมคาซา เดล มาเร

Casa Del Mare Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 25/2 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 46 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 792 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสายลม

โรงแรมสายลม

Sailom Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 29 ซ.หัวหิน 81 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 66 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 624 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม เดอะ ลาภา

โรงแรม เดอะ ลาภา

The Lapa Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 4/115 ซ.หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 32 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 443 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
Villa Lotus Hua Hin

Villa Lotus Hua Hin

Villa Lotus Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง Moo 1 Nongkhon - Tubtai Raod ,Tumbol Tubtai

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 3 ห้องพัก

ระยะห่าง 16.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Issara Resort

Baan Issara Resort

Baan Issara Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 39/40 Hua Hin Soi 102, Nongkae

จำนวนห้องพัก 28 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 47 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
รูมแอด102เกสท์เฮ้าส์

รูมแอด102เกสท์เฮ้าส์

Room@102 Guesthouse

ระดับ 2

ที่ตั้ง 136/336-367, ซอย หัวหิน 102, ถนน เพชรเกษม, ตัวเมืองหัวหิน, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 32 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.81 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านวรเนตร

โรงแรมบ้านวรเนตร

Baan Voranate Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 4/111 ซ.หัวหิน102/1 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.82 กิโลเมตร

เช็คราคา
สมาร์ท ฮอลิเดย์ รีสอร์ท

สมาร์ท ฮอลิเดย์ รีสอร์ท

Smart Holiday Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 100 ม.1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 49 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 16.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
มาราเกชหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา

มาราเกชหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปา

Marrakesh Hua Hin Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 63/411 หมู่บ้านหนองแค ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 76 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 392 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
มาราเกช หัวหิน เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

มาราเกช หัวหิน เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

Marrakesh Hua Hin Serviced Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง 63/411 ถ. เพชรเกษม หมู่บ้าน หนองแค, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

สมบูรณ์แบบ 10.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Dhevan Dara Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 451 ม.3 ถ.หัวหิน-ห้วยมงคล ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหินเหล็กไฟ)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 92 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 757 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.06 กิโลเมตร

เช็คราคา
8 วิลล่า หัวหิน

8 วิลล่า หัวหิน

8 Villas Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 39/784 ซ.หัวหิน 102 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.09 กิโลเมตร

เช็คราคา
Nattagan Resort

Nattagan Resort

Nattagan Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 988/149 Sukcharoen Village, Phuwai - Petchkasem Road

จำนวนห้องพัก 15 ห้องพัก

ธรรมดา 4.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรม วี วิลล่าส์ หัวหิน

โรงแรม วี วิลล่าส์ หัวหิน

V Villas Hua Hin Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 63-39 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ชายหาดหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 13 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.9 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
มายเวย์บูติค โฮเต็ล

มายเวย์บูติค โฮเต็ล

My Way Boutique Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 20/50 ซ.หัวหิน 106 ถ.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัวเมืองหัวหิน)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 38 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 150 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.34 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน

โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน

Eurasia Chaam Lagoon Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 24/24 ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (ชายหาดชะอำ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 59 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไอบิสหัวหิน

โรงแรมไอบิสหัวหิน

Ibis Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง Petchkasem Road Hua Hin 87, เขาตะเกียบ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 6 ชั้น 200 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 1,047 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.63 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

Hyatt Regency Hua Hin Hotel

ระดับ 5

ที่ตั้ง 91 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 212 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 149 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 17.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
The Barai at Hyatt Regency Hua Hin

The Barai at Hyatt Regency Hua Hin

The Barai at Hyatt Regency Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 91 Hua Hin, Khao Takiap Road

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ระยะห่าง 17.88 กิโลเมตร

เช็คราคา
Daddy's Home

Daddy's Home

Daddy's Home

ระดับ 2

ที่ตั้ง 123/69 Chumchon Hua Tanon T.Nongkae Huahin

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 58 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.01 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านแสนสุข เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

บ้านแสนสุข เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์

Baan Sansuk Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง บ้านแสนสุข คอนโด ต. หัวหิน ถ. เพชรเกษม, เขาตะเกียบ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.14 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท

บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท

Baan Duangkaew Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 83/158 ซ.ทะเล 12 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 19 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 157 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.29 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านสระสวน

โรงแรมบ้านสระสวน

Baan Sarsuan Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 83/158 หมู่บ้านหนองแค ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.31 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมชมวิว

โรงแรมชมวิว

Chom View Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 93 ซ.ทะเล12 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 135 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 864 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.35 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

หัวหิน ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

Hua Hin Hillside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 35/6 ซ.หัวหิน 114 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 5 ชั้น 85 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 390 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน มันตรา รีสอร์ท

หัวหิน มันตรา รีสอร์ท

Hua Hin Mantra Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 83/181 ซ.หัวถนน23 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 49 ห้องพัก

ดีมาก 7.7 คะแนนเฉลียจาก 488 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.50 กิโลเมตร

เช็คราคา
เลตซีหัวหินแอทเฟรสโกรีสอร์ท

เลตซีหัวหินแอทเฟรสโกรีสอร์ท

Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort

ระดับ 5

ที่ตั้ง 83/188 ซ.ทะเล 12 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 40 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.8 คะแนนเฉลียจาก 1,181 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.56 กิโลเมตร

เช็คราคา
วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา

วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา

Wora Bura Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 83/199 ซ.หมู่บ้านหนองแค ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 77 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.6 คะแนนเฉลียจาก 542 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
Amari Hua Hin

Amari Hua Hin

Amari Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 117/74 Takiab Road, Nongkae

จำนวนห้องพัก 223 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 175 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
นาวิโอหัวหินเซอวิสอพาร์ตเมนท์

นาวิโอหัวหินเซอวิสอพาร์ตเมนท์

Navio Hua Hin Service Apartment

ระดับ 4

ที่ตั้ง 1/170 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.73 กิโลเมตร

เช็คราคา
นายดี สครับเจอร์ ฮัทส์ @ วิคหัวหิน

นายดี สครับเจอร์ ฮัทส์ @ วิคหัวหิน

Naidee Sculptured Huts @ Vic Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 62/70 ซ.หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 9 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.76 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านทะเลดาว รีสอร์ท

บ้านทะเลดาว รีสอร์ท

Baan Talay Dao Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 2/10 ซ.หมู่บ้านเขาตะเกียบ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 32 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 198 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
ออสซี่ บาร์ เบียร์ โอคล็อก

ออสซี่ บาร์ เบียร์ โอคล็อก

Aussie Bar Beer O'Clock

ระดับ 2

ที่ตั้ง 1/81 ซ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ดี 6.9 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.80 กิโลเมตร

เช็คราคา
Simplicity Resort

Simplicity Resort

Simplicity Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 146/138-139 Soi Hua Hin 87/1 Phetkasem Rd.

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.86 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ ร็อค หัวหิน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

เดอะ ร็อค หัวหิน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา

The Rock Hua Hin Beach Resort & Spa

ระดับ 5

ที่ตั้ง 4/44 ถ.ตะกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 26 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 343 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 18.95 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Na Takiab Hua Hin

Baan Na Takiab Hua Hin

Baan Na Takiab Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 14/1-2 Mooban Takiab Hua-hin

จำนวนห้องพัก 6 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.13 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีฮาร์โมนี่ หัวหิน เกสต์เฮาส์

ซีฮาร์โมนี่ หัวหิน เกสต์เฮาส์

Sea Harmony Guesthouse Villa HuaHin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 8/10, เขาตะเกียบซอบ 6, เขาตะเกียบ, หนองแก, เขาตะเกียบ, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 5 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.3 คะแนนเฉลียจาก 82 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอพาสคานีรีสอร์ท

เดอพาสคานีรีสอร์ท

Resort De Paskani

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/2 ซ.หมู่บ้านตะเกียบ, ถ.หัวหิน-ตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 64 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.17 กิโลเมตร

เช็คราคา
เรือนกนกไทยเฮาส์

เรือนกนกไทยเฮาส์

Ruen Kanok Thai House

ระดับ 3

ที่ตั้ง 46/4 หมู่บ้านเขาตะเกียบ ซ.พิมพ์พร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 10 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 61 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.18 กิโลเมตร

เช็คราคา
สมัยเฮ้าส์

สมัยเฮ้าส์

Samai House

ระดับ 3

ที่ตั้ง ถ.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 4 ชั้น 4 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 72 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.27 กิโลเมตร

เช็คราคา
Phet Cha-am Plaza&Resort

Phet Cha-am Plaza&Resort

Phet Cha-am Plaza&Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 222 Moo 2 , Phetchakrasem Rd., Tumbon Don Khun Huay

จำนวนห้องพัก 44 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.42 กิโลเมตร

เช็คราคา
Black Lotus Villas

Black Lotus Villas

Black Lotus Villas

ระดับ 4

ที่ตั้ง Soi 112, Tumbon Tab Tai

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.51 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Hua Na Pool Villa Hua Hin

Baan Hua Na Pool Villa Hua Hin

Baan Hua Na Pool Villa Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99/51 Hua Na Village T.Hua Na

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 5 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.53 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมสมอ สปา วิลเลจ

โรงแรมสมอ สปา วิลเลจ

S mor Spa Village Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 22/64 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 140 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
กบาล ถมอ รีสอร์ท

กบาล ถมอ รีสอร์ท

Kaban Tamor Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122/43-57 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 229 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.57 กิโลเมตร

เช็คราคา
วนา วาริน รีสอร์ท หัวหิน

วนา วาริน รีสอร์ท หัวหิน

Vana Varin Resort Hua Hin

ระดับ 4

ที่ตั้ง 183 ม.14 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 110 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.72 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเนินชเล บีช ฟรอนท์

โรงแรมเนินชเล บีช ฟรอนท์

Nern Chalet Beachfront Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 144/7 ถ.หนองแก-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 18 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 95 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.83 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมบ้านกางมุ้ง หัวหิน

โรงแรมบ้านกางมุ้ง หัวหิน

Baan Kang Mung Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 122 ซ.หมู่บ้านตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 17 ห้องพัก

ดีมาก 7.1 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
คุณป้าบังกะโล

คุณป้าบังกะโล

Bungalow Khun Pa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 144/4 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 13 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท

สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท

Supatra Hua Hin Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 143/18 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 19.91 กิโลเมตร

เช็คราคา
นภาลัย เฮ้าส์ แอนด์ สปา

นภาลัย เฮ้าส์ แอนด์ สปา

Napalai House and Spa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/8-9 หมู่บ้านหัวดอน ถ.หัวหิน-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดี 6.1 คะแนนเฉลียจาก 66 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.04 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมซีฮอร์ส หัวหิน

โรงแรมซีฮอร์ส หัวหิน

Seahorse Hua Hin Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 123/45 ม.บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 29 ห้องพัก

ดีมาก 7.5 คะแนนเฉลียจาก 698 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.11 กิโลเมตร

เช็คราคา
นภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

นภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา

Napalai Resort & Spa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 21/1 หมู่บ้านหัวดอน ถ.หัวหิน-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 508 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.16 กิโลเมตร

เช็คราคา
บันยัน รีสอร์ท หัวหิน

บันยัน รีสอร์ท หัวหิน

Banyan Resort Hua Hin

ระดับ 5

ที่ตั้ง 68/34 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 86 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.4 คะแนนเฉลียจาก 550 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชเล มนตา รีสอร์ท

ชเล มนตา รีสอร์ท

Chalay Monta Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 13/65 ซ.อ่าวตะเกียบ 1 ถ.หัวหิน-ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 23 ห้องพัก

ดีมาก 7.9 คะแนนเฉลียจาก 137 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.40 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านระเบียงทะเล

บ้านระเบียงทะเล

Baan Rabiang Talay

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37/1 หมู่บ้านหัวดอน ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 22 ห้องพัก

ดี 6.7 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.58 กิโลเมตร

เช็คราคา
ตะเกียบ บีช รีสอร์ท

ตะเกียบ บีช รีสอร์ท

Takiab Beach Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 33/5-6 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 27 ห้องพัก

ดี 7.0 คะแนนเฉลียจาก 121 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.59 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมอนันตศิลา หัวหิน

โรงแรมอนันตศิลา หัวหิน

Anantasila Hua Hin Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 33/15 ม.บ้านหัวดอน ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 540 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.62 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมริยาด หัวหิน

โรงแรมริยาด หัวหิน

Riad Hua Hin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 75 หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 12 ห้องพัก

ดีมาก 7.8 คะแนนเฉลียจาก 120 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.64 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชมตะวัน รีสอร์ท

ชมตะวัน รีสอร์ท

Chomtawan Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 88 บ้านหัวดอน ถ.เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 31 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 106 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.66 กิโลเมตร

เช็คราคา
หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท

Hua Hin Blue Wave Beach Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 37 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 15 ชั้น 103 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 186 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.68 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟรานจิพานี รีสอร์ท

ฟรานจิพานี รีสอร์ท

Franjipani Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 88/17 ซ.หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 45 ห้องพัก

ดีมาก 7.4 คะแนนเฉลียจาก 266 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.70 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีซ่า วิลล่า

ซีซ่า วิลล่า

ZeaZa Villa

ระดับ 3

ที่ตั้ง 33/20-21 หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 11 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.71 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีซ่า บังกะโล

ซีซ่า บังกะโล

ZeaZa Bungalow

ระดับ 3

ที่ตั้ง 29 หมู่บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 21 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
โบ๊ท ลอดจ์ รีสอร์ท

โบ๊ท ลอดจ์ รีสอร์ท

Boat Lodge Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 84/12 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 16 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 92 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.77 กิโลเมตร

เช็คราคา
บ้านคุณหลวง หัวหิน

บ้านคุณหลวง หัวหิน

Baan Khun Luang Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 89 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 1 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.5 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.78 กิโลเมตร

เช็คราคา
โรงแรมเดอะไบฮาย

โรงแรมเดอะไบฮาย

The Bihai Hotel

ระดับ 4

ที่ตั้ง 89 ม.5 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เขาตะเกียบ)

จำนวนห้องพัก 3 ชั้น 15 ห้องพัก

ดีมาก 8.0 คะแนนเฉลียจาก 131 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 20.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
ชะอำฟิชชิ่งอินน์แอนด์รีสอร์ท

ชะอำฟิชชิ่งอินน์แอนด์รีสอร์ท

Cha-am Fishing Inn and Resort)

ระดับ 2

ที่ตั้ง 222 หมู่ 3, ถนน เพชรเกษม, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 76120

จำนวนห้องพัก 67 ห้องพัก

เกือบดี 5.8 คะแนนเฉลียจาก 9 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.85 กิโลเมตร

เช็คราคา
Gorilla Hills Huahin Hotel

Gorilla Hills Huahin Hotel

Gorilla Hills Huahin Hotel

ระดับ 3

ที่ตั้ง 288 Moo 7, Nerntakian Village, Nongplub, Hua Hin

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 35 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
กรีนฟิลด์วัลเลฟิชชิ้งแอนด์คอทเทจรีสอร์ท

กรีนฟิลด์วัลเลฟิชชิ้งแอนด์คอทเทจรีสอร์ท

Greenfield Valley Fishing & Cottage Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 56 หมู่ 9,ทับใต้, ทับใต้, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77110

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ดีมาก 7.2 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.32 กิโลเมตร

เช็คราคา
Suanphet Riverview Resort

Suanphet Riverview Resort

Suanphet Riverview Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 13/1 Moo7, Tambon Tha Mai Ruak, Amphur Tha Yang

จำนวนห้องพัก 45 ห้องพัก

เกือบดี 5.7 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.44 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฟินเดอร์แลนด์ รีสอร์ท

ฟินเดอร์แลนด์ รีสอร์ท

Finderland Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 72/1 หมู่ 7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง, เพชรบุรี, เพชรบุรี

ไม่เลวร้ายนัก 2.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 24.69 กิโลเมตร

เช็คราคา
ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Rithima Srichumsaeng Riverside Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 79 หมู่ 13 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง, เพชรบุรี, เพชรบุรี, ไทย 76130

จำนวนห้องพัก 30 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 3 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.03 กิโลเมตร

เช็คราคา
Baan Suan Aod Add

Baan Suan Aod Add

Baan Suan Aod Add

ระดับ 2

ที่ตั้ง 232 T.

จำนวนห้องพัก 2 ห้องพัก

ระยะห่าง 25.19 กิโลเมตร

เช็คราคา
Khaotao Resort Hua Hin

Khaotao Resort Hua Hin

Khaotao Resort Hua Hin

ระดับ 2

ที่ตั้ง 92/139 soi Mooban Khaotao, Petchakasem Road, Nongkae

จำนวนห้องพัก 26 ห้องพัก

ดี 6.8 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
เดอะ เคิร์ฟ เรสซิเดนซ์

เดอะ เคิร์ฟ เรสซิเดนซ์

The Curve Residence

ระดับ 3

ที่ตั้ง 66/26-29 บ้านเขาเต่า ซ.หัวหิน 101 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 20 ห้องพัก

ดีมาก 7.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.74 กิโลเมตร

เช็คราคา
เวราโน บีช วิลล่า

เวราโน บีช วิลล่า

Verano Beach Villa

ระดับ 4

ที่ตั้ง 168/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง, หาดปึกเตียน, เพชรบุรี, ไทย 76130

จำนวนห้องพัก 12 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.84 กิโลเมตร

เช็คราคา
คาชัวรินา รีสอร์ท

คาชัวรินา รีสอร์ท

Casuarina Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 33 หมู่ 3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง หาดปึกเตียน, หาดปึกเตียน, เพชรบุรี, ไทย 76130

จำนวนห้องพัก 1 ชั้น 34 ห้องพัก

ดีมาก 7.3 คะแนนเฉลียจาก 153 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.98 กิโลเมตร

เช็คราคา
พลอยพูลรีสอร์ท แอท หัวหิน

พลอยพูลรีสอร์ท แอท หัวหิน

Ploy Pool Resort @ Hua Hin

ระดับ 3

ที่ตั้ง 211 ม.13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 2 ชั้น 11 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 38 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.10 กิโลเมตร

เช็คราคา
สุดา รีสอร์ท

สุดา รีสอร์ท

Suda Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 49/5 หมู่บ้านเขาเต่า ถนนหัวหิน 101 (ถนนเขาเต่า) ตำบลหนองแก, เขาเต่า, หัวหิน / ชะอำ, ไทย 77100

จำนวนห้องพัก 16 ห้องพัก

ดี 6.6 คะแนนเฉลียจาก 6 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 26.54 กิโลเมตร

เช็คราคา
ซีริดจ์ รีสอร์ท

ซีริดจ์ รีสอร์ท

SeaRidge Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 109/202 ซ.หัวหิน 134 หมู่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนห้องพัก 7 ชั้น 28 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.1 คะแนนเฉลียจาก 89 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 27.21 กิโลเมตร

เช็คราคา