พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

Phramahathat Napamathanidol & Phramahathat Napaphol Bhumisiri

ประวัติความเป็นมา

ในวาระที่กองทัพอากาศ มีอายุครบ 72 ปี ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2530 นั้น ประจวบกับวาระมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม ปีเดียวกัน ข้าราชการกองทัพอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ได้เห็นพ้องกันว่า สมควรร่วมใจบริจาคทรัพย์ทำบุญสร้างอนุสสารณียวัตถุขึ้นเป็นที่ระลึกวาระสำคัญของกองทัพอากาศและเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในศุภวาระมงคลนี้

กองทัพอากาศได้พิจารณาเลือกยอดเขาแห่งหนึ่งบนดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นดอยที่มียอดสูงที่สุดของประเทศไทย เป็นสถานที่สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ ปี พ.ศ. 2530 และสร้างพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2535

ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ มาทรงรับและประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2530 และวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2535

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ตามที่กองทัพอากาศขอพระราชทานว่า "พระมหาธาตุนภเมทนีดล" แปลได้ความว่า พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน ส่วนพระมหาธาตุอีกองค์ที่กองทัพอากาศ สร้างขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าโปรดฯ พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิร" มีความหมายว่า เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน

ข้อมูลทั่วไป

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นปูชนียสถาน สำคัญและงดงามที่กองทัพอากาศได้ก่อสร้างขึ้น เคียงคู่กัน ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 41.5 ถนนสายจอมทอง-อินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมพรรษา 5 รอบ

พระมหาธาตุทั้ง 2 องค์ มีรูปทรงคล้ายคลึง ยอดปลีขององค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปบูชา ภายนอกและภายในองค์พระเจดีย์ตกแต่งไว้อย่างสวยสดงดงาม

พระมหาธาตุ นภเมทนีดล
องค์เจดีย์มีรูปแบบเป็นทรงระฆังคว่ำ รูปแปดเหลี่ยม ซึ่งหมายถึง มรรคแปด คือ ความพากเพียรแสวงหาปรมัตถธรรมของพระพุทธเจ้า อันกึกก้องสดาลพึงรับรู้กันประหนึ่งเสียงระฆัง มีความสูง 60 เมตร เพื่อเป็นนิมิตรหมายการสร้างเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ส่วนบนสุดเป็นรูปทรงยอดปลีสีทองรองรับกลีบบัวบาน หมายถึง การตรัสรู้สู่ปรินิพาน นับว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้

พระพุทธรูปประธานที่จะประดิษฐานไว้ภายในห้องโถงพระมหาธาตุนภเมทนีดล เป็นพระพุทธรูปหินแกรนิต ปางประทานพร มีขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว สูง 7.3 ฟุต สั่งจำหลักจากประเทศอินโดนีเซีย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธบรมศาสดา นวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์" ซึ่งมีความหมายว่า พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา สร้างเป็นอนุสรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระชนมพรรษา 60

พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ
องค์เจดีย์มีรูปทรงละม้ายคล้ายคลึงกับองค์พระมหาธาตุนภเมทนีดล มีรูปแบบเป็นทรงระฆังคว่ำ มีสันฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม เป็นเครื่องหมายแทน อัจฉริยธรรม 12 ประการ แห่งองค์พระพุทธมารดา มีความสูง 55 เมตร ซึ่งต่ำกว่าพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล 5 เมตร ทั้งนี้เพื่อจะแสดงความหมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอ่อนพระชันษากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 พรรษา มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ สำหรับให้พุทธศาสนิกชนและผู้ไปเยี่ยมชมได้กระทำทักษิณาวัตรบูชาและเดินชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ มีความกว้างที่ระดับระเบียงชั้นล่าง 37 เมตร ส่วนบนสุดเป็นรูปทรงยอดปลีสีทอง ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้

พระมหาธาตุ นภพลภูมิสิริ องค์นี้ มีการออกแบบ เน้นที่รูปลักษณ์และสีสันอันอ่อนช้อยงดงาม สมกับคุณลักษณะตามธรรมชาติของสตรี นอกจากนี้ยังออกแบบก่อสร้างตามแนวทางของหลักธรรมะ ข้อที่ว่า "โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ " ซึ่งหมายถึง ธรรมอันเป็นไปในทางฝักใฝ่การบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด

พระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานบนแท่นกลางโถงพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ซึ่งเป็นพระประจำวันศุกร์ อันเป็นวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แกะสลักด้วยหินหยกขาว (ฮันไป่หยู) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาดความสูงเฉพาะองค์พระ 3 เมตร 20 เซนติเมตร ประทับยืนอยู่บนดอกบัว มีชายสังฆาฏิพาดอยู่บนบัลลังก์ เป็นพระพุทธรูปหินหยกขาวที่มีขนาดใหญ่และงามที่สุดองค์หนึ่ง ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า "พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคล" มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นสิริมงคล และทรงเจริญพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบพระมหาธาตุเจดีย์ ได้จัดเป็นสวนพรรณไม้หลากหลายชนิดที่สวยงาม โดยเฉพาะไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงาม รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

จุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจ

ภายในองค์พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริเป็นโถงรูป 12 เหลี่ยม มีซุ้มประตูทางเข้า 3 ซุ้ม มีผนังระหว่างซุ้มประตู ช่วงละ 3 ด้าน เป็นภาพหินแกรนิต แกะสลักภาพพระราชกรณียกิจ ผนังตอนบนภายในโถงเจดีย์ประดับด้วยภาพพุทธประวัติ ทำด้วยโมเสกแก้ว รวม 12 ภาพ

 • ภาพที่ 1 ภาพพระนางสิริมหามายา ทรงสุบินนิมิต
 • ภาพที่ 2 ภาพพระนางสิริมหามายา ประสูติพระโพธิสัตว์ใต้ร่มต้นสาละ
 • ภาพที่ 3 ภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสันดุสิตเทพบุตร
 • ภาพที่ 4 ภาพพระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงบริบาลพระโพธิสัตว์
 • ภาพที่ 5 ภาพพระพุทธเจ้าทรงผนวชพระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระภิกษุณี
 • ภาพที่ 6 ภาพพระนางมหาปชาบดีโคตมี ปรินิพพาน
 • ภาพที่ 7 ภาพนางวิสาขามหาอุบาสิกา ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
 • ภาพที่ 8 ภาพนางวิสาขา ถูกไล่ออกจากบ้านของมิคารเศรษฐี
 • ภาพที่ 9 ภาพนางวิสาขา ถวายโลหะปราสาทแก่พระพุทธเจ้า
 • ภาพที่ 10 ภาพพระนางยโสธราพิมพา ทูลขอขุมทรัพย์ให้พระราหุล
 • ภาพที่ 11 ภาพพระพุทธเจ้าทรงชี้แจง ให้พระนางยโสธราพิมพาเข้าใจถึงขุมทรัพย์ภายนอกและขุมทรัพย์ภายใน
 • ภาพที่ 12 ภาพพระพุทธเจ้าทรงผนวชพระนางยโสธราพิมพาเป็นพระภิกษุณี

ที่เพดานโถงประดับด้วยโมเสกแก้ว รูปดอกสาละสีน้ำตาล เกสรสีทอง มีกลีบดอก 2 ชั้น ชั้นละ 12 กลีบ ตัดเส้นกลีบดอกชั้นนอกกับชั้นในด้วยสีน้ำตาลเข้ม ที่โคนกลีบชั้นในและปลายกลีบชั้นนอกติดไฟกระบอก ซึ่งปรับความเข้มของแสงได้ไว้กลีบละ 1 ดวง แล้วปรับลำแสงของดวงไฟที่กลีบชั้นในไปที่องค์พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคล

นอกจากนี้ ยังได้ติดไฟส่องภาพพุทธประวัติ และภาพพระราชกรณียกิจ โดยจัดการให้แสงไว้อย่างดี ยิ่งเมื่อเปิดไฟทั้งหมดแล้ว ภายในโถงจะดูสว่างไสว ไฟที่ส่องมาที่พระพุทธรูป พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคล ทำให้ดูโดดเด่นสวยงามอย่างยิ่ง นอกจากนั้น แสงไฟที่ส่องภาพพระราชกรณียกิจ ที่บรรจงจัดให้เกิดความสว่างและเงาที่เหมาะเจาะ ทำให้ภาพมีความคมชัดและสวยงามขึ้นเป็นอันมาก

เหมาะสำหรับ

เด็ก, ผู้ใหญ่, ครอบครัว, เที่ยวคนเดียว, เที่ยวเป็นกลุ่ม

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

นมัสการและเยี่ยมชมความงดงามของพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ของฝาก/ของที่ระลึก

สินค้าของฝากมีมากมายทั้งผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ เมืองหนาว งานหัตถกรรม ของใช้ ของตกแต่งบ้าน สินค้าหลายประเภทนั้นสวยงามและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม/ค่าเข้าชม

พระมหาธาตุเจดีย์ฯ นี้ ทหารอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดเก็บค่าผ่านเข้าชม เพื่อนำเงินไปบำรุงรักษาสถานที่และพรรณไม้ต่างๆ
ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 10 บาท

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ที่อยู่: 119 หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์: 053-286-728 - 9 (บ้านพัก), 053-286-730 (VoIP)
โทรสาร: 053-286-728

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: www.rtaf.mi.th

พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

สถานที่ตั้ง

บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 41.5 ทางด้านซ้ายมือ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง

โดยรถยนต์
พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ 101 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวง 108 (เชียงใหม่ - ฮอด) ประมาณกิโลเมตรที่ 58 เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 1009 (สายจอมทอง - ดอยอินทนนท์) ประมาณ 43 กิโลเมตร

พิกัดตำแหน่ง

ละติจูด: 18.552
ลองจิจูด: 98.47943

จองที่พักออนไลน์

คุณสามารถค้นหาที่พัก เช็คราคา และจองที่พักออนไลน์กับอโกด้า สามารถยืนยันห้องพักได้ทันที และอโกด้ายังมีการรับประกันราคาถูกที่สุด โดยกดปุ่ม "เช็คราคา" ของที่พักที่คุณสนใจด้านล่างนี้

ที่พักภายในรัศมี 40 กิโลเมตร จาก พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
0.1 กม.
50 กม.
ที่พัก ราคา
เฮือนแจ่มรัฐ

เฮือนแจ่มรัฐ

Huean Chaemrath

ระดับ 2

ที่ตั้ง 68 ถ.ฮอด-แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 4 ห้องพัก

ดี 6.3 คะแนนเฉลียจาก 2 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 13.42 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท

ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท

Little Home Inthanon Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 11/1 ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 33 ห้องพัก

เกือบดี 5.5 คะแนนเฉลียจาก 25 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 21.51 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
ทัชสตาร์ รีสอร์ท

ทัชสตาร์ รีสอร์ท

Touch Star Resort

ระดับ 3

ที่ตั้ง 130/1 ม.20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 60 ห้องพัก

ดี 6.4 คะแนนเฉลียจาก 79 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 22.34 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เดอะ ไฉไล ออร์คิด รีสอร์ท

เดอะ ไฉไล ออร์คิด รีสอร์ท

The Chai Lai Orchid Resort

ระดับ 2

ที่ตั้ง 202 ม.9 ถ.แม่วิน-แม่วาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 8 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.7 คะแนนเฉลียจาก 1 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 25.16 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา
เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท

เชียงใหม่ อินทนนท์ กอล์ฟ แอนด์ เนเชอรัล รีสอร์ท

Chiangmai Inthanon Golf and Natural Resort

ระดับ 4

ที่ตั้ง 99 ม.13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

จำนวนห้องพัก 52 ห้องพัก

ยอดเยี่ยม 8.2 คะแนนเฉลียจาก 26 ความคิดเห็น

ระยะห่าง 29.16 กิโลเมตร ดูแผนที่

เช็คราคา

ท่องเที่ยว อื่นๆ

ป้ายกำกับการท่องเที่ยว:
VN:F [1.9.10_1130]
คะแนน: 5.0/5 (2 โหวต)

เกี่ยวกับ จอย

เจ้าของ บล็อกสอนทำเว็บไซต์ enjoyday.net และร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ rudedog rudedogonline.com